Verzológia (z lat. versus, od vertere vrátiť, obrátiť; z gréc. logos slovo, jazyk; -lógia = druhá časť zložených slov s významom náuka, veda, vedný odbor) je náuka o verši, teória verša, je to odvetvie poetiky, osobitná literárnoteoretická disciplína, ktorá sa zaoberá prozodickými, eufonickými, metrickými a rytmickými systémami, strofickými útvarmi a analýzou verša.[1]

V rámci verzológie si zachovávajú relatívnu samostatnosť tri subdisciplíny:

  1. prozódia – náuka o prozodických vlastnostiach jazyka a zároveň o využití ich vlastností z hľadiska rytmickej výstavby verša,
  2. metrika – náuka o normách organizácie verša, o systéme veršových rozmerov (o metrách),
  3. strofika – náuka o strofickej kompozícii básní, študujúca skladbu strofy (slohy), jej druhy a formy a ich ustálené samostatné útvary.[1]

Referencie upraviť

  1. a b I. Verzológia - disciplína poetiky. In: ŠTRAUS, F.: Základy slovenskej verzológie, 2003.

Literatúra upraviť

  • ŠTRAUS, František: Základy slovenskej verzológie. 1. vydanie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003. 251 s. ISBN 80-88878-81-0.

Iné projekty upraviť