Vedenie ľudí je schopnosť, pomocou ktorej jednotlivec presvedčuje druhých, aby sa snažili dosiahnuť stanovené ciele. Čiže vedenie je súčasťou riadenia. Vedenie sa tiež dá definovať ako proces, pomocou ktorého jeden jedinec sa snaží ovplyvniť iných jedincov.

V rámci vedenia, pomocou ktorého vedúci vplývajú na ľudí, sú dôležité predovšetkým tieto okruhy otázok, ktorých sa funkcia dotýka:

Právomoc upraviť

Nevyhnutným predpokladom vedenia je moc či právomoc (angl. power). Moc je schopnosť jednotlivcov alebo skupín meniť alebo ovplyvňovať názory alebo správanie ľudí. Existujú rôzne základy moci, ktoré môžu mať pôvod v legitímnej moci, odbornosti, dôvere, možnosti odmeňovania a podobne. Jedným z typov moci je právomoc, ktorá je právo vyplývajúce z funkčného miesta v organizačnej štruktúre, teda právo osoby, ktorá ho zastáva, robiť rozhodnutia a na základe toho ovplyvňovať podriadených. Často sa opisuje ako schopnosť vnútiť svoju vôľu ostatným. Existuje šesť rôznych pohľadov na moc:

  • 1. odmeňovanie – vychádza z vlády konkrétnej osoby nad zdrojmi
  • 2. donucovanie – zdrojom tohto druhu moci je možnosť trestať či odmeňovať, možnosť ohrozovať či používať určitú pozíciu na prinútenie druhých, aby vykonali nejakú činnosť
  • 3. legitimita – je to moc, ktorá sa realizuje v súlade s pravidlami platnými pre danú organizáciu, a to na základe oprávnenia vydaného príslušnou organizáciou
  • 4. referent – tento druh moci je závislý od osobnej charizmy alebo osobnej príťažlivosti jednotlivca
  • 5. expert – je to moc pochádzajúca z vedomostí, založená na uznávaní odborných vedomostí druhého
  • 6. informácie – ide o informácie o súvislostiach, ktoré napomáhajú predpovedať budúce správanie či budúce udalosti

Aby mohol jednotlivec ovplyvňovať iných, musí byť sám do istej miery ovplyvňovaný. Vedúci musí byť ovplyvňovaný podradenými. Rozširovanie právomocí podriadených nadobúda na popularite. Logicky sa ukazuje, že s rastom účasti podriadených na moci, schopnosť vedúcich vykonávať moc vlastne vzrastá.

Rozširovanie právomocí je poskytovanie takých práv a zodpovednosti zamestnancom na všetkých úrovniach, ktoré im umožňujú rozhodovať na základe svojho vlastného uváženia. Ľudia, ktorým právomoci boli rozšírené, veria, že rozhodujú o tom, ako sa bude ich práca robiť.