Slovenské štátne rady a vyznamenania

zoznamový článok projektov Wikimedia

Udeľovanie vyznamenaní najmä štátnych vyznamenaní je významnou formou uznania zásluh občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu.

Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. To platí aj pre Slovenskú republiku (čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky). Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. v znení zákona č. 151/1997 Z. z. sa štátne vyznamenania zapožičiavali. Novela Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) s účinnosťou od 1. júla 2001 zmenila kompetenciu prezidenta Slovenskej republiky zo zapožičiavania vyznamenaní na ich udeľovanie. Udelené vyznamenanie zostáva v dedičstve pozostalých, pri zapožičanom sa insígnie navracajú. To znamená, že vyznamenanie zapožičané In memoriam je bez insignií, len listina (ak existuje) pre pozostalých.

Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Iným vyznamenaním je vyznamenanie podľa osobitných predpisov.

Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.

Vyznamenanie udelené vojenskému útvaru nemôže nosiť fyzická osoba.

Vyznamenania sa nosia v tomto poradí:

  • Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
  • česko-slovenské rady udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
  • Rad bieleho dvojkríža
  • zahraničné rady v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
  • Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž
  • česko-slovenské vyznamenania udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
  • ďalšie vyznamenania v poradí podľa tried a stupňov a v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané

Rady upraviť

Kríže upraviť