Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia (skrátene "SDA") je občianske združenie, ktoré je jedným zo vzdelávacích mimovládnych organizácií zameraných na podporu kritického myslenia a jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá zastrešuje akademickú debatu pre žiakov/žiačky a študentov/študentky. Vznikla 17. novembra 1999, kedy nadviazala na debatný program Nadácie otvorenej spoločnosti fungujúci od roku 1994. Má zhruba 1 000 členov a členiek a pôsobí na území celého Slovenska prostredníctvom približne 50 debatných klubov, z čoho najväčšiu časť tvoria stredoškolské kluby. Je jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

Základoškolský debatný program

upraviť

SDA organizuje aj debatnú súťaž aj pre žiakov a žiačky základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, ktorá sa nazýva Debatiáda. Súťaž má dve kategórie podľa veku súťažiacich. Podobne ako stredoškolská Slovenská debatná liga je pozostáva z regionálnych turnajov a finálového turnaja, ktorý sa pravidelne koná v Košiciach.

Stredoškolský debatný program

upraviť

Slovenská debatná liga

upraviť

Slovenská debatná liga je základom stredoškolského debatného programu. Debatéri a debatérky sa v nej zúčastňujú troch regionálnych turnajov v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom regióne. Typický turnaj v Slovenskej debatnej lige pozostáva zo štyroch súťažných kôl. Študenti v jednom kole obhajujú a v druhom vyvracajú „pripravenú“ tézu, zadávanú asi mesiac pred turnajom. Ďalšie dve kolá prebiehajú na „improvizované“ tézy, zadané najviac hodinu pred debatou. Debatéri sa tak pripravujú na turnaj dvoma spôsobmi – s informačnými zdrojmi, aj pod časovým tlakom, keď im vystačí len ich všeobecný prehľad. Najlepšie tímy z každého regiónu postupujú koncom sezóny na Finále Slovenskej debatnej ligy. Finálová debata ligy sa od roku 2008 koná v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky.

Anglické debatné turnaje

upraviť

Slovenská debatná asociácia sa venuje aj debatám v anglickom jazyku. Pravidelne organizuje celoslovenský turnaj Košice Schools Debating Competition (KSDC) a medzinárodný turnaj Bratislava Schools Debating Competition (BSDC) – oba sú pre stredoškolské tímy.

Medzinárodné aktivity

upraviť

Od roku 1998 vysiela SDA reprezentáciu aj na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní (WSDC), najprestížnejší stredoškolský debatný turnaj na svete a iné medzinárodné debatné turnaje.

Vysokoškolský debatný program

upraviť

Mnoho vysokoškolákov a vysokoškoláčok, ktorí boli aktívni v debatnom programe na strednej škole pokračuje aj počas štúdia na univerzite. Pridávajú sa k nim aj spolužiaci a spolužiačky, ktorí sa s debatným programom na stredných školách nestretli. Vysokoškolský debatný program však zahŕňa len niekoľko väčšinou česko-slovenských debatných turnajov. Slovenskí debatéri sa pravidelne zúčastňujú Akademických majstrovstiev Česka a Slovenska a ďalších medzinárodných turnajov v Európe, kde dosahujú dobré výsledky.

Verejné debaty

upraviť

Verejné debaty využívajú partneri SDA na zvýšenie povedomia o dôležitých témach, ktoré sa ich dotýkajú. Môžu slúžiť aj ako protihodnota za poskytnutie sponzorského príspevku. SDA má bohaté skúsenosti s organizovaním takýchto debát. V spolupráci so Stredoeurópskym fórom organizuje debaty vysokoškolákov na pripomenutie dvadsiateho výročia Nežnej revolúcie. Od roku 2008 je súčasťou Týždňa nových menšín, organizovaného Nadáciou Milana Šimečku, aj debata stredoškolákov. V rokoch 2007 a 2008 boli realizované debaty o multikulutralizme v rámci projektu Európskej kultúrnej nadácie Stranger Festival, o klimatických zmenách v rámci projektu Brtiskej rady ZeroCarbonCities a o európskych otázkach v rámci projektu Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie European Youth Speak.

Semináre

upraviť

Metodický prístup je základom všetkej práce v SDA. Na začiatku každého školského roka sa koná seminár pre trénerov, na ktorom sa preberajú najpálčivejšie otázky debatnej metodiky a práce s mladými ľuďmi v debatnom klube. Každý rok SDA školí aj začínajúcich rozhodcov. Trénerský a rozhodcovský seminár v roku 2009 podporila Nadácia Tatrabanky. SDA organizuje pre učiteľov úvody do debatovania ako vyučovacej metódy aj vzdelávacej aktivity. V roku 2009 sa štyri takéto jednodňové podujatia organizovali v spolupráci s Britskou radou. Realizovali sme aj metodické semináre o debatovaní, argumentácii a vedení diskusií pre rôzne ďalšie skupiny, pričom by v tejto činnosti rada naďalej pokračovala.

Debata vo vzdelávaní

upraviť

V spolupráci so školami pracujeme na integrácii debatných metód do formálneho vzdelávania. V júni 2009 sa na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci konal týždenný kurz, v rámci ktorého boli so základmi argumentácie, debaty a verejného vystupovania oboznámení všetci žiaci prvého a druhého ročníka. Na konci roka 2009 sa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove bude konať seminár pre pedagógov o využívaní deliberatívnych metód vo vzdelávaní. SDA okrem toho úzko spolupracuje s učiteľmi akademickej debaty ako predmetu na Gymnáziu Tomáša Akvínskeho v Košiciach a Gymnáziu Malacky.

Letné aktivity

upraviť

V roku 2009 zorganizovala SDA za podpory Konta Orange prvý letný debatný inštitút. Inštitút je približne týždňové podujatie na začiatku práznin, na ktorom sa debatéri môžu vzdelávať o metodike a rozširovať svoje vedomosti nad toho, čo sa naučia vo svojich kluboch. Od roku 1998 sa počas letných prázdnin konajú letné debatné tábory. Na nich si študenti hravou formou zdokonaľujú svoje schopnosti a spoznávajú iných mladých ľudí z celého Slovenska.

Spolupráce

upraviť

Slovenskí lektori sa v značnej miere podieľajú na obnovení debatného programu v Maďarsku. Ten zanikol pred približne desiatimi rokmi a oživiť sa ho snaží Nadácia pre demokratickú mládež (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány – DIA). SDA a DIA zdieľajú hodnoty a vzájomná spolupráca má veľmi sľubné predpoklady.

Na jar 2009 spolupracovala Asociácia s Regionálnym európskym informačným centrom na projekte Debate Europe – Argument. Ten bol zameraný na podporu verejnej diskusie o európskych záležitostiach prostredníctvom rozhlasových a televíznych debát.

S Metodicko-pedagogickým centrom spolupracuje SDA na zvýšení kvality Modelového európskeho parlamentu a s Gymnáziom Jura Hronca v Bratislave na Bratislavskom modelovom zasadnutí OSN (BratMUN). V obidvoch projektoch študenti stredných škôl simulujú procesy tvorby medzinárodnej politiky.

Slovenskí debatéri sa zapájajú do celosvetového programu The People Speak, konajúceho sa pod záštitou Nadácie OSN. V rámci tohto projektu členovia organizujú rôzne debatné podujatia na rozprúdenie verejnej diskusie o témach, ktoré sú dané organizátormi jednotlivých ročníkov projektu. V roku 2008 boli debatéri Evanjelického gymnázia v Tisovci na stretnutí najúspešnejších účastníkov projektu vo Washingtone.

Asociácia sa zapojila aj do programu Nadácie otvorenej spoločnosti Tolerancia, ktorý sa venoval témam rasizmu a diskriminácie menšín. Okrem regionálnych turnajov na súvisiace témy sa debatéri zúčastnili aj odborných prednášok o danej problematike.

V roku 2003 bola činnosť SDA ocenená Striebornou medailou Ministerstva zahraničných vecí SR za prínos k celospoločenskej debate o vstupe SR do NATO.

Externé odkazy

upraviť