Semester (zastarano aj: beh[1][2]) je polročné študijné obdobie (obdobie výučby) na vysokej škole ukončené spravidla splnením predpísaných zápočtov a skúšok, prípadne odovzdaním vyhovujúcej semestrálnej práce či získaním požadovaného počtu kreditov. Je to časť akademického roka. Na Slovensku a v Česku sa rozlišuje zimný a letný semester.[3][4][5][6]

V Česku rozdelenie výučby na semestre (príp. trimestre) používajú aj terciálne nevysokoškolské školy nazývané vyššie odborné školy.[7][8]

Etymológia

upraviť

Slovo semester pochádza z nemeckého podstatného mena Semester (starší tvar: Semestre), ktoré bolo vytvorené z latinského prídavného mena semestris (=šesťmesačný, polročný) ako nemecký novotvar v 16. storočí (prvý doklad 1515) resp. podľa starších zdrojov až v 18. storočí. Zdroje sa rozchádzajú o podrobnostiach vzniku nemeckého slova Semestre z latinského semestris: Uvádza sa, že prechodným tvarom bolo stredolatinské podstatné meno semestre (=polrok, 6 mesiacov) alebo spojenie semestre tempus (=šesťmesačné obdobie) alebo, že východiskový tvar bolo latinské cursus semestris (=šesťmesačné obdobie). Z nemčiny sa slovo začiatkom 19. stor. dostalo aj do angličtiny (v tvare semester).[9][10][11][12][13]

Vývoj právnej úpravy na Slovensku

upraviť

Od mája 1966 do augusta 1980 platila vyhláška č. 25/1966 Zb., podľa ktorej platilo (§ 3) toto: „(1) Na všetkých vysokých školách a fakultách začína sa školský rok 1. októbra a končí sa 30. septembra; rozdeľuje sa na zimný a letný semester. (2) V každom semestri je 15 výučbových týždňov, na ktoré nadväzuje 4-týždňové obdobie, v ktorom sa nevyučuje, a ktoré je určené predovšetkým na samostatné štúdium. Ustanovený počet výučbových týždňov sa nevzťahuje na posledný semester štúdia, ktorý môže učebný plán upraviť diferencovane. (3) Hlavné prázdniny sú 8 týždňov, prázdniny počas školského roka sú maximálne 3 týždne...(4) Zvyšujúce 3 týždne v roku sa využívajú podľa dispozícií dekana na odbornú prax, exkurzie, skúšky a pod. (5) Podrobnejšiu úpravu časového plánu školského roka určí dekan.“[14]

Od septembra 1980 do júna 1990 platila vyhláška č. 105/1980 Zb., podľa ktorej platilo (§ 7) toto: „(1) Školský rok sa rozdeľuje na zimný semester, letný semester a obdobie hlavných prázdnin. Začiatok výučby a začiatok hlavných prázdnin určuje ministerstvo školstva. (2) Časový plán školského roku určí dekan; ak sa koná výučba študijného odboru na viacerých fakultách, určia časový plán dekani týchto fakúlt jednotne. (3) V každom semestri denného štúdia je pätnásť výučbových týždňov, na ktoré v zimnom semestri nadväzuje šesťtýždňové obdobie určené na skúšky a jeden týždeň prázdnin a v letnom semestri päťtýždňové obdobie určené na skúšky (ďalej len „skúšobné obdobie“). Hlavné prázdniny trvajú osem týždňov....(4) Zostávajúce dva týždne školského roku určí dekan na uskutočňovanie odbornej praxe alebo spoločensko-politickej praxe, na exkurzie a pod.“[15] Zimný semester trval spravidla od septembra do januára a letný od februára do júna.[5]

Od júla 1990 do 19. novembra 1996 nebola organizácia školského roka výslovne upravená, pretože nový zákon o vysokých školách (zákon č. 172/1990 Zb.) ani jeho vykonávacie predpisy neobsahoval(i) príslušné výslovné ustanovenie. Až novelou spomínaného školského zákona účinnou od 20. novembra 1996 bol do zákona pridaný stručný text (§ 18), ktorý spolu s celým zákonom platil až do marca 2002: „Školský rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Organizáciu školského roka určuje štatút fakulty alebo štatút vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.“[16]

Od apríla 2002 dodnes platí nový zákon o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z.), podľa ktorého platí (§ 61) toto: „(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. (2) Štúdium v jednom akademickom roku sa môže členiť na dva semestre alebo tri trimestre. Konkrétne členenie štúdia si každá vysoká škola určuje vo svojom štatúte.“[17]

Referencie

upraviť
 1. beh. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 2. semester. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 161.
 3. semester. In: OBDRŽÁLEK, Zdeněk; HORVÁTHOVÁ, Kinga, a kol. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. S. 296.
 4. semestr. In: PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 217.
 5. a b semester. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P – Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985. s. 217.
 6. semestr. In: KOLÁŘ, Zdeněk a kol. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2. s. 123.
 7. odborný. In: KOLÁŘ, Zdeněk a kol. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2. s. 86.
 8. semestr. In: KOLÁŘ, Zdeněk a kol. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2. s. 123.
 9. semestr. In: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. s. 567.
 10. Semester. In: Duden – Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. Berlin: Berlin : Bibliographisches Institut GmbH, 2015. ISBN 978-3-411-04075-9. s. 774.
 11. Kolloquium. In: Etymologisches Wörterbuch [online]. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, [cit. 2016-03-26]. Dostupné online.
 12. semester. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 13. SIJS, Nicoline van der (samensteller). semester (half jaar). In: Etymologiebank [online]. [Cit. 2016-03-26]. Dostupné online.
 14. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry 25/1966 Zb. dostupné online
 15. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. júla 1980 o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy), 105/1980 Zb. dostupné online
 16. Zákon o vysokých školách, 172/1990 Zb. dostupné online
 17. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 131/2002 Z. z. dostupné online