Mučínsky potok

Mučínsky potok je potok v Novohrade, v južnej časti okresu Lučenec. Je to ľavostranný prítok Ipľa a má dĺžku 10,5 km. Oblasť okolo ústia do Ipľa je významným hniezdiskom volavky popolavej a bola vyhlásená za chránené územie (Volavčia kolónia).

Mučínsky potok pretekajúci obcou Mučín

Prameň: v Cerovej vrchovine, v podcelku Mučínska vrchovina, neďaleko slovensko-maďarskej štátnej hranice, v nadmorskej výške okolo 275 m n. m.

Smer toku: Mučínsky potok vytvára tok tvaru písmena „J“, od prameňa tečie krátko na východ a postupne sa stáča na severozápad a sever

Geomorfologické celky: 1.Cerová vrchovina, podcelok Mučínska vrchovina, 2.Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina

Prítoky: sprava prítok z oblasti Dubiny, Plešiansky potok (197,5 m n. m.), zľava dva prítoky od štátnej hranice ústiace na území obce Mučín

Ústie: do Ipľa severne od obce Rapovce v nadmorskej výške okolo 170 m n. m.

Obce: Lipovany, Mučín a Rapovce (okrajom)