Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici

Mestská hromadná doprava Banská Bystrica je sieť mestskej dopravy v Banskej Bystrici. Tvorí ju 8 trolejbusových liniek prevádzkovaných spoločnosťou DPMBB a 22 autobusových liniek prevádzkovaných spoločnosťou SAD Zvolen.

Trolejbus Škoda 31Tr SOR pri železničnej stanici

História dopravy upraviť

 
Trolejbus Škoda 15Tr na Ulici 29. augusta v marci 1993

S prevádzkou sa začalo k 1. máju 1950, pôvodne na jednej linke. V roku 1955 sa prevádzka rozšírila o ďalšie 3 linky. Svoj najväčší rozmach zaznamenala v 80. rokoch z dôvodu výstavby nových sídlisk a a zvýšením dopytom o prepravu z okolitých v tom čase pričlenených obcí (Malachov, Badín, Hronsek, Nemce...), na konci 80. rokov sa začalo s výstavbou trolejbusovej dráhy. Tá zatiaľ nebola dokončená, chýba zatrolejenie najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová. V roku 2005 bola MHD podfinancovaná a hromadne sa rušili linky. Od 1. januára 2006 prevádzkuje autobusovú časť MHD spoločnosť SAD Zvolen. Z počiatku prevádzkovala aj trolejbusové linky, na ktoré nasadzovala svoje autobusy kvôli tomu, že nevlastnila a ani si neprenajímala trolejbusovú infraštruktúru. Trolejbusová doprava tak vyše roka nepremávala. V dôsledku toho si mesto začalo budovať dopravný podnik, ktorý pôvodne prevádzkoval aj päticu minibusových liniek. K 1. septembru 2017 boli v súvislosti s dokončením novej budovy autobusovej stanice plánované rozsiahlejšie zmeny.

V júli 2020 mesto oznámilo vyhlásenie verejného obstarávania na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Súťaž mala dve časti: autobusovú a trolejbusovú dopravu a mesto chcelo vysúťažiť dvoch partnerov, ktorí by od 1. januára 2021 prevádzkovali MHD na 10 rokov. Medzi požiadavky mesta na dopravcov patrili ekológia a moderné technológie.[1] Súťaž v autobusovej doprave vyhralo opäť SAD Zvolen, v trolejbusovej doprave DPPMB ako jediní účastníci súťaže. Cena za kilometer pri trolejbusovej doprave bude 3,72 eura, pri autobusovej 3,03 eura.[2] Investície do vozidlového parku získané z európskych projektov budú podľa zmlúv príjmom mesta a nie dopravcov, čo je rozdielom voči iným mestám. Ceny sú po rokovaní mesta s dopravnými podnikmi nižšie ako pôvodných 4,04 a 3,93 eura. Cena pri trolejbusovej doprave zahŕňa aj údržbu dopravnej dráhy. Všetky vozidlá budú vybavené GPS systémom na monitorovanie polohy, od budúceho roku WiFi pripojením, dopravci budú používať jednotnú dopravnú kartu a nastupovanie bude všetkými dverami.[3]

V júli 2020 mesto tiež oznámilo získanie dotácie od Integrovaného regionálneho operačného programu na rekonštrukciu 9 zastávok MHD. Pôjde o združené zastávky: trolejbusy, MHD a prímestské autobusy: „Tri z nich sú na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, ďalšie dve na Rudohorskej a jedna pri Úsvite v smere na Fončordu. Zvyšné zastávky sú pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, na Tajovského ulici pri mestskom parku a na Lazovnej.“[4] Rekonštrukcia by mala začať v roku 2021.[4]

Ekologizovanie MHD upraviť

V Banskej Bystrici sa za pomoci fondov z Európskej únie darí ekologizovať MHD. Prvý krok bol v roku 2009 zakúpením 20-tich nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). V roku 2011 sa podarilo úspešne predĺžiť životnosť trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici vďaka obnove vozidlového parku zakúpením 19-tich nových trolejbusov, v obnove trolejbusového vozového parku sa úspešne pokračovalo v rokoch 2015 a 2017. V roku 2013 bolo objednaných ďalších 14 nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). V roku 2023 bolo dodaných 8 kĺbových autobusov Iveco Urbanway 18 Mild hybrid.

