Požiarna odolnosť je schopnosť požiarnej konštrukcie odolávať účinkom požiaru bez straty jej funkcie počas určitého času. Podľa medzinárodného terminologického slovníka pre požiarnu bezpečnosť STN EN ISO 13943[1] je požiarna odolnosť (angl. fire resistance) schopnosť skúšobnej vzorky odolávať kontrolovanému ohňu, alebo poskytnúť ochranu proti nemu za určený časový interval.

Hodnotenie a klasifikácia požiarnej odolnosti, ako základnej požiarnej charakteristiky stavebných výrobkov a prvkov stavieb, je súčasťou európskeho klasifikačného systému podľa EN 13501-2, EN 13501-3 a EN 13501-4.

Klasifikačné kritériá požiarnej odolnosti upraviť

Dosiaľ zavedené klasifikačné kritériá požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a prvkov stavieb[2] [3] [4], ktoré sa hodnotia sú:

Symbol
kritéria
Význam kritéria slovensky - anglicky
R nosnosť, stabilita - load-bearing capacity
E celistvosť - integrity

I izolácia - insulation

W radiácia - radiation
M mechanická odolnosť - mechanical action

C samouzatváranie - self-closing

S tesnosť proti prieniku dymu - smoke leakage
P a PH*) trvalá dodávka elektrickej energie alebo signálu - continuity of power or signal supply
G odolnosť proti vyhoreniu sadzí - soot fire resistance
K schopnosť požiarnej ochrany - fire protection agility
D zachovanie stability pri namáhaní konštantnou teplotou – stability duration under constant temperature
DH zachovanie stability pri namáhaní podľa normovej krivky teplota/čas - stability duration under the standard time-temperature curve
F funkčnosť zariadení na odvod tepla a splodín horenia s núteným odsávaním - functionality of powered smoke and heat ventilators

B funkčnosť zariadení na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním - functionality of natural smoke and heat ventilators

*)Na Slovensku sú v oblasti elektrických inštalácií zavedené národné kritériá funkčnej odolnosti v požiari pre trasy káblov s označením PS podľa STN 92 0205 a kritérium PR podľa STN 92 0206 pre elektrické rozvádzače, ktoré sa používajú na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie alebo signálu pri požiari

Referencie upraviť

  1. Termín a definícia v článku 3.141 [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. Rozhodnutie komisie 2000/367/ES [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  3. Rozhodnutie komisie 2003/629/ES [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  4. Rozhodnutie komisie 2011/232/EU [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]