Polárna dráha je taká obežná dráha prirodzeného alebo umelého kozmického telesa okolo iného prirodzeného kozmického telesa (planéty, hviezdy, ...), ktorej rovina je kolmá k základnej rovine súradnicovej sústavy (rovine rovníka planéty). Teleso pri svojom pohybe teda prelietava cez póly planéty. Ak sa pohybuje teleso po obežnej dráhe okolo Slnka, tak za polárnu dráhu sa považuje taká dráha, ktorej rovina je kolmá na rovinu ekliptiky. Sklon dráhy i (inklinácia) k základnej rovine je pri polárnych dráhach 90°. Dráhy so sklonom menším ako 90° sa nazývajú prográdne dráhy, so sklonom väčším ako 90° sa nazývajú retrográdne dráhy.

Animácia družice na polárnej dráhe (video)

Pozri aj upraviť