Práca s verejnosťou

(Presmerované z Styk s verejnosťou)

Práca s verejnosťou (iné názvy: styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti, public relations; angl. public relations) je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu (recipientovi) sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, služby a pod. Tým napomáha k vytváraniu požadovaných postojov, nevyhnutných pre dlhodobú úspešnú výrobnú a odbytovú činnosť.

- Je tretím nástrojom komunikačného mixu. - Znamená styk podniku s verejnosťou, všetky opatrenia aktivity podniku, ktoré vedú k zlepšeniu mena podniku (good will) Public relation je prostriedok masovej komunikácie na vytvorenie pozitívneho imidžu firmy. V organizačnej štruktúre podniku (OŠ) býva aj oddelenie pre vzťahy s verejnosťou. Oddelenie PR vykonáva svoju činnosť v 5-tich oblastiach:

Je to sústavná a cieľavedomá komunikácia s cieľom vytvoriť dlhodobé pozitívne vzťahy recipienta voči objektu, na ktorý sa práca s verejnosťou zameriava, pričom pozitívne vzťahy si má utvoriť recipient sám vlastným výberom a osobným prehodnotením predložených pravdivých informácií (a nie na základe apelov či argumentov ako v reklame). Dôležitým aspektom je obojstrannosť komunikácie a získavanie spätnej väzby od recipienta.

Práca s verejnosťou

upraviť

Verejnosť je akákoľvek skupina, ktorá má záujem o firmu (objekt) alebo ovplyvňuje schopnosti firmy (objektu) dosiahnuť stanovené ciele.

Prácu s verejnosťou uskutočňuje buď zvláštne oddelenie firmy, alebo k tomu určené "Public relations" agentúry alebo komunikačné agentúry. Prostredníctvom "Public relations" firma oslovuje širokú verejnosť, nielen svojich zákazníkov, dodávateľov a dílerov. Práca s verejnosťou predstavuje množstvo programov zameraných na propagáciu firmy (objektu), obhajobu imidžu firmy (objektu) alebo imidžu jednotlivých produktov.

Negatívne postoje verejnosti

Verejnosť môže vo vzťahu k uskutočňovaniu cieľov firmy (objektu) pôsobiť:

 • podporne
 • brzdiaco

Vplyv oddelenia práce s verejnosťou (Public relations) sa odvíja od jeho východiskového monitorovania postojov verejnosti, aby sa vytvorilo vzájomné porozumenie medzi verejnosťou a firmou (objektom). Toto oddelenie rieši najmä negatívne postoje verejnosti a negatívnu publicitu.

K základným úlohám týchto oddelení v prípade negatívnej publicity patrí presvedčiť vrcholový manažment, aby prijal pozitívne programy brániace vzniku pochybných praktík, ktoré sú hlavnou príčinou negatívnej publicity.

Činnosti oddelenia Public relations

Tieto činnosti sa zameriavajú na :

 • vzťahy s tlačou (snaha o to, aby tlač informovala verejnosť pozitívne)
 • publicitu produktu (zameriava sa na konkrétny produkt)
 • firemnú komunikáciu (vnútornú a vonkajšiu)
 • lobbing (jednanie so zákonodarcami a vládnymi úradníkmi, s miestnou samosprávou,...,cieľom je získanie ich podpory, odstránenie legislatívnych prekážok a regulačných opatrení)
 • poradenstvo v oblasti verejných záležitostí a imidž firmy (predovšetkým v prípade negatívne vplývajúcich afér spojených s výrobkami firmy či s firmou samotnou)

Oblasti práce s verejnosťou

upraviť

Práca s verejnosťou môže byť zameraná na mnohé oblasti, napr. na firemnú komunikáciu – tvorbu identity inštitúcie (Corporate Identity), na vnútornú komunikáciu (Internal PR), na styk s médiami (Media Relations), na marketingovú komunikáciu, na získanie finančných zdrojov, na krízovú komunikáciu (Crisis Management), účelové kampane, výstavy, sociálnu komunikáciu, komunikáciu o výrobkoch, na podporu spoločnosti vzhľadom na jej profil – sponzoring, lobbying (Public affairs)...

Cieľové skupiny

upraviť

Cieľové skupiny môžeme rozdeliť na vnútorné a vonkajšie podľa toho, či zasahujú dovnútra vlastnej organizácie, alebo mimo nej. Inak môžu byť veľmi rôznorodé, napr.:

 • Zákazníci
 • Vlastní zamestnanci
 • Deti, študenti, dôchodcovia
 • Vlastníci, sponzori, donori
 • Orgány štátnej a územnej správy, vláda
 • Tvorcovia verejnej mienky, mediá
 • Záujmové skupiny a nátlakové skupiny
 • Partneri, sprostredkovatelia
 • Univerzity, odborné spoločenstvá
 • Dodávatelia
 • Banky
 • Vydavatelia
 • Ostatná verejnosť

Literatúra

upraviť
 • Radek Chalupa, Efektivní krizová komunikace – pro všechny manažery a PR specialisty. Praha, Grada Publishing 2012, 176 stran. ISBN 978-80-247-4234-2.

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Philip Kotler: Marketing management