Monitor 9 alebo Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ je projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameraný na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka. Testovaní sú žiaci deviatych tried základných škôl. Celoplošné testovanie nadväzuje na predchádzajúce monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov. Testovanie žiakov prebieha v dvoch častiach - vedomostnej a kompetenčnej. Monitorovania sa zúčastňujú prihlásení žiaci.

Ilustračné foto

Test spočíva v riešení 30 úloh počas 90 alebo 70 minút. V teste z matematiky sa rieši pätnásť úloh s krátkou otvorenou odpoveďou a ďalších pätnásť úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C alebo D. V teste vyučovacích jazykov žiaci riešia úlohy s výberom správnej odpovede zo štyroch ponúkaných možností tak isto ako u matematickej časti, čiže A, B, C alebo D.

Odpovede sa zapisujú najprv priamo do testov krúžkovaním (pri výbere z možností odpovedí A, B, C, D) alebo číselnými údajmi, slovom, slovnými spojeniami, vetami, prečiarknutím podľa druhu zadania úlohy a možností zápisu odpovede a po vlastnom overení do odpoveďových hárkov.

Správne odpovede budú hodnotené 1 bodom. Výsledky testov vyhodnotí Štátny pedagogický ústav na reprezentatívnej vzorke. Základné školy si vyhodnotia (okrem škôl z reprezentatívnej vzorky) druhú časť testu samostatne a porovnajú s výsledkom, ktorý zverejní Štátny pedagogický ústav po oprave testov z tejto vzorky škôl.

Časový harmonogram CTD 2008/2009

upraviť
Hodina Trvanie Vec
08:10 – 08:55 45 minút matematika prvá časť – vedomostný (certifikačný test)
08:55 – 09:05 10 minút prestávka
09:05 – 09:35 30 minút matematika druhá časť – test matematickej gramotnosti
09:35 – 09:50 15 minút prestávka
09:50 – 10:35 45 minút vyučovací jazyk prvá časť – vedomostný (certifikačný test)
10:35 – 10:45 10 minút prestávka
10:45 – 11:15 30 minút štátny jazyk druhá časť – test čitateľskej a jazykovej gramotnosti

Časový harmonogram CTD 2012/2013

upraviť
  • Otváranie zásielok s testami: 08:10 h
  • Začiatok testovania: 08:25 h
Hodina Trvanie Vec Časť
08:25 – 09:35 70 minút matematika – vedomostný (certifikačný test) prvá aj druhá časť
09:35 – 10:00 10 minút prestávka -
10:15 – 11:15 60 minút vyučovací jazyk – vedomostný (certifikačný test) prvá aj druhá časť

Ukončenie testovania: 11:20 h

Externé odkazy

upraviť