Prechod tepla alebo staršie priestup tepla[1][2][3][4] (po česky: prostup tepla alebo staršie průchod tepla) je prenos tepla cez (rovnú alebo nerovnú) stenu medzi dvoma tekutinami, čiže kombinácia prestupov tepla medzi tekutinou a stenou a vedenia tepla vnútri steny. Častý príklad tohto javu je výmenník tepla.[5][6][7][8]

Prechod tepla stenou

Pozor na zámenu s podobným termínom prestup tepla (po česky: přestup tepla alebo staršie přechod tepla).

Charakteristika[9] upraviť

Prechod tepla je možné považovať za postupnosť prestup tepla – vedenie tepla – prestup tepla.

Za ustáleného stavu je možné pozorovať rozdelenie teplôt podobné ako na našom obrázku, kde   je šírka steny,   je teplota látky pred stenou a   je teplota látky za stenou, pričom  . Na rozhraní kvapaliny a pevnej látky sa (v našom prípade dvakrát) vytvára tzv. medzná vrstva, v ktorej dochádza k prudkej zmene teploty, tzv. tepelný skok.   je teplota steny na rozhraní s látkou pred stenou,   je teplota steny na rozhraní s látkou za stenou.

Pri ustálenom prúdení rovinnou stenou platí

 ,

kde   je súčiniteľ tepelnej vodivosti, q je hustota tepelného toku a α je koeficient prestupu tepla.

Tieto rovnice je možné upraviť do tvaru

 
 
 

Sčítaním rovníc dostaneme

 ,

kde   sa volá koeficient (súčiniteľ) prechodu tepla (iné názvy: súčiniteľ (koeficient) priestupu tepla, úhrnný koeficient (súčiniteľ) prestupu tepla, úhrnný koeficient (súčiniteľ) prechodu tepla, merná (špecifická) tepelná priestupnosť, merná (špecifická) tepelná priechodnosť, pr(i)eteplivosť [1][8][10][11][12][13], U-hodnota).

Zdroje upraviť

 1. a b priestup tepla. In: Pyramída S. 4788
 2. priestup. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka III p-r. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 550.
 3. priestup. In: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. vyd. Zväzok III P – Q. Bratislava : Veda, 1986. ISBN 80-224-0191-9. S. 639.
 4. Vykurovanie, vetranie, zdravotná technika : Anglicko-nemecko-slovensko-ruský slovník : Technický prekladový slovník. 1. vyd. Bratislava; Berlin : Alfa; VEB Verlag Technik, 1973. 185 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 62.
 5. prostup tepla. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 317.
 6. Wärmedurchgang. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, 2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 7. prechod tepla. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.)
 8. a b http://is.muni.cz/el/1431/jaro2011/C2210/um/20778046/CHIpred9-Prechod_tepla.ppt
 9. Presun z článku prestup tepla.
 10. součinitel prostupu tepla. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 351.
 11. úhrnný súčiniteľ prestupu tepla. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.)
 12. BAFRNEC, Milan; BÁLEŠ, Vladimír; LANGFELDER, Ivan; LONGAUER, Jaroslav. Chemické inžinierstvo. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8. S. 283.
 13. Nemecko-slovenský technický slovník. 2. diel M-Z. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. 565 s. ISBN 80-05-01193-8. S. 981.