Zoznam chránených území v okrese Prachatice

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam chránených území v okrese Prachatice aktuálny k augustu roku 2014, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Prachatice.

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Popis územia
1687 Zlatý potok v prírodnej rezervácii Amálino údolí na území okresu Klatovy Amálino údolí Prírodná rezervácia
Kategória Amálino údolí na Wikimedia Commons
Rozptýlené biotopy skalísk, mokradí, pramenísk a stromových skupín, lokalita významných druhov
1267 Blanice Národná prírodná pamiatka Európsky významné nálezisko perlorodky riečnej, vodné, lúčne, rašelinné a lesné spoločenstvá
5866 Blanice Prírodná pamiatka
31 Kláštor na Kuklove Blanský les Chránená krajinná oblasť
Kategória CHKO Blanský les na Wikimedia Commons
933 Borová Lada Prírodná pamiatka Údolné rašelinisko porastené kosodrevinovými porastami
2424 Korene stromu v Boubínskom pralese Boubínský prales Národná prírodná rezervácia
Kategória Boubín na Wikimedia Commons
Prirodzené lesné porasty 5. až 8. vegetačného stupňa v masíve Boubína s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov
2438 Buková slať Prírodná pamiatka Vrchovisko s porastami kosodrevinovej formy blatky a výskytom brezy trpasličej
1598 Boubinsky potok in nature reserve Certova stran in 2011 (3).JPG Čertova stráň Prírodná rezervácia
Kategória Čertova stráň na Wikimedia Commons
Kaňon Boubínského potoka s jedľovými a suťovými porastmi
5664 Čistá hora Prírodná pamiatka Výskyt významných a chránených druhov rastlín. Európsky významná lokalita.
1573 Nature reserve Dobrockovske hadce in autumn 2011 (35).JPG Dobročkovské hadce Prírodná rezervácia
Kategória Dobročkovské hadce na Wikimedia Commons
Svahové lúky na serpentinitovom (hadcovom) podklade s typickou kvetenou
5869 Hadce u Dobročkova Prírodná rezervácia Výskyt chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov
1599 Háje Háje Prírodná pamiatka
Kategória Háje (natural monument) na Wikimedia Commons
Tri ostrovčeky kryštalických vápencov s bohatou kvetenou
2864 Nature reserve Hliniste in summer 2011 (5).JPG Hliniště Prírodná rezervácia
Kategória Hliniště (nature reserve) na Wikimedia Commons
Cenný fragment zachovalého rašelinového brusnicového bôru a rašelinovej breziny obklopený komplexom lúčnych mokraďových biotopov
2319 Hornovltavické pastviny Prírodná rezervