Poľský tref

(Presmerované z WJ)
Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Poľský tref (poľský názov Wspólny Język; akronym WJ; doslovný preklad Spoločný jazyk; angl. Polish Club) je najpopulárnejší poľský licitačný systém. Prvá verzia systému vznikla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Systém bol odvtedy neustále modifikovaný a modernizovaný.

Základné charakteristiky systému:

 • umelá, forsujúca hláška 1
 • prirodzené 1
 • otvorenie na drahých päťlistoch
 • silný 1BT

Otvorenie 2 podobne ako v systéme Precision – ukazuje dlhé trefy a môže obsahovať drahý štvorlist so silou 11-14 HCP.

V závislosti od verzie systému, otvorenie 1 je so štvorlistom alebo s päťlistom. Jednou zo základných konvencií je „odvrátka“, umelá otázka na silu a rozlohu listu odpovedajúceho po otvorení 1 a odpovedi 1 alebo 1. „WJ“ používa tiež iné populárne konvencie ako Blackwood alebo Stayman. Novodobé varianty systému využívajú mnohé postupy prevzaté zo systému „Náš Systém“.

Verzie systému z roku 1995, 1998, 2000, 2005 vypracoval Krzysztof Jassem opierajúc sa o výsledky ankety čitateľov poľského časopisu Brydż. Jednotlivé verzie sa zvyknú skrátene označovať: WJ95, WJ98, WJ2000, WJ2005.

Skrátený opis WJ2005 na základe „System licytacyjny Wspólny Język 2005 - opis skrócony“ Krzysztofa Jassema:

Otvorenie 1 upraviť

 1. 12–14 bez drahého päťlistu a bez kárového štvorlistu; päťlist trefový len v prípade pravidelnej rozlohy; v druhom kole licitácie otvárajúci nelicituje trefy – ani v dvojstrannej licitácii.
 2. 15–17 s päťlistom trefovým na nepravidelnej rozlohe; v druhom kole licitácie otvárajúci licituje trefy.
 3. 18+ na ľubovoľnej rozlohe

Odpoveď 1 upraviť

 1. negat: 0–8 na ľubovoľnej rozlohe (so silou 7–8 bez drahého štvorlistu)
 2. 9–11 na nepravidelnej rozlohe s lacnými farbami alebo jednou lacnou farbou
 3. 12–16 na pravidelnej rozlohe bez drahých štvorlistov – s listom nevhodným na licitáciu bez tromfu
1- 1
1/1 - 3/3 (druhá drahá) = „chcem hrať 3BT z tvojej ruky”
1- 1
2 = fors do celej hry bez dvojfarby
1- 1
3/3/4= fors do celej hry s dvojfarebným listom:
 • 3 so srdcami
  • 3 = lepšie piky než srdcia,
  • 3BT = otázka,
  • 4/4 = cue bidy na srdciach
 • 3 – piky a lacná
  • 3BT = otázka,
  • 4/4 = cue bidy na pikoch
 • 4– na lacných
  • 4 = uzhodnenie kár,
  • 4/4 = cue bidy na trefoch

Odpovede 1/1 upraviť

Od 7 HCP, najmenej štvorlist

1- 1/1
1NT - slabý variant, bez štvorlistu licitovaného partnerom
2= Bubrotka

Odpoveď 1BT upraviť

9–11 HCP bez drahého štvorlistu

1- 1BT
2= od 15 na trefoch; forsuje do celej hry.

Odpoveď 2BT upraviť

12+ bez drahého štvorlistu, fors do celej hry

Odpovede 3, 3 upraviť

Invit do celej hry na dobrej farbe (9–11)

Odpovede 3, 3 upraviť

Sedem kariet s dvomi Top figúrami, nič bokom

Otvorenie 1 upraviť

12–17 na štvorliste. So silou 12–14 je možná rozloha štyri kára a päť trefov

Odpoveď 2 upraviť

Päťlist trefový, forsuje na jedno kolo. Otvárajúci licituje 2 s päťlistom károvým, bez upresnenia sily. Hlášky 2, 2, 2BT oznamujú štvorlist káro a silu 12–14. V prípade licitovania drahej farby 4 list v licitovanej farbe.

