Podpora (iné názvy: promotion [promoušn], propagácia, marketingová komunikácia, prostriedky marketingovej komunikácie; po anglicky promotion; pozor na zámenu s pojmom podpora predaja - sales promotion) sú aktivity, ktoré sprostredkujú podstatné informácie o výrobku a presviedčajú cieľových spotrebiteľov o výhodnosti jeho nákupu. Podpora je jedno z tzv. 4 P, teda súčasť marketingového mixu.

Takmer synonymný je pojem komunikačný mix (promotional mix/communication mix) , ktorý predstavuje konkrétnu kombináciu nástrojov podpory (pozri nižšie). Pojem komunikačná politika sa chápe buď ako synonymum pojmu podpora alebo ako synonymum pojmu komunikačný mix.

Komunikácia upraviť

Základom podpory je (technická) komunikácia. Podrobnosti o proces komunikácie pozri pod komunikácia a marketingová komunikácia (komunikovanie).

Nástroje podpory upraviť

Základnými nástrojmi podpory sú tieto štyri "premenné" či prostriedky:

Konkrétna kombinácia nástrojov podpory sa nazýva komunikačný mix (podniku).