Vlastizrada je v širšom zmysle zločin proti základom štátu, a/alebo jeho suverenite, ústavnému zriadeniu, samostatnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti.[1] V súčasnej slovenskej legislatíve je chápaná ako úmyselný trestný čin občana SR v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.[2]

Vojtech Tuka, slovenský ľudácky politik r. 1937 odsúdený za vlastizradu a špionáž v prospech Maďarska, v rozhlase na Nový rok v roku 1939.

Podľa § 311 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného zákona) trestný čin proti základom republiky. Spácha ho občan SR, „ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže.“[2] Cudzou mocou sa pre potreby trestného zákona „rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci.[2] Cudzím činiteľom sa pre potreby trestného zákona rozumie „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte alebo v medzinárodných vzťahoch.[2]

Trest za vlastizradu je podľa § 311 Zákona č. 300/2005 Z. z. odňatie slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo odňatie slobody na doživotie.[2] V minulosti (napr. Trestný zákon č. 140/1961 Zb.) hrozil v bývalom Československu za vlastizradu aj trest smrti.[3]

V trestnom zákone je medzi trestnými činmi proti obrane vlasti definovaná aj vojnová zrada. Dopustí sa jej občan SR, „ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom zbore.“[4]

Referencie

upraviť
  1. ILLÝIOVÁ, Zuzana. Konanie proti štátu v historickoprávnom kontexte. Historia et theoria iuris (Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta), 2015, roč. 7, čís. 1, s. 32 – 44. Dostupné online [cit. 2022-09-25].
  2. a b c d e Zákon č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON : § 311 Vlastizrada [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2005-05-20, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
  3. Zákon č. 140/1961 Zb. TRESTNÝ ZÁKON : § 91 Vlastizrada [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
  4. Zákon č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON : § 391 Vojnová zrada [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2005-05-20, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vlastizrada