Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Republika pozri Republika (rozlišovacia stránka).

Republika (z latinského res publica – „vec verejná“; v prenesenom význame spoločný majetok, obec, štát) je štátne zriadenie, v ktorom sa zvrchovaná moc volí na určité obdobie.

Existujú dva základné typy republiky:

V súčasnom svete je republika najrozšírenejšou formou vlády; prevažuje v dvoch tretinách všetkých existujúcich štátov.

Prvé republiky vznikli v antickom Grécku a Ríme. Ich forma bola obmedzená volebným právom, ktoré sa vzťahovalo na šľachtu (aristokratická republika), v niektorých prípadoch bolo volebné právo udeľované všetkým občanom republiky (demokratická republika; medzi občanov sa však rátala len časť slobodných mužov). Antické republiky spolu s demokratickou formou štátneho zriadenia zaznamenali najväčší rozvoj v najvýznamnejších gréckych mestských štátoch (Atény), neskôr v Ríme. Obdobie rímskej republiky bolo de facto ukončené za Gaia Iulia Caesara.

V stredoveku sa republiky rozvíjali vo veľmi obmedzenej miere v mestských štátoch, najmä v Taliansku (Benátky). Od 19. storočia došlo postupne k vytvoreniu republík vo väčšine štátov v Európe a Amerike.