Linky MHD upraviť

Trolejbusy upraviť

Trolejbusové linky sú prevádzkované DPMBB.

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Dôležité medzizastávky Koniec
1 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Úsvit, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského-školy Rooseveltova nemocnica Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 6
2 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Okresný úrad, Sládkovičova, Podháj-SZU, Pivovar Vozovňa Kremnička Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 4
3 Vozovňa Kremnička Pivovar, Podháj-SZU, Poľná, Moskovská-rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského-školy Rooseveltova nemocnica Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 5
4 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Okresný úrad, Sládkovičova, Podháj-SZU Hypermarket TESCO Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 2
5 Hypermarket TESCO Podháj-SZU, Poľná, Moskovská-rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského-školy Rooseveltova nemocnica Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 3
6 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Úsvit, Nové kalište - TULSKÁ, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové kalište Tulská Medzi zastávkami Tulská a Kyjevské námestie premáva jednosmerne v slučke

Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 1

7 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Okresný úrad, Poľná, Moskovská-rázcestie, Kyjevské námestie, Internátna-Astra Internátna Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 8
8 Železničná stanica 29. Augusta, Námestie slobody, Národná, Okresný úrad, Poľná, Moskovská-rázcestie, Kyjevské námestie, TULSKÁ, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Moskovská-rázcestie Tulská Medzi zastávkami Kyjevské námestie a Moskovská premáva jednosmerne v slučke

Vo väčšine svojej trasy premáva ako združená s linkou 7 Nepremáva v dni pracovného pokoja

Autobusy upraviť

Autobusové linky sú prevádzkované spoločnosťou SAD Zvolen.

Linka Trasa Poznámky
20 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Námestie slobody - Rudlovská cesta - Karpatská - Rudohorská
21 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Podháj SZU - Vozovňa - Kremnička - Rakytovce ihrisko
22 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Zvolenská cesta - (Iliaš pri moste) - Vozovňa - Radvaň park
23 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Mičinská Kazačok - Majerská cesta premáva len v pracovné dni
24 Mládežnícka otoč. - Úsvit - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč.
25 Rooseveltova nemocnica - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč.
26 Internátna - Úsvit - Národná - Nám. slobody - Partizánska cesta - Kynceľová rázc. - Pod Bánošom - Tatranská - Rudohorská
27 Podlavice, Gaštanová - Tajovského školy - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč. premáva len v pracovné dni
28 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Nám. slobody - Partizánska cesta - Kynceľová rázc. - Pod Bánošom - Tatranská - Rudohorská
29 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Námestie slobody - Rudlovská cesta - Stará Sásová - Karpatská - Rudohorská okružná linka
32 Iliaš pri moste - Sládkovičova - Poľná - Kyjevské nám. - Plážové kúpalisko - Tajovského školy - Podlavice, Gaštanová premáva len v pracovné dni
33 THK otoč. - Úsvit - Strieborné námestie - Jesenský vŕšok - Námestie slobody - Železničná stanica - SAD - Senica otoč.
34 Podlavice, Gaštanová - Tajovského park - EUROPA SC/ Nám. S.H. Vajan. - Národná - Námestie slobody - Železničná stanica
35 Železničná stanica - Nám. slobody - Jesenský vŕšok - Strieborné námestie - Tajovského školy - Povstalecká cesta - Skubín otoč.
36 Železničná stanica - Nám. slobody - Jesenský vŕšok - Strieborné námestie - Tajovského školy - Podlavická cesta - Mlynská otoč.
41 Senica otoč. - (BURGMAIER - MED-ART) - SAD - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš II. premáva len v pracovné dni
42 Majer otoč. - Cesta k smrečine - Námestie slobody - SAD - Šalková otoč.
43 Uľanka otoč. - Jakub kostol - Kostiviarska rázcestie - Na Karlove - Jesenský vŕšok - Námestie slobody - Železničná stanica - Mičinská Kazačok - Srnková
80 Rooseveltova nemocnica - Strieborné nám. - Na Karlove - Stará Sásová - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Železničná stanica - Bellušova - Uhlisko Viestova - > Roos. nemocnica premáva len v pracovné dni
90 Pieninská - Karpatská - Na Karlove - Strieborné nám. - Sládkovičova - (Podháj SZU - Pivovar) - Zvolenská cesta - Iliaš pri moste - Vozovňa - Kremnička, Krematórium premáva len v pracovné dni,