Odpoveď 2 upraviť

Od 10 HCP so štvorlistom károvým

V nasledujúcom kole otvárajúci licituje prirodzene, a odpovedajúci oznamuje zádrže.

Odpoveď 3 upraviť

Blokujúca

Odpovede bez tromfa upraviť

Štandardné (1BT = 7–10, 2BT = 11–12)

Otvorenia 1, 1 upraviť

12–17 HCP na päťliste

Odpoveď 3/3 upraviť

Blokujúce

Odpoveď 2BT upraviť

Invit z fitom (najmenej „blokinvit”)

Forsujúce 2BT upraviť

Po zopakovaní drahej farby:

1 - 1♠/1BT
2 - 2BT = otázka o krátkosť; forsuje na jedno kolo.

Slabé a silné Splintery upraviť

1 - 3♠ = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1♠ - 3BT = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1 - 3BT = silný Splinter pikový: krátkosť v pikoch so silou 12–16
1/1♠ - 4♣/4/4 (po 1♠) = silný Splinter (12–16)

Drury (2♣) upraviť

S fitom po otvorení na treťom a štvrtom mieste. Návrat na farbu je najslabší.

Skok novou farbou po pase upraviť

Invit na vlastnej šesťlistej farbe (9–11)

Otvorenie 1BT upraviť

Stayman 2♣ upraviť

Ďalšia licitácia je prirodzená. Nová farba odpovedajúceho na treťom stupni forsuje, a po pase invituje.

1BT - 2♣
2 - 2♠ = invit (7–9) na piatich pikoch a štyroch srdciach
1BT - 2♣
2/2♠ - 3/3 = silné uzhodnenie sŕdc/pikov texasom

Transfery 2/2 upraviť

Nová farba na treťom stupni forsuje do celej hry.

1BT - 2
2 - 2♠ forsuje do 3 (od 8 PC)
Transfer 2 nevylučuje päť pikov.

Transfer 2♠ upraviť

Na trefy. V ďalšom kole odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 2BT upraviť

Prirodzená.

Odpoveď 3♣ upraviť

Transfer na kára; slabý alebo silný. Otvárajúci vždy licituje 3. So silným variantom odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 3 upraviť

Prirodzené na šesťliste károvom, invit do celej hry

Odpovede 3/3♠ upraviť

Konvencia 5431

Otvorenie 2♣ upraviť

Precision: 5 trefov – drahý štvorlist alebo 6 trefov (11–14)

Odpoveď 2 upraviť

Relay, forsuje do 3♣.

Odpovede 2 a 2♠ upraviť

Neforsujúce na päťliste

Odpoveď 2BT upraviť

Slabá podpora s trefami alebo sila, dvojfarebná rozloha bez trefov. Otvárajúci povinne licituje 3♣, a odpovedajúci alebo pasuje, alebo oznamuje dvojfarbu (ako v konvencii Wilkosz): 3 = kára a srdcia, 3 = srdcia a piky, 3♠ = piky a kára.

Odpoveď 3♣ upraviť

Invitujúca podpora

Odpovede 3, 3, 3♠ upraviť

Invit do celej hry na dobrej farbe

Otvorenie 2 upraviť

Multi – 6–11 na drahom šesťliste

Odpovede 2/2♠ upraviť

Do farby (pasuj so srdcami/pikami)

Odpoveď 2BT upraviť

Otázka

3= horný limit otvorenia (3 = otázka, 3 = piky, 3♠ = srdcia)
3 = srdcia, dolný limit otvorenia
3 = piky, dolný limit otvorenia

Odpoveď 3♣ upraviť

Fors na ľubovolnej farbe

Odpoveď 3 upraviť

Invit s fitmi v oboch drahých Prijatie invitu – podvojným texasom: 4= srdcia, 4 = piky.

