Plagioklas je označenie radu triklinických živcov s koncovými členmi albitom (NaAlSi3O8) a anortitom (CaAl2Si2O8). Sodík a vápnik v plagioklasoch sú neobmedzene miešateľné. Medzi jednotlivými koncovými členmi sú definované viaceré medzistupne, tieto však nie sú uznané ako samostatné minerálne druhy.

Zrno pagioklasu vo výbruse - veľká šedá plocha približne v strede výbrusu (fotografia z polarizačného mikroskopu pri skrížených nikoloch).

Plagioklasy sa bežne vyskytujú vo vyvretých horninách, kde sú jedným z prvotných identifikátorov chemizmu horniny: so zvyšovaním obsahu SiO2 stúpa podiel albitovej zložky, s jej klesaním naopak stúpa podiel anortitovej zložky. Teda kyslé horniny – alkalické granity, pegmatity obsahujú prevažne albit, intermediátne (granity, diority, syenity, andezity) oligoklas a andezín a bázické horniny (s najnižším obsahom SiO2 – gabrá a bazalty) labradorit, bytownit až anortit. Plagioklasy sa vyskytujú aj v sedimentoch a metamorfitoch.

Tabuľka upraviť

Názov NaAlSi3O8
(% albit)
CaAl2Si2O8
(% anortit)
albit 100 – 90 0 – 10
oligoklas 90 – 70 10 – 30
andezín 70 – 50 30 – 50
labradorit 50 – 30 50 – 70
bytownit 30 – 10 70 – 90
anortit 10 – 0 90 – 100

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému plagioklas.