Teplota vzplanutia alebo bod vzplanutia je najnižšia teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne stanovených podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného zdroja (napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnúť. Teplota vzplanutia je vždy nižšia, ako bod horenia (teplota zápalnosti) a tá je vždy nižšia ako teplota vznietenia.

Tuhé látky upraviť

U tuhých horľavých látok sa určuje teplota vzplanutia FIT (flame ignition temperature), ktorá je definovaná ako najnižšia teplota vzduchu, prúdiaceho okolo vzorky, pri ktorej dôjde pôsobením vonkajšieho zápalného zdroja k zapáleniu zmesi plynných produktov rozkladu. Pre jej laboratórne určenie se spravidla používa Setchkinova odporová pec.

Kvapalné látky upraviť

Téglik s horľavinou sa riadene zahrieva, pričom sa k hladine každé 2°C priblíži predpísaným spôsobom plameň, až kým sa nad hladinou neobjaví krátke horenie. Získané hodnoty teploty z dvoch meraní sa spriemerujú, pričom skúška prebehla správne, ak rozdiely v jednom laboratóriu, vykonané na jednej vzorke, s jedným pracovníkom sa nelíšia o viac ako 8°C, alebo v dvoch rôznych laboratóriách je rozdiel menší ako 17°C. [1]

Ak skúška prebehla za iného ako atmosférického tlaku, ale v rozsahu od 98,0 kPa do 104,7 kPa, tak sa teplota vzplanutia prepočíta podľa vzorca:

tc=t0+0,25(101,3-p)

kde t0 (°C) je teplota nameraná pri atmosférickom tlaku okolia p (kPa).

Trieda nebezpečnosti horľavých kvapalín podľa vyhl. 86/1999 Z.z. upraviť

Trieda nebezpečnosti horľavých kvapalín, vzhľadom na bod vzplanutia, podľa vyhl. 86/1999 Z.z., príloha 1, určuje nasledujúca tabuľka:[2]

Trieda nebezpečnosti horľavých kvapalín
Trieda nebezpečnosti Bod vzplanutia v °C
I. do 21
II. nad 21 do 55
III. nad 55 do 100
VI. nad 100 do 250

Tieto hodnoty sa používajú napr. pri projektovaní budov, zohľadňujúc požiadavky vyhlášky 94/2004 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť