Mnohoznačnosť

(Presmerované z Polysémia)

Mnohoznačnosť (iné názvy: polysémia, viacvýznamovosť, viacznačnosť, viaczmyselnosť, ekvivocita, ekvivokácia) – mať viac významov. Mnohoznačnosť (znaku) umožňuje sprostredkovať rozličné súvislosti zmyslu. Mnohoznačnosť je sémantický vzťah, keď rovnaké slová označujú rôzne predmety v rôznych významoch. Napr. 'zem' znamená rôzne veci, keď týmto slovom označujeme prsť, pôdu, územie, zemeguľu.

Polysémia v lingvistike upraviť

Polysémia/Polysémantizmus upraviť

Polysémia (z gréckeho πολυσημεία) je označenie javu v lingvistike, pri ktorom má jeden znak (napr. slovo) viacero kontextuálnych významov vznikajúcich na základe vzájomnej podobnosti objektu.

Polysémantizácia upraviť

Polysémantizácia je jav, pri ktorom jazykový prostriedok nadobúda viacvýznamovosť.

Úvod do problematiky upraviť

O slove vravíme, že je polysématické vtedy, ak je jeho význam polysématický. Teda, slovo je polysématické vtedy, ak nemá rovnaký význam aspoň v dvoch rôznych kontextoch. Ale takáto definícia nie je úplne presná, pretože vývojom jazyka dochádza k prirodzeným posunom, keď zaužívanými bežnými slovami pomenúvame novovzniknuté situácie alebo objekty. V prípade takéhoto posunu vravíme už o homonymii (napr. sedlosediaca časť konského postroja sa s časom v jazyku vyčlenilo ako samostatné slovo sedlo - preliačina v pohorí).

Pomôcky pri rozlišovaní javov homonýmie a polysémie upraviť

Základný rozdiel medzi polysémiou a homonymiou spočíva v existencii, respektíve absencii vzťahu medzi významami. Ak tu tento vzťah je, hovoríme o polysémii a naopak.

Rozdiel medzi homonýmiou a polysémiou osciluje na úzkej hrane, a preto nie je vždy možné celkom jednoznačne rozhodnúť, ktorý z javov skutočne v danom prípade nastal, ale platí, že polysémia je založená na metonymických a metaforických vzájomných vzťahoch medzi rôznymi pojmami s rovnakým znakom, zatiaľ čo homonymia je náhodná zvuková zhoda dvoch znakov, s úplne odlišným významom.

Zeugma upraviť

Azda najistejšou pomôckou na rozlíšenie homonymie od polysémie je zeugma. Metóda spočíva v tom, že osadzujeme slová do rôznych kontextov a následnou analýzou ich vystupovania v nich zisťujeme, či dochádza k odlišnej kontextovej väzbe:

Ak vieme slovo použiť v dvoch rôznych kontextoch, pričom význam slova z prvého kontextu nemá nič spoločné s významom toho istého slova v inom kontexte, nemôžeme hovoriť o polysémii. V takomto prípade hovoríme o homonymii.

 • kryť
  • tvoriť ochrannú prikrývku, chrániť pred poškodením, pokrývať: farba dobre kryje, linoleum kryje dlážku
  • robiť neviditeľným, poskytovať úkryt, záštitu: húština ich kryla, kryť dieťa svojím telom
  • umožňovať bezpečný priebeh alebo stav niečoho, niekoho; zaisťovať, zabezpečovať: kryť ústup (vojska); kryť podvody; mena (nie) je krytá zlatom; pästiar sa musí (vedieť) kryť; kryje sa podpisom vedúceho

...polysémia

ale

 • kry
  • kríky
  • prikry!

...homonymia, konkrétne homoforma

Využitie upraviť

V odborných textoch sa autor väčšinou snaží o obmedzenie mnohoznačnosti. V umeleckej literatúre najmä v poézii sa mnohoznačnosť naopak využíva na zvýšenie umeleckého účinku.

Príklady upraviť

 • hlava
  • časť ľudského alebo zvieracieho tela, kde sú oči: ľudská, konská, hadia hlava, bolí ho hlava, hučí mu v hlave; je o hlavu vyšší; sťať hlavu, popraviť sťatím
  • sídlo rozumu, pamäti, myslenia, vôle; rozum, myseľ: počítať z hlavy; pracovať hlavou duševne; mať dobrú hlavu byť nadaný, bystrý
  • život, pren. človek: vypísať cenu na niečiu hlavu za zadržanie niekoho; ručiť svojou hlavou
  • človek ako jedinec: odb. spotreba na hlavu
  • vedúca alebo zodpovedná osoba: hlava štátu, rodiny
  • vec podobná hlave: kapustná hlava, hlava kolesa, skrutky; mačacie hlavy dlažbové kamene
  • arch. kapitola (v knihe)
 • rebro
  • oblúkovitá kosť obopínajúca hrudnú dutinu stavovcov: udrieť niekoho pod rebrá; zlomiť si rebro
  • mäso okolo (hovädzieho) rebra: varené rebro
  • vystupujúca oblúkovitá časť stropnej klenby: gotické rebrá
  • oporná, spevňujúca časť konštrukcií: mostové rebrá, rebrá lietadla
  • čo tvarom pripomína rebro: rebro radiátora
 • koleno
  • kĺb spájajúci stehno s predkolením: ohnúť nohu v kolene, posadiť si dieťa na kolená; blata po kolená veľa; podlamujú sa mu kolená i pren. je slabý; hodiť sa pred niekým na kolená i fraz.; robiť niečo na kolene improvizovane; bravčové koleno
  • časť oblečenia v mieste kolien: vyduté, zodraté kolená (na nohaviciach)
  • ohnutá časť, ohyb: koleno rúry
 • kĺb
  • ohybný spoj dvoch alebo viacerých kostí, zhyb: kolenný kĺb, zápal kĺbov
  • ohybný spoj súčiastok mechanizmu: čapový kĺb;
 • rameno
  • časť hornej ľudskej končatiny od lakťa po plece
  • časť niečoho vybiehajúca do boku (pripomínajúca ľudské rameno): rameno kružidla, rameno semafora; rameno rieky; rameno kríža; geom. rameno uhla jedna z polpriamok, ktorá určuje uhol; fyz. rameno sily kolmá vzdialenosť pôsobiska sily od ťažiska
  • správ. plece;
 • jazyk
  • pohyblivý svalnatý útvar v ústnej dutine (pri zvieratách v papuli, v zobáku ap.), orgán chuti; 1 z orgánov ľudskej reči: oblízať jazykom, vyplaziť jazyk; bravčový, údený jazyk
  • čo sa podobá jazyku pozdĺžnym úzkym tvarom: snehové jazyky; jazyk v topánke; v názvoch rastlín: jelení jazyk, hadí jazyk
  • sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov istého spoločenstva, ktorá slúži ako nástroj myslenia, dorozumievania a ukladania poznatkov; jej čiastkový útvar, reč: slovenský jazyk; slovanské, románske jazyky; učiť sa cudzie jazyky; spisovný jazyk; štúrovský, bernolákovský jazyk spis. slovenčina kodifikovaná Štúrom, Bernolákom; jazyk Hviezdoslava; odborný jazyk
 • viera
  • pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, verenie: viera v človeka, v spravodlivosť, vo vlastné schopnosti; viera v Boha; viera v lepšiu budúcnosť
  • náb. presvedčenie; vierovyznanie: kresťanská viera, prestúpiť na inú vieru
 • blok
  • zoskupenie rovnakých alebo podobných predmetov: blok domov; zložiť tehly do blokov
  • zoskupenie ľudí, spoločnských skupín, štátov s podobnými cieľmi: blok ľavicových strán; vojenské bloky
  • veľký (jednoliaty) kus hmoty: oceľový blok; šport. štartovací blok podstavec na štartovanie
  • zväzok listov papiera: poznámkový blok
  • publ. tematický celok: poludňajší blok spravodajstva; diskusia obsahovala dva tematické bloky;
 • koruna
  • ozdoba hlavy ako odznak panovníckej hodnosti: kráľovská koruna
  • základná peňažná jednotka a platidlo vo viacerých štátoch: slovenská, dánska koruna; nová, kovová koruna
  • hist. kráľovstvo: uhorská, česká koruna
  • časť stromu utvorená vetvami: košatá koruna, koruna jablone, preriediť korunu
  • bot. súhrn vnútorných (farebných) lístkov kvetu
  • hud. znamienko predĺženia tónu
 • zub
  • tvrdý útvar v ústnej dutine slúžiaci na hryzenie a rozomieľanie potravy: predné, zdravé, umelé zuby, deravý zub; mliečne, očné zuby; zuby múdrosti ktoré rastú posledné; bolí ho zub, trhať, plombovať zuby, čistiť si zuby; drkotať zubami (od zimy, od strachu); škrípať zubami i pren. expr. zlostiť sa; ceriť zuby (o človeku) expr. smiať sa, (o šelme) vytŕčať pri vrčaní; zaťať zuby i fraz. ovládnuť sa; vylomiť si zuby (na niečom) i fraz. expr. stroskotať; vybiť niekomu zuby; hovor. hovoriť cez zuby a) nezrozumiteľne b) neochotne
  • niečo podobné tomuto útvaru: zuby píly, hrebeňa, kľúča; zuby na hrabliach
 • hrebeň
  • nástroj so zubmi na česanie vlasov: kostený, ozdobný hrebeň
  • iný nástroj so zubmi (ako súčasť strojov ap.): hrebeň na zber čučoriedok rafáč; tech. urovnávací hrebeň
  • výrastok na hlave niektorých vtákov: kohútí hrebeň
  • vrchná pretiahnutá úzka časť niečoho: horský hrebeň, hrebeň vrchov, strechy, vĺn; meteor. hrebeň vysokého tlaku pruh medzi 2 tlakovými nížami
 • myš
  • malý hlodavec robiaci škodu najmä v domoch a na poliach, zool. Mus
  • inform. obslužný, ručne ovládaný prvok pripojený k počítaču, pohybujúci sa po tvrdej podložke a zabezpečujúci vstup informácií
 • čelo
  • predná časť hlavy nad očami: nízke čelo, krčiť čelo; mať vrásky na čele i pren. mať starosti; pot mu vystúpil na čelo; udrieť sa do čela i fraz. spomenúť si na niečo; pren. čelo sa mu vyjasnilo upokojil sa, potešil sa; čelom vzad! povel
  • predná, frontálna časť niečoho: čelo domu, čelo sprievodu
  • vedúce, popredné miesto, postavenie: byť, stáť na čele, v čele, dostať sa, postaviť sa na čelo
 • nos
  • výčnelok medzi čelom a ústami, čuchový orgán: dlhý, krivý nos; orlí nos zahnutý; dýchať nosom; zápach mu udrel do nosa náhle ho pocítil
  • niečo podobné nosu, vyčnievajúca predná časť niečoho: nos člna, lietadla
 • kryť
  • tvoriť ochrannú prikrývku, chrániť pred poškodením, pokrývať: farba dobre kryje, linoleum kryje dlážku
  • robiť neviditeľným, poskytovať úkryt, záštitu: húština ich kryla, kryť dieťa svojím telom
  • umožňovať bezpečný priebeh alebo stav niečoho, niekoho; zaisťovať, zabezpečovať: kryť ústup (vojska); kryť podvody; mena (nie) je krytá zlatom; pästiar sa musí (vedieť) kryť; kryje sa podpisom vedúceho
 • mier
  • stav bez vojny: nastoliť mier, zabezpečiť v oblasti mier, žiť v mieri
  • dohoda o skončení vojny: uzavrieť mier
  • stav bez sporov, pokoj, zhoda: mier v rodine, mier duše;
 • hody
  • slávnosť výročia posviacky kostola alebo sviatok patróna, ktorému je kostol zasvätený: ísť na hody
  • hostina, hodovanie: urobiť si hody

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť