Pružnosť motora je charakteristika spaľovacieho motora, ktorá pomáha posúdiť jeho správanie pri meniacom sa zaťažení. Pružnosť sa určí analýzou vonkajšej prevádzkovej rýchlostnej charakteristiky motora. Pružnosť motora je bezrozmerná veličina, označuje sa písmenom , prípadne s indexmi. Používajú sa tri varianty:

  • momentová pružnosť
  • otáčková pružnosť
  • celková pružnosť.
Rýchlostná charakteristika motora Daewoo Matiz s vyznačenými parametrami potrebnými na určenie pružnosti motora

Výpočet upraviť

Na výpočet pružnosti je potrebné z rýchlostnej charakteristiky odčítať 4 parametre:

  • nj - otáčky motora pri maximálnom výkone (menovité otáčky)
  • nMtmax - otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente
  • Mtj - krútiaci moment motora pri maximálnom výkone (menovitý krútiaci moment)
  • Mtmax - maximálny krútiaci moment

Momentová pružnosť upraviť

 

Otáčková pružnosť upraviť

 

Celková pružnosť upraviť

 

Význam a využitie upraviť

Od vozidlového motora sa očakáva, že bude mať na významnej časti rozsahu pracovných otáčok klesajúci priebeh krivky krútiaceho momentu (pri nemennom nastavení regulačného člena). Takáto oblasť sa nazýva stabilnou, pretože motor pracujúci v ustálenom stave prevádzky na primerane veľkú zmenu zaťaženia zareaguje nájdením nového rovnovážneho stavu bez nevyhnutnosti zásahu obsluhy. Ak začne vzrastať odpor, ktorý musí motor prekonať, otáčky začnú klesať. To však vyvolá nárast krútiaceho momentu vytváraného motorom, ktorý sa vyrovná zvýšenému odporu a otáčky sa znovu ustália, aj keď na nižšej hodnote.

Motor s vyššou pružnosťou zareaguje na rovnakú zmenu zaťaženia nižšou odchýlkou otáčok, ako motor s nižšou pružnosťou. Pri neprepĺňaných motoroch sa hodnoty celkovej pružnosti pohybujú od 1,6 po 2,5. Pri prepĺňaných naftových motoroch sa hodnoty celkovej pružnosti pohybujú od 1,3 po 1,7.

Zdroje upraviť

  • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.