Mikuláš Dušek

slovenský archeológ

PhDr. Mikuláš Dušek, CSc. (* 7. jún 1913, Levice12. máj 1994, Nitra) bol významný slovenský archeológ.

Mikuláš Dušek
slovenský archeológ
Narodenie7. jún 1913
Levice, Slovensko
Úmrtie12. máj 1994 (80 rokov)
Nitra, Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Mikuláš Dušek
Dr. Mikuláš Dušek na plakete od Ľudmily Cvengrošovej

Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Po štúdiu pôsobil ako pedagóg (učil zemepis, dejepis, jazyk slovenský a nemecký) a spolupracovník Balneologického múzea v Piešťanoch, neskôr v rokoch 1945-1954 pracoval ako kustód a riaditeľ Podunajského múzea v Komárne, od 1954 zamestnanec Archeologického ústavu SAV v Nitre, od 1970 predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti a korešpondujúci člen Deutsches Archäologisches Institut Berlin.
Zameriaval sa na štúdium doby hallstattskej, predovšetkým Trákov. Viedol viacero výskumov v Nesvadoch, Patinciach, Chotíne, Smoleniciach a i. Napísal desiatky štúdií publikovaných v slovenských i zahraničných odborných časopisoch. Autor viacerých monografii.

DieloUpraviť

 • 1953 – Skýtske birituálne pohrebište v Chotíne na Slovensku. Archeologické rozhledy V/2, 153-157, 181-184, 271-272, 280-281.
 • 1954 – Chotín I. - skýtske birituálne pohrebište. Arch. roz. VI/3, 311-316, 329-331, 416-417, 425-426.
 • 1954 – Popolnicové pohrebište z doby halštatskej v Chotíne na Slovensku. Arch. roz. VI/5, 587-590, 612-613, 708-709, 714-715.
 • 1954 – Chotín I. - kostrové pohrebište z X. a XI. storočia. Arch. roz. VI/5, 623, 627-628, 710, 716.
 • 1955 – Skýtsko-halštatské birituálne pohrebište Chotín I. Arch. roz. VII/4, 450-458, 471-475, 559, 564-565.
 • 1956 – Halštatská kultúra chotínskej skupiny. Arch. roz. VIII/5, 647-656, 673-675, 762-763, 768-769.
 • 1956 – Sídlište z doby laténskej v Chotíne na Slovensku. Arch. roz. VIII/5, 668, 676-678, 763, 769.
 • 1956 – Zásah Skýtov do vývoja doby železnej na Slovensku. V zb. Vědecké zasedání o chronologii pravěku Československa, Rotaprint. Praha, 43-44.
 • 1957 – Žiarové pohrebisko severopanonskej kultúry v Chotíne na Slovensku. Arch. roz. IX/6, 772-775, 789.
 • 1957 – Severopanónska kultúra na Slovensku. Arch. roz. IX/6, 790-791, 843-851.
 • 1957 – 70 rokov Podunajského múzea v Komárne. Arch. roz. IX, 838, 852-854.
 • 1959 – Nové nálezy z doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Arch. roz. XI/4, 488-495, 504-508.
 • 1959 – Neolitické sídlisko v Patinciach, okres Hurbanovo. Arch. roz. XI/6, 782-784, 804-805.
 • 1960 – Kostrové pohrebisko z X. st. vo Sv. Petri-II. Arch. roz. XII/3, 355, 370-372.
 • 1960 – Patince - pohrebisko severopanónskej kultúry. In: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku (Archaeologica Slovaca Monographiae Fontes, Tom 3). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960, s. 139-296. (s B. Chropovský a B. Polla)
 • 1961 – Die thrako-skythische Periode in der Slowakei. Slov. Archeol. 9, 155-174.
 • 1961 – K otázkam pravekého vývoja Juhozápadného Slovenska. Študijné Zvesti AÚ SAV 6, 59-82.
 • 1962 – Juhozápadné Slovensko v mladšej dobe halštatskej. Referáty za rok 1961 I. Smolenice, 149-161.
 • 1962 – Juhozápadné Slovensko v mladšej dobe halštatskej. Arch. roz. XIV/5, 610-625, 635-644.
 • 1963 – Kostrové pohrebisko z 10. a 11. storočia v Dolnom Petri pri Komárne. Arch. roz. XV/6, 701-704, 710, 713-715.
 • 1965 – Výskum hradiska z mladšej doby halštatskej v Smoleniciach roku 1963. Arch. roz. XVII/4, 487-495, 504-508.
 • 1966 – K otázke tráckej keramiky. Arch. roz. XVIII/1, 54-64.
 • 1966 – Karpatenländische Hügelgräbkultur. Bonn.
 • 1966 – Thrakisches Gräberfeld der Hallsattzeit in Chotín. Bratislava/ Brno.
 • 1966 – Ein Burgwall der jüngeren Hallstattzeit in Smolenice. In: VIIe Congrés Int. des Siences Préhistoriques et Protohistoriques Tchécoslovaquie - Excursion en Slovaquie.
 • 1967 – Výskum hradiska z mladšej doby halštatskej v Smoleniciach. Arch. roz. XIX/5, 583-591.
 • 1967 – Bronzezeit Dolný Peter Bronzezeitliches birituelles Gräberfeld. Bonn.
 • 1969 – Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava.
 • 1974 – Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit in Mitteleuropa - Smolenice 25. - 29. September 1970. Bratislava.
 • 1978 – Die Thraker im Karpatenbecken. Amsterdam.
 • 1979 – Zlatý diadém z doby halštatskej zo Senice. Arch. roz. XXXI/4, 404-408, 477-479.
 • 1980 – Pohrebisko ľudu stredodunajskej mohylovej kultúry v Smoleniciach. Slovenská archeológia 28, 341-382.
 • 1984 – Smolenice-Molpír - Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit I. Nitra. (Sigrid Dušek)
 • 1995 – Smolenice - Molpír - Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit II. Nitra. (Sigrid Dušek)

Externé odkazyUpraviť