Odpoveď 3 upraviť

Blok z fitmi v oboch drahých

Odpoveď 4♣ upraviť

„Ukáž svoju farbu texasom”

Odpoveď 4 upraviť

„Zalicituj svoju farbu prirodzene”

Otvorenia 2 a 2♠ upraviť

"Poľské dvojfarby" so silou 6–11

2 = 5-5 srdcia a ľubovoľná päťka
2♠ = päť pikov a lacná päťka

Odpoveď 2♠ po otvorení 2 upraviť

„Do farby”

Odpoveď 2BT upraviť

Ukáž lacnú farbu Iné odpovede sú prirodzené.

Otvorenie 2BT upraviť

6–11 HCP na lacných

Otvorenie 3BT upraviť

Gambling

Otvorenia 4♣ a 4 upraviť

Prirodzené

Konvencie v jednostrannej licitácii upraviť

Preskok novou farbou upraviť

Silný na veľmi dobrej farbe (slemové ašpirácie )

Štvrtá farba upraviť

Po odpovedi one-over-one štvrtá farba najmenej invituje do celej hry. V ďalšej licitácii pred celou hrou môže spasovať iba hráč, ktorý licitoval štvrtú farbu. Po odpovedi two-over-one štvrtá farba forsuje do celej hry.

Tretia farba upraviť

Zvýšenie tretej farby oznamuje štvorlist a chýbanie zádrže v štvrtej farbe. 3BT po tretej farbe na druhom stupni hovorí o štvorliste v tretej farbe a zádrži vo farbe nelicitovanej.

Forsujúce 2BT upraviť

Po odpovedi two−over−one

Magister 2♣ upraviť

2 vo farbe odpovede = slabý z fitom
2 v druhej drahej farbe = silný z fitom

Slemová zóna upraviť

Blackwood 1430 na päť es s kráľmi upraviť

5= 1 alebo 4 es
5= 0 alebo 3
5 = 2 es bez kráľov
5♠ = 2 es a 1 kráľ atď.

Excluzívny Blackwood upraviť

Otázka na esá s vylúčením esa v licitovanej farbe.

Hoyt upraviť

Otázka na kráľov (nasledujúci stupienok po odpovedi na Blackwooda)

5BT upraviť

Tromfová otázka na počet Top figúr (Eso, kráľ alebo dáma) v tromfoch. Odpovede: 6= 0, 6 = 1, atď.

Cue bidy upraviť

Prvej a druhej triedy sú hlásené ekonomicky (po poradí)

Autosplinter upraviť

Neprirodzený skok novou farbou uzhodňuje vlastnú farbu iba v prípade, keď partner nelicitoval prirodzene žiadnu farbu.

Šesť vo farbe Splintera upraviť

Otázka na šikenu.

DOPI upraviť

Keď súper vstúpi do licitácie po Blackwoode: kontra = 0 es, pas = 1 eso, nasledujúca farba = 2 esá, atď.

Licitácia po zásahu upraviť

Po zásahu kontrou upraviť

 • Nová farba preskokom – farba + fit
 • Nová farba bez preskoku – forsujúce na prvom stupni, neforsujúce na druhom stupni
 • Rekontra = 10+ PC


Obrana po silnom BT upraviť

 • Kontra je dvojfarba: lacný päťlist, drahý štvorlist
 • 2= ľubovoľná dlhá farba
 • 2= dvojfarebný list na drahých
 • 2, 2 = licitovaný päťlist a lacný štvorlist

Obrana po slabom BT upraviť

 • Kontra je ponuková. Ostatné hlášky – ako po silnom BT – so silou otvorenia

Výnosy a odhody upraviť

 • Výnosy Wist odmienny (poľský systém výnosov), odhody obrátené
 • Prirodzený Lavinthal, krakowský odhod, obrátené potvrdenie výnosu

Zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wspólny Język na poľskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Externé odkazy upraviť