Národná prírodná rezervácia

Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Národná prírodná rezervácia je prírodná rezervácia, spravidla predstavujúca nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, ktorú môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom (v skratke NPR).

Označenie národnej prírodnej rezervácie

V národnej prírodnej rezervácii platí vo všeobecnosti IV. stupeň ochrany alebo V. stupeň ochrany.

Niektoré národné prírodné rezervácie na Slovensku:

Pozri aj upraviť