Peter Salner

PhDr. Peter Salner, DrSc. (* 1. marec 1951, Bratislava) je významný slovenský etnológ, judaista, vedúci vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, externý pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulte humanitních studií a Institute základů vzdělanosti Karlovej univerzity v Prahe.[1] V rokoch 1996 – 2013 pôsobil zároveň ako predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave, v rokoch 2011 – 2019 bol podpredsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Hlavnými oblasťami jeho vedeckého záujmu je život v mestskom prostredí, s dôrazom na Bratislavu a sociálna kultúra židovskej komunity v 20. a 21. storočí.[2]

Peter Salner
slovenský etnológ, judaista
Narodenie1. marec 1951 (70 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

ŽivotUpraviť

Peter Salner v roku 1974 získal vysokoškolský diplom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore národopis na tému súčasnej bratislavskej svadby.[3] Po skončení školy sa zamestnal v Mestskom dome kultúry a osvety (1.9.1974-28.2.1975). Napriek kádrovým problémom (emigrácia brata, otec bývalý predseda židovskej náboženskej obce a matka vedená ŠtB ako sionistka) bol prijatý na internú ašpirantúru v Národopisnom ústave SAV (NÚ SAV) v Bratislave. V roku 1980 úspešne obhájil dizertačnú prácu Etnografické aspekty výskumu súčasnej mestskej rodiny (na základe materiálu z Bratislavy I) a bol mu udelený titul CSc. Jeho školiteľom bol slovenský etnológ Adam Pranda. V tom istom roku získal aj titul PhDr. Od roku 1984 nastúpil v NÚ SAV na vedecké miesto.[4] Za vynikajúcu vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť mu bola udelená v roku 2003 vedecká hodnosť DrSc.[5]

Výskum a dieloUpraviť

Peter Salner je zakladateľom urbánnej etnológie na Slovensku. Od svojich počiatočných výskumov súčasnej bratislavskej mestskej rodiny prešiel k téme medzivojnového spôsobu života bratislavského meštianstva a ďalších spoločenských skupín mesta Bratislavy. V rokoch 1985 a 1987 editoval na túto tému dve monotematické čísla Slovenského národopisu,[6] ktoré sa stali bázou pre výskum formujúcej sa antropológie mesta na Slovensku. V postupne sa meniacej spoločensko-politickej atmosfére prišiel Peter Salner s myšlienkou vydať knihu o medzivojnovej Bratislave. Dielo Taká bola Bratislava (1991), na ktorom spolupracoval s ďalšími etnológmi a historikmi pochádzajúcimi z bratislavského prostredia, bolo prelomovým v odbore výskumu mesta (aj použitím metódy „oral history“) a dodnes je inšpiratívnym zdrojom urbánnych etnológov na Slovensku. Za túto knihu získal Cenu E. E. Kischa (1992).[7]

Zmenená politická atmosféra po roku 1989 otvorila možnosť štúdia množstva výskumných tém, ktoré dovtedy režim komunistickej strany zakazoval. Výskum sociálnych vzťahov v meste a diverzifikácie mestského spoločenstva priviedli Petra Salnera k štúdiu tolerancie a intolerancie, etnických menšín a konfliktov v spoločnosti.[8] Výskumy publikoval aj v popularizačných monografiách Premeny Bratislavy 1939-1993 (1998), Bratislavské kaviarne a viechy (2006) a mnohých ďalších.

Peter Salner zároveň uchopil nové výskumné témy, vychádzajúce z jeho pôvodných výskumov prostredia mesta, zamerané na sociálnu kultúru židovskej komunity a židovských identít v 20. storočí. V ďalšej prelomovej publikácii Prežili holokaust (1997) spracoval autentické spomienky preživších na obdobie šoa. Po nej nasledovala ďalšia zásadná práca Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou (2000), zaoberajúca sa procesmi transformácie židovských komunít a identít v 20. storočí v slovenskom prostredí. Nasledovali publikácie Mozaika židovskej Bratislavy (2007), Premeny židovskej Bratislavy (2008), a tiež publikácie Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou) (2016) a Židia na Slovensku po roku 1989 (Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou) (2018), ktoré voľne nadväzujú na publikáciu Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou (2000) a i.