expresná linka

97 Železničná stanica - Námestie slobody - Národná - Úsvit - Kyjevské nám. - Poľná - Sládkovičova - Pršianska terasa Mosadzná
100 Bellušova - Uhlisko, Viestova - Pod Rybou - Žel. st. - Pod nemocnicou - Nám. Š.M., (Rudlovská - Stará Sásová - Rudlová - Nám. Š.M. pošta) dva varianty linky (medzi námestím Š. Moysesa a Sásovou, medzi námestím Š. Moysesa a uhliskom)

Vozidlový park upraviť

V MHD Banská Bystrica premáva 25 trolejbusov (+ 5 záložných) a 57 autobusov (+ 2 záložné).

Trolejbusy upraviť

 • Škoda 30Tr SOR - 20 kusov - #3001 - #3019 z roku 2011 a #3020 z roku 2015
 • Škoda 31Tr SOR - 3 kusy - #3101 - #3103 z roku 2015
 • SOR TNB 12 - 3 kusy - #3201 z roku 2018, #3202 z roku 2019, #3203 z roku 2020
 • Škoda 14Tr - 2 kusy (1 prevádzkový) - #1001 (autoškola) a #1007
 • Škoda 15Tr/Trm - 5 kusov (4 prevádzkované) - #1501 z roku 1988, #1512 a #1518 z roku 1990, #1528 z roku 1997
 • + autobusové zálohy - 3 kusy Irisbus Citelis 12m CNG v dvojdverovom prevedení - ZV-666CM,ZV-754CL a ZV-032CN

Bližšie rozpísané v článku Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici.

Autobusy upraviť

 • Irisbus Citelis 12M CNG - 15 kusov - ZV-153CA,ZV-154CA,ZV-156CA,ZV-157CA,ZV-158CA, ZV-159CA, ZV-162CA, ZV-163CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA, ZV-169CA, ZV-170CA, ZV-615CM preradený z PAL ZV a ZV-124CJ preradený z PAL BB
 • Irisbus Citelis 18M CNG - 14 kusov - ZV-858CM, ZV-860CM, ZV-718CR (náhrada za ZV-236CN), ZV-251CN, ZV-344CN, ZV-345CN, ZV-349CN, ZV-363CN, ZV-719CN, ZV-723CN, ZV-726CN, ZV-732CN, ZV-735CN, ZV-736CN
 • Iveco Urbanway 18M - 7 kusov - ZV-103DN, ZV-675DN, ZV-845DN, ZV-852DN, ZV-859DN, ZV-084DV, ZV-113DV
 • Iveco Urbanway 12M CNG - 10 kusov - ZV-152DT, ZV-360DT, ZV-452DT, ZV-633DT, ZV-634DT, ZV-600EG, ZV-147EH, ZV-172EH, ZV-190EH a ZV-189EH.
 • Iveco Urbanway 12M - 8 kusov - ZV-664EP, ZV-909ET, ZV-923ET, ZV-944ET, ZV-982ET, ZV-007EU, ZV-009EU, ZV-013EU
 • Iveco Urbanway 18M Mild Hybrid - 8 kusov - ZV-866ET, ZV-886ET, ZV-914ET, ZV-935ET, ZV-678ET, ZV-986ET, ZV-002EU, ZV-029EU
 • Irisbus Crossway LE 12M - 1 kus ZV-863BZ

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. MARHEFKOVÁ, Zdenka. Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy Banská Bystrica [online]. Mesto Banská Bystrica, 2020-07-07, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 2. Mestské autobusy bude v Banskej Bystrici prevádzkovať najbližších 10 rokov SAD Zvolen. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-12-18. Dostupné online [cit. 2020-12-18]. ISSN 1339-844X.
 3. MARHEFKOVÁ, Zdena. MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu [online]. banskabystrica.sk, 2020-12-18, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 4. a b TASR. Banská Bystrica z eurofondov obnoví deväť zastávok hromadnej dopravy. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2020-07-15. Dostupné online [cit. 2020-07-18].

Zdroje upraviť