Synergia

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Synergia alebo synergizmus môže byť:

 • všeobecne:
  • a) súčinnosť (alebo spolupráca či spolupôsobenie) osôb alebo síl, faktorov a podobne, spravidla na spoločnom celkovom výkone, resp. b) celková sila, ktorá je výsledkom tejto súčinnosti[1][2][3][4][5]
  • a) súčinnosť (alebo spolupôsobenie či doplňovanie) síl, faktorov, prvkov a pod., ktorej/-ého následkom je účinok, ktorý je vyšší než by bol súčet účinkov jednotlivých síl a pod. pôsobiacich osobitne, resp. b) samotný tento vyšší účinok (teda tzv. synergický efekt)[2][6][7][8][9][10]
 • v synergetike: spolupôsobenie častí sústavy kooperáciou činností a procesov v sústavách, čo v nich vedie k novým kvalitám prejavov a správaní, napr. v podobe zvýšenia ich účinnosti a efektívnosti, pozri synergia (synergetika)[11]
 • v ekonómii: a) súčinnosť/spolupôsobenie výrobných faktorov či činností (v rámci jednej organizácie či v rámci blízkych organizácií) alebo celých organizácií, ktorej/-ého následkom je kladný účinok, ktorý je vyšší než by bol súčet účinkov jednotlivých výrobných faktorov, činností alebo organizácií činných osobitne, resp. b) samotný tento kladný účinok (teda tzv. synergický efekt), resp. c) príslušný potenciál, z ktorého môže vzniknúť tento kladný účinok, pozri synergia (ekonómia)[4][7][12][13][14][15]
 • v teológii: náuka, podľa ktorej spolu s Bohom na svojej spáse spolupôsobí sám človek, pozri synergia (náboženstvo) [2][3][16]
 • vo farmakológii a chémii: a) vzájomné pôsobenie účinných látok alebo škodlivín, ktorého následkom je znásobenie účinku alebo vyvolanie nového účinku, resp. b) samotné toto znásobenie účinku[2][2][17][18][19]
 • v medicíne:
  • koordinovaná činnosť istých svalov, ktorej výsledkom je hladký pohyb, pozri synergia (svaly)[3][20][21]
  • spolupôsobenie či zladené pôsobenie skupiny telesných orgánov (svalov, nervových centier a pod.), v širšom zmysle aj duševných schopností, liekov a pod., pozri synergia (organizmus)[8][22]
  • staršie: neurofyziologická súčinnosť podmieňujúca funkcie organizmu ako celku[3]
 • v biológii a ekológii:
  • podporné vzťahy medzi organizmami (napr. symbióza)[2][17][23]
  • v mikróbnej ekológii: stav, keď činnosť jednej populácie prospieva inej populácii bez vlastného úžitku (na rozdiel od napr. symbiózy), pozri synergia (mikróbna ekológia)[24]
  • situácia, keď škodliviny v životnom prostredí spolu reagujú za vzniku ďalších znečisťujúcich látok, pozri synergia (škodliviny)[17][25]

Synergia môže byť aj:

 • v sociálnej psychológii: celková psychologická energia (potrebná jednak na udržanie skupiny pokope a jednak na plnenie úloh), ktorou disponuje skupina ľudí, pozri synergia (psychológia)[9][26]
 • v sociológii: spolupráca vo všetkých sférach spoločnosti ako základ spoločenskej existencie[3], pozri synergia (sociológia)

ReferencieUpraviť

 1. synergia. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online
 2. a b c d e f heslá synergia a synergizmus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. ISBN 8096752464.
 3. a b c d e synergie. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 985.
 4. a b Synergie. In: Brockhaus. 19., völlig neubearb. Aufl. 1986–1994.
 5. Synergie [online]. Springer Fachmedien Wiesbaden, [cit. 2014-06-25]. Dostupné online. (po nemecky)
 6. synergy [online]. Oxford University Press, [cit. 2014-06-23]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. a b synergie. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 325. (po česky)
 8. a b synergy. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 9. a b Sy­n­er­gie, die [online]. Bibliographisches Institut GmbH, [cit. 2014-06-23]. Dostupné online. (po nemecky)
 10. Synergismus [online]. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [cit. 2014-06-24]. Dostupné online. (po nemecky)
 11. ČERNOHORSKÝ, Jiří. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky [online]. Technický Týdeník Business Media CZ, [cit. 2014-06-23]. Dostupné online. (po česky)
 12. Synergieeffekt [online]. Wirtschaftslexikon24.com, [cit. 2014-06-23]. Dostupné online. (po nemecky)
 13. Synergien [online]. Wirtschaftslexikon24.com, 2014-06-23. Dostupné online. (po nemecky)
 14. Synergie. In: Duden, Das Fremdwörterbuch. 10., aktualisierte Aufl. Mannheim; Zürich: Dudenverl., 2010. ISBN 978-3-411-04060-5. s. 1014.
 15. OBST, Otto, a kol. Základy obecného managementu. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 74 s. (Skripta.) Dostupné online. ISBN 80-244-1365-5. S. 16. (po česky)
 16. synergia. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online; synergizmus. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 17. a b c synergia. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online; synergizmus. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 18. synergie [online]. SLOVNIKY.CZ, [cit. 2014-04-24]. Dostupné online. (po česky)
 19. synergismus [online]. SLOVNIKY.CZ, [cit. 2014-04-24]. Dostupné online. (po česky)
 20. KENT, Michael. Food and Fitness: A Dictionary of Diet and Exercise. Oxford; New York : Oxford University Press, 1997. 377 s. ISBN 0198631472. (po anglicky)
 21. BARTÍK, Pavol; SLIŽIK, Miroslav; ADAMČÁK, Štefan, a kol. Teória a didaktika úpolov pre základné a stredné školy. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 241 s. Dostupné online. ISBN 978-80-557-0004-5. S. 215.
 22. synergism [online]. Collins, [cit. 2014-06-24]. Dostupné online. (po anglicky)
 23. STEFFEN, Will. Australia's Biodiversity and Climate Change. Collingwood : Csiro Publishing, 2009. 241 s. ISBN 9780643096059. S. 186. (po anglicky) Google Books
 24. TROGL, Josef. Mikrobní ekologie [online]. REV. 2008-11-07, [cit. 2014-06-24]. Dostupné online. (po česky)
 25. Synergie působení škodlivin v území a dopad na stanovení škod na životním prostředí [online]. [Cit. 2014-06-24]. Dostupné online.
 26. The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine / [compiled by] Michael Kent. 3rd ed. Oxford; New York : Oxford University Press, c2006.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.