Do roku 2021 Peter Salner publikoval 18 autorských monografií a editorsky sa podieľal na ďalších 14 tituloch. Je autorom vyše dvoch stoviek vedeckých štúdií.

OceneniaUpraviť

 • Cena E. E. Kischa za knihu P. Salner a kol. Taká bola Bratislava (1992)
 • Cena primátora hlavného mesta Bratislavy (2015)
 • Ocenenie za dlhodobú činnosť pri záchrane a zviditeľnení židovského kultúrneho dedičstva (ÚZ ŽNO 2015)
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v rôznych kategóriách (1984, 1986, 1992, 1998, 1999, 2003, 2008, 2009)
 • Cena podpredsedu vlády za vedu a techniku v kategórii Vedecko technický tím roka (CE Procesy) 2009[9]

Pedagogická činnosťUpraviť

Výberové prednášky:

Katedra etnológie FiF UK, Bratislava
 • 1992 – 1995 – Urbánna etnológia
 • 1997 – 1998 – Holokaust
 • 1998 – 2000, 2003 – 2006 – Sociálna kultúra Židov
Katedra antropológie Prírodovedeckej Fakulty UK,
 • 1994 – 2005 – Etnografia
Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, Praha
 • 1998 – 2005 – Fenomén židovskej identity
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 • 2005 – 2010 - Transformácia židovskej komunity
 • 2003 - 2018 Socialna kultúra židov
 • 2014 – 2015 - Spoločnosť a židovská identita[10]

Práca pre židovskú komunituUpraviť

V roku 1996 sa stal predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave. V tejto funkcii zotrval štyri volebné obdobia (2013). Počas jeho pôsobenia vybudovali na obci novú židovskú kuchyňu, zrekonštruovali Memoriál Chatama Sofera (zo spomienok na rekonštrukciu vyšla monografia Petra Salnera a architekta Martina Kvasnicu Chatam Sofer memoriál (2012), začali rekonštruovať priestory Komunitného centra ŽNO, aj Domov pre seniorov Ohel David a rozbehli ďalšie projekty.[11]

Publikačná činnosťUpraviť

Vedecké monografieUpraviť

 • Spomíname. Ale kto, ako a dokedy? In P. Salner (ed.) Holokaust okolo nás : Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : Marenčin PT, 2020, s. 99-173.
 • Judaizmus v tradícii a súčasnosti : Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2019. 131 s.
 • Židia na Slovensku po roku 1989 : (Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou). Bratislava : Veda ; Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2018. 140 s. Etnologické štúdie, 32.
 • VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica - SALNER, Peter. Rozprávanie a mlčanie : medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2017. 136 s. Etnologické štúdie, 28.
 • Židia na Slovensku po roku 1945 : (Komunita medzi vierou a realitou). Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2016. 215 s. Etnologické štúdie, 24.
 • Požehnaný spravodlivý sudca : súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 183 s.
 • The Jewish Identity in Slovakia after the Soah. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 87 s.
 • SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál (zánik a obnova). 2. rozšírené a upravené vydanie. Marenčin PT, Bratislava 2012.
 • BUMOVÁ, Ivica - GAŽOVIČOVÁ, Tina - SALNER, Peter - SOUKUPOVÁ, Blanka. Premeny židovskej identity po holokauste. Bratislava : Zing Print, 2011. 143 s.
 • Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava : Marenčin PT, 2010. 253 s.
 • Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008. 175 s.
 • Budúci rok v Bratislave : alebo stretnutie. Bratislava : Peter Salner : Ústav etnológie SAV : Albert Marenčin PT, 2007. 200 s.
 • Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007. 199 s.
 • Cesty k identite. Bratislava : Vydavateľstvo Zing Print, 2005. 240 s.
 • (môj) židovský humor : (židovský vtip ako faktor identity). Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec, 2002. 152 s.
 • Židia na Slovensku : medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec Bratislava : Inštitút judaistiky UK, 2000. 293 s.
 • Premeny Bratislavy 1939-1993 : etnologické aspekty sociálnych procesov v mestskom prostredí. Bratislava : Veda, 1998. 136 s.
 • Prežili holokaust. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 1997. 189 s.
 • Taká bola Bratislava. Peter Salner a kolektív. Bratislava : Veda, 1991. 200 s.

Kapitoly vo vedeckých monografiách (výber)Upraviť

 • Historische und gegenwärtige Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Slowakei. In Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa : Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche. - Zürich : Lit Verlag, 2020, s. 63-82.
 • Súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 201-231.
 • Sviatok Chanuka v súčasnom bratislavskom prostredí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 147-160.
 • Mýtus o zázračnom rabínovi. In Mýty a „realita” středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016). - Praha : Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2017, s. 57-72.
 • Podoby antisemitizmu na Slovensku v období normalizácie (1969-1989). In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 139-156.
 • Mýtus ortodoxnej Bratislavy [The Myth of Orthodox Bratislava]. In Mýtus - „realita” - identita : národní metropole v čase „návratu do Evropy”. - Praha : Fakulta humanitných studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 81-96.
 • Mýtus zániku mesta : Bratislava v období socializmu [The Myth of the Extinction of a City: Bratislava in the Period of Socialism]. In Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 67-82.
 • Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945) [The City of Decent People? (Bratislava 1939–1945)]. In Mýtus - „realita” - identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013.
 • Mýtus (alebo realita?) trojjazyčného mesta (Bratislava 1919-1938) [Myth (or Reality?) of a Trilingual City (Bratislava 1919–1938)]. In Mýtus - „realita” - identita : Státní a národní metropole po první světové válce. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012
 • Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945-1953. In Židovská menšina v Československu po druhé světové válce : od osvobození k nové totalitě. - Praha : Židovské muzeum v Praze, 2010, s. 119-131.
 • Židovské pohľady na Bratislavu v 20. storočí. In Neklidná krajina vzpomínání : konkurenční společenství paměti ve městě. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 115-132.
 • Die Stellung der Juden in einer Majoritätsgesellschaft am Beispiel der Slowakei im 20. Jahrhundert. In Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. - Frankfurt : Peter Lang, 1999, s. 123-138.
 • Židia v meštianskej spoločnosti Slovenska. In Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 - 1989. Zostavila Elena Mannová ; jazyková redaktorka: Vlasta Jaksicsová. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1998, s. 137-146.

Vedecké štúdie (výber)Upraviť

 • Socialism and the Jewish Community in Slovakia. In Studia etnologiczne i antropologiczne [elektronický zdroj], 2020, tom 20, s. 1-11.
 • Anti-Semitism in Slovakia after the Velvet Revolution of 1989. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 4, art. no. 3, p. 32-43.
 • Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity: premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 2, s. 154-161.
 • Jewish Holidays in the Time of the Corona Virus Pandemic in Slovakia. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 6, art. no. 9, p. 110-121.
 • Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? [Did the One Who Saved a Life Save the Entire World?]. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 399-411.
 • Jewish Community Museum as a Result of Citizen Activities. In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 366-379. ISSN 1335-1303.
 • Visible as people, yet invisible as Jews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 95-107.
 • Adaptácia na spoločenské zmeny : židovská komunita v Bratislave po roku 1945 [Adaptation to Social Changes: the Jewish Community in Bratislava After 1945]. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 379-391.
 • Bratislava et le pendule : les chaotiques années 1940. In Miroirs Brisés : récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque. - Paris : Institut d’etudes slaves, 2011, s. 99-115.

ReferencieUpraviť

 1. Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.
 2. Salner, Peter. Požehnaný spravodlivý sudca. Súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava 2004.
 3. Vrzgulová, Monika (ed.). Dvojrozhovor o pamäti, etnológii, meste. Bratislava: Marenčin PT 2020, s. 67.
 4. Tamže, s. 71-73.; Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.
 5. Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.
 6. Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.
 7. https://www.litcentrum.sk/autor/peter-salner/ocenenia
 8. Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.
 9. PhDr. Peter Salner, DrSc., Ocenenia. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc
 10. Tamže, Pedagogická činnosť.
 11. Mielcarková, Jana. Ľudia z Kile. Rozhovory Jany Mielcarkovej. Bratislava. Židovský kultúrny inštitút a ŽNO Bratislava 2016, s. 235-241.