Požiarna konštrukcia

Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru. Termín bol do stavebnej praxe na Slovensku zavedený v roku 2012 právnym predpisom na protipožiarnu bezpečnosť stavieb[1]. Potreba tohto nového termínu vyplynula s požiadavky zjednotiť všetky známe konštrukcie a prvky, ktoré sa na stavbe zhotovujú resp. stavebné výrobky, ktoré sa do stavby zabudovávajú pre účel protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Zavedenie tohto termínu umožnilo zadefinovať aj tzv. zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.

Uvedený právny predpis obsahuje vo svojej prílohe č.3 aj príklady možných požiarnych konštrukcií a podrobné členenie týchto požiarnych konštrukcií pre potreby stavebnej praxe vypracovala APPO SR vo svojom technickom návode TN APPO 010[2] a ATN® 002[3].

Zhotoviteľ požiarnej konštrukcieUpraviť

Zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu. Termín bol zavedený do stavebnej praxe v roku 2012 právnym predpisom pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb[4]. Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie, ktorú zhotovil, písomnou formou[5]. Cieľom zavedenia tohto termínu je ustanoviť konkrétnu zodpovednosť za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác.

Osvedčenie požiarnej konštrukcieUpraviť

Osvedčenie požiarnej konštrukcie, v praxi často označované skratkou OPK, je požiadavka na zhotoviteľa požiarnej konštrukcie, ktorú mu ustanovuje právny predpis pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb[6], aby písomnou formu dokladoval, že požiarnu konštrukciu správne zhotovil a použil na jej zhotovenie len vhodné stavebné výrobky. Uvedený právny predpis obsahuje vo svojej prílohe č.3 požiadavky na údaje a doklady potrebné k osvedčeniu požiarnej konštrukcie. Ďalšou pomôckou pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií a príslušníkov štátneho požiarneho dozoru bolo vypracovanie formulára na osvedčenie požiarnej konštrukcie[7] schváleného Prezídiom HaZZ MV SR aj s ďalším technickým návodom TN APPO 011[8] na vyplnenie tohto formulára. Ďalším významným kvalitatívnym posunom v oblasti osvedčovania požiarnych konštrukcií je od 1. 1. 2019 sprevádzkovanie internetovej e-aplikácie OPK na osvedčovanie požiarnych konštrukcií, ktorá je prístupná pre širokú odbornú stavebnú verejnosť na stránkach Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR na linku e-aplikácia OPK

ReferencieUpraviť

  1. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
  2. Požiadavky na požiarne konštrukcie – číselník požiarnych konštrukcií [online]. . Dostupné online.
  3. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov [online]. . Dostupné online.
  4. § 1 ods.1 písm. p) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
  5. § 8 ods.5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
  6. § 8 ods.4 a § 9 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
  7. Formulár na osvedčenie požiarnej konštrukcie [online]. . Dostupné online.
  8. Návod na vyplnenie osvedčenia požiarnej konštrukcie [online]. . Dostupné online.