Polygón (počítačová grafika)

Polygón v počítačovej grafike je mnohouholník, z ktorého je vytvorená každá štruktúra objektu v trojrozmernom priestore zobrazenom na monitore počítača. Najčastejšie používané polygóny sú trojuholník a štvorec. Vrchol polygónu sa nazýva vertex. Súradnice vertexov definujú polygón.

Každý objekt v trojrozmernom priestore sa znázorňuje ako sústava mnohouholníkov, ktoré sú vyplnené obrazovými vzorkami (textúrami), napr. so vzorkou tehly, omietky, pokožky a pod. Čím je sieť polygónov jemnejšia, tým je obraz vernejší. Zobrazovanie veľkého množstva polygónov však kladie veľké nároky na výkon grafickej karty.