Trenie je jav, ktorý vzniká pri pohybe telesa po telese. Väčšinou sa trením myslí trenie medzi pevnými telesami, trenie s kvapalnými alebo plynnými telesami sa označuje ako odpor prostredia.

Model vzniku trenia - prehnaná drsnosť trecích plôch

Pri každom trení existuje trecia sila, ktorá pôsobí vždy proti smeru pohybu (príp. proti zmene pokojového stavu pri pokojovom trení). Mechanická práca potrebná na prekonanie trecej sily sa mení trením prevažne na teplo.

Pokojové trenie upraviť

Pokojové trenie je trenie, vznikajúce medzi telesami, ktoré sa vzhľadom k sebe nepohybujú – sú v pokoji.

Výpočet pokojovej trecej sily upraviť

 
f0 – je súčiniteľ pokojového trenia (-)
Fn – je kolmá tlaková sila medzi telesami (napr. tiaž telesa) v (N)

Pokojové trenie býva väčšie ako šmykové trenie medzi rovnakými telesami.

Súčiniteľ pokojového trenia upraviť

Súčiniteľ pokojového trenia je fyzikálna veličina, ktorá udáva pomer trecej sily a kolmej tlakovej sily pri pokojovom trení. Hodnota súčiniteľa pokojového trenia závisí na konkrétnej dvojici látok na povrchu telies, medzi ktorými je pokojové trenie.

Súčiniteľ pokojového trenia býva väčší než súčiniteľ šmykového trenia pre rovnaké telesá.

Symbol veličiny a jednotky upraviť

  • Symbol: f0
  • Jednotky: bezrozmerná veličina (-)

Metódy zisťovania upraviť

  • experimentálne
  • výpočtom:
 

kde

Ft – je pokojová trecia sila v (N)
Fn – je kolmá tlaková sila medzi telesami (napr. tiaž telesa) v (N)

Prehľad súčiniteľa pokojového trenia upraviť

Materiál 1 Materiál 2 Hodnota súčiniteľa

pokojového trenia

oceľ oceľ 0,4
oceľ drevo 0,55
guma ľad 0,15
guma mokrý asfalt 0,35
guma suchý asfalt 0,55

Šmykové trenie upraviť

Šmykové trenie je trenie, ktoré vzniká pri posuvnom pohybe medzi telesami.

Výpočet šmykovej trecej sily upraviť

 

kde

f – je súčiniteľ šmykového trenia (-)
Fn – je kolmá tlaková sila medzi telesami (napr. tiaž telesa) v (N)

Súčiniteľ šmykového trenia upraviť

Súčiniteľ šmykového trenia je fyzikálna veličina, ktorá udáva pomer trecej sily a kolmej tlakovej sily pri šmykovom trení. Hodnoty súčiniteľa šmykového trenia závisia od konkrétnej dvojice látok na povrchu a drsnosti telies, medzi ktorými šmykové trenie prebieha.

Symbol veličiny a jednotky upraviť

  • Symbol: f
  • Jednotky: bezrozmerná veličina (-)

Metódy zisťovania upraviť

  • experimentálne
  • výpočtom:
 

kde

Ft – je šmyková trecia sila v (N)
Fn – je kolmá tlaková sila medzi telesami (napr. tiaž telesa) v (N)

Prehľad súčiniteľa šmykového trenia upraviť

Materiál 1 Materiál 2 Hodnota

šmykového trenia

oceľ oceľ 0,1
oceľ drevo 0,35
drevo drevo 0,3
oceľ ľad 0,027
drevo ľad 0,035

Valivý odpor upraviť

 
Valivý odpor pri deformácii podložky
 
Valivý odpor a rameno valivého odporu pri deformácii kolesa

Valivý odpor je druh trenia, ktorý vzniká medzi telesom kruhového prierezu pri jeho valivom pohybe a podložkou.

Výpočet valivého odporu upraviť

 

kde

ξ – je rameno valivého odporu v (m)
Fn – je kolmá tlaková sila medzi telesami (napr. tiaž telesa) v (N)
R – je polomer prierezu telesa v (m)

Valivý odpor je pre rovnakú prítlačnú silu Fn výrazne menší ako šmykové trenie.

Rameno valivého odporu upraviť

Rameno valivého odporu (súčiniteľ valivého trenia) je fyzikálna veličina, ktorá udáva pomer veľkosti valivého odporu a kolmej tlakovej sily medzi telesami (podložkou a kolesom) pri jednotkovom polomere kolesa.

Hodnoty ramena valivého odporu závisia na konkrétnej dvojici látok telies, medzi ktorými je valivý odpor.

Príklad hodnôt súčiniteľa valivého trenia upraviť

Rozhranie Súčiniteľ trenia
drevo-drevo 0,0008 m
oceľ-oceľ 0,0003 m
pneumatika-asfalt 0,0016 m
oceľové koleso-koľajnica 0,0005 m