Požiarna charakteristika

Požiarna charakteristika (angl. fire performance) je podľa medzinárodného terminologického slovníka pre požiarnu bezpečnosť STN EN ISO 13943[1] reakcia skúšobnej vzorky pri vystavení požiarnej skúške. Tento termín úzko súvisí so skúšaním a hodnotením stavebných výrobkov a prvkov stavieb z hľadiska ich správania sa pri požiari t. j. ich reakcie na oheň a požiarnej odolnosti. Z hľadiska európskej legislatívy o stavebných výrobkoch[2] je možné anglický termín "fire performance" preložiť aj ako "požiarny parameter".

Súvislosť medzi požiarnymi charakteristikami Upraviť

V praxi sa často stretávame s nesprávnou intrepretáciou a vzájomným zamieňaním významu pojmov "reakcia na oheň" a "požiarna odolnosť", aj keď medzi nimi existuje určitá súvislosť vo vzťahu k fázam rozvoja požiaru. Reakcia na oheň je dôležitou požiarnou charakteristikou z hľadiska 1. a 2. fázy rozvoja požiaru a požiarna odolnosť je dôležitou požiarnou charakteristikou z hľadiska 3. a 4. fázy rozvoja požiaru. Vzťah oboch uvedených požiarnych chatakteristík ku fázam rozvoja požiaru sa uvádza na obrázku[3].

Referencie Upraviť

  1. Termín a definícia článku 3.137 v STN EN ISO 13943. .
  2. Článok 2 odsek 5 Nariadenia EPaREÚ č. 305/2011 [online]. . Dostupné online.
  3. Vzťah reakcie na oheň a požiarnej odolnosti ku fázam požiaru [online]. . Dostupné online.