Monitor 9 alebo Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ je projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameraný na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka. Testovaní sú žiaci deviatych tried základných škôl. Celoplošné testovanie nadväzuje na predchádzajúce monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov. Testovanie žiakov prebieha v dvoch častiach - vedomostnej a kompetenčnej. Monitorovania sa zúčastňujú prihlásení žiaci.

Ilustračné foto

TestyUpraviť

Test spočíva v riešení 20 alebo 25 úloh počas 60 alebo 70 minút. V prvej časti testu z matematiky sa rieši desať úloh s krátkou otvorenou odpoveďou a ďalších desať úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C alebo D. V teste vyučovacích jazykov žiaci riešia úlohy s výberom správnej odpovede zo štyroch ponúkaných možností tak isto ako u matematickej časti, čiže A, B, C alebo D.

Úlohy v druhej časti testu z matematiky v SJ (a v matematike v MJ na s vyučovacím jazykom maďarským) a v teste v slovenskom jazyku (v štátnom jazyku), ktoré píšu všetci zúčastnení žiaci, nie sú špeciálne upravované pre Žiakov so ŠVVP. Žiaci odpovedajú na otázky zamerané na zistenie úrovne matematickej gramotnosti a na zistenie úrovne čitateľskej a jazykovej gramotnosti.

Odpovede sa zapisujú najprv priamo do testov krúžkovaním (pri výbere z možností odpovedí A, B, C, D) alebo číselnými údajmi, slovom, slovnými spojeniami, vetami, prečiarknutím podľa druhu zadania úlohy a možností zápisu odpovede a po vlastnom overení do odpoveďových hárkov.

Správne odpovede budú hodnotené 1 bodom. Výsledky testov vyhodnotí Štátny pedagogický ústav na reprezentatívnej vzorke. Základné školy si vyhodnotia (okrem škôl z reprezentatívnej vzorky) druhú časť testu samostatne a porovnajú s výsledkom, ktorý zverejní Štátny pedagogický ústav po oprave testov z tejto vzorky škôl.

Časový harmonogram CTD 2008/2009Upraviť

Hodina Trvanie Vec
08:10 – 08:55 45 minút matematika prvá časť – vedomostný (certifikačný test)
08:55 – 09:05 10 minút prestávka
09:05 – 09:35 30 minút matematika druhá časť – test matematickej gramotnosti
09:35 – 09:50 15 minút prestávka
09:50 – 10:35 45 minút vyučovací jazyk prvá časť – vedomostný (certifikačný test)
10:35 – 10:45 10 minút prestávka
10:45 – 11:15 30 minút štátny jazyk druhá časť – test čitateľskej a jazykovej gramotnosti

Časový harmonogram CTD 2012/2013Upraviť

  • Otváranie zásielok s testami: 08:10 h
  • Začiatok testovania: 08:25 h
Hodina Trvanie Vec Časť
08:25 – 09:35 70 minút matematika – vedomostný (certifikačný test) prvá aj druhá časť
09:35 – 10:00 10 minút prestávka -
10:15 – 11:15 60 minút vyučovací jazyk – vedomostný (certifikačný test) prvá aj druhá časť

Ukončenie testovania: 11:20 h

Externé odkazyUpraviť