Mechanická účinnosť

Mechanická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti mechanických častí zariadenia. Vypočíta sa z pomeru hodnôt mechanickej práce na vstupe zariadenia (alebo časti zariadenia) a mechanickej práce odvedenej zo zariadenia (jeho časti).

Mechanická účinnosť sa označuje symbolom ηm. Doplnok (výraz 1 - ηm) opisuje straty spôsobené pasívnymi odpormi (napríklad trenim), prácu použitú na pohon pomocných zariadení a podobne.

Príklad:

Mechanická účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηm =

  • We - efektívna (užitočná) práca (v kJ) ktorú spaľovací motor odovzdá na výstupnom hriadeli
  • Wi - indikovaná práca (v kJ) t. j. práca ktorú je schopný vykonať pracovný plyn vo valci závisiaca od priebehu tlaku počas zdvihu piesta.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.