Reakcia na oheň

Reakcia na oheň je základnou požiarnou charakteristikou európskeho hodnotiaceho a klasifikačného systému stavebných výrobkov a materiálov na ich zaradenie do tried, ktoré vyjadrujú možný príspevok stavebného výrobku alebo materiálu k rozvoju požiaru v jeho počiatočných fázach za definovaných podmienok pri dokonalom spaľovaní (dostatočný prísun kyslíka). Problematika reakcie na oheň je pomerne rozsiahla odborná oblasť týkajúca sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb a na jej priblíženie širokej odbornej verejnosti bola vydaná napr. odborná publikácia TN APPO 008[1].

Porovnanie horľavosti podľa stupňov horľavosti a podľa tried reakcie na oheňUpraviť

Pôvodný národný systém hodnotenia horľavosti stavebných materiálov nahradil nový európsky systém hodnotenia reakcie stavebných výrobkov a materiálov na oheň. Porovnanie oboch hodnotení sa uvádza v tabuľke.

Stupeň horľavosti
podľa STN 73 0862
a STN 73 0861
Horľavosť
podľa STN 73 0862
a STN 73 0861
Triedy reakcie
ostatných výrobkov na oheň
podľa STN EN 13501-1 + A1
Triedy reakcie
káblov na oheň
podľa STN EN 13501-6
Triedy reakcie striech a strešných
krytín na vonkajší oheň
podľa STN EN 13501-5 + A1
Horľavosť
podľa tried
reakcie na oheň
A nehorľavé A1, A1fl, A1L, A2-s1,d0, A2fl-s1 a A2L-s1,d0 Aca nehorľavé
B neľahko horľavé ostatné A2, A2fl, AL, B, Bfl a BL B1ca, B2ca BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) a BROOF(t4) horľavé
C1 ťažko horľavé C, Cfl a CL Cca CROOF(t3) a CROOF(t4) horľavé
C2 stredne horľavé D, Dfl, DL, E, Efl a EL Dca, Eca DROOF(t3), DROOF(t4) a EROOF(t4) horľavé
C3 ľahko horľavé F, Ffl, a FL Fca FROOF(t1), FROOF(t3) a FROOF(t4) horľavé

Indexom fl sa označujú triedy reakcie na oheň podlahových krytín a indexom L sa označujú triedy reakcie na oheň tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia.
Symboly v zátvorkách t1, t2, t3 a t4 označujú jednu zo štyroch skúšobných metód podľa STN P ENV 1187.

ReferencieUpraviť

  1. Technický návod APPO TN 008 - Reakcia stavebných výrobkov na oheň [online]. . Dostupné online.