Markovnikovovo pravidlo

Markovnikovovo pravidlo alebo pravidlo Markovnikova (nesprávne Markovnikovo pravidlo) je pravidlo v organickej chémii opisujúce produkty elektrofilnej adície (zväčša halogenovodíka HX) na nesymetrický alkén. Bolo formulované v roku 1870 ruským chemikom V. V. Markovnikovom.

Uplatnenie Markovnikovho pravidla pri halogénbromácii propénu.

Keďže pri takejto reakcii môžu vzniknúť 2 produkty, pravidlo hovorí, že kladná časť činidla, teda elektrofil+), sa naviaže na uhlík s väčším počtom atómov vodíka[1] a záporná časť činidla, teda nukleofil-), sa naviaže na uhlík s nižším počtom atómov vodíka. Druhý produkt (s opačne naviazanými H a X) vzniká pomenej. Príčinou je, že pri reakcii sa uprednostní vznik stabilnejšieho karbkatiónu. Ak reakcia prebieha podľa Markovnikovovho pravidla, hlavný produkt reakcie sa často označuje ako Markovnikovský. Vedľajší produkt je potom označovaný ako antimarkovnikovský.[2]

Adovaným činidlom nemusí byť len halogénovodík, môžu to byť i iné látky - napríklad voda, alkoholy, tioly alebo kyanidy. Ak sú tieto činidlá slabé kyseliny, napr. voda, prebieha reakcia len v prítomnosti kyseliny, ktorá katalyzuje tvorbu karbokatiónu.[1]

Adícia radikálovým mechanizmom, napríklad v prítomnosti peroxidu, prebieha proti Markovnikovovmu pravidlu, pretože v procese vzniká radikál. To je známe ako Kharashov efekt.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c HRNČIAR, Pavol. Organická chémia : Celoštát. vysokošk. učeb. pre prírodoved. a ped. fak. vys. šk.. Bratislava : Slov. ped. nakl, 1990. (3. preprac. vyd.) Dostupné online. ISBN 80-08-00028-7.
  2. BUREŠ, Filip. Organokovyv organické syntézev organické syntéze [online]. University of Pardubice, [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]