Obecné chránené územie

typ chráneného územia na Slovensku
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Obecné chránené územie (skratka OCHÚ) je lokalita, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Môže ho vyhlásiť obec všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sú uvedené podmienky jeho ochrany.[1]

Referencie upraviť

  1. „Obecné chránené územie (OCHÚ)“, Chránené územia prírody Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky