Obsah alebo náplň je podstatná stránka vecí, procesov a javov: súhrn všetkého, z čoho pozostáva objekt a čo určuje, čím sa môže stať.

Pojem obsahu závisí od kategórií intervenujúcich v priebehu jeho tvorby: napr. v dialektických filozofiách intervenuje v tvorbe pojmu obsahu najmä pojem dialekticky protirečivej jednoty a pojem formy.

Obsah je podľa Černíka konkrétna jednota mnohotvárnych, rozdielnych a protikladných momentov nejakého predmetného alebo mysleného objektu. Jeho vnútornú, základnú zložku tvorí podstatný obsah, jeho vonkajšiu, druhotnú zložku tvorí doplnkový obsah.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.