Riadené hospodárstvo

Riadené hospodárstvo je typ hospodárstva, v ktorom sa hospodárska činnosť riadi jednotným direktívnym centrálnym plánom a existuje neobmedzená podriadenosť hospodárskych jednotiek centru. V riadenom hospodárstve štát (jeho orgány) rozhoduje o tom, čo, ako a pre koho sa má vyrábať. Ceny výrobkov a výrobných činiteľov sú stanovené tiež centrálne, centrálne sa rozdeľujú aj výrobné činitele. Pri tomto type hospodárstva sa podstatná časť zisku podnikov odčerpáva do štátneho rozpočtu, preto sú podniky odkázané na štát vzhľadom na prostriedky potrebné na krytie ich rozvojových potrieb, o pridelení ktorých rozhoduje tiež centrum. Podniky v riadenom hospodárstve nie sú podnikateľskými subjektami, stávajú sa len vykonávateľmi príkazov štátneho centra: nemôžu si samostatne vyberať dodávateľa a odberateľa, stanoviť a meniť vyrobný program, rozhodovať o spôsobe použitia finančných prostriedkov a samostatne nadväzovať hospodárske vzťahy so zahraničnými partnermi. Keďže výroba sa uskutočňuje na základe vopred stanoveného plánu v súlade s potrebami určenými centrom a horizontálne väzby medzi odberateľmi a dodávateľmi sú v podstate úplne vylúčené, existujúce zdroje sa využívajú neefektívne. V takom systéme má odberateľ možnosť vplývať na dodávateľa, na štruktúru jeho výroby len prostredníctvom centra, ktoré má aj úlohu akéhosi arbitra v spore medzi dodávateľom a odberateľom. Absencia objektívnych kritérií, ako je napr. cena formujúca sa na základe ponuky a dopytu, vedie k značnej nerovnováhe na makroúrovni, k deficitu vyrobkov, k skrytej, resp. potlačovanej inflácii, k nedostatku pracovných síl a pod. Takýto typ hospodárstva bráni vyvíjaniu iniciatívy zo strany hospodárskych subjektov, neumožňuje operatívne využívať výsledky vedy a techniky vo výrobe, v hospodárskej činnosti a v konečnom dôsledku brzdí vývoj ekonomiky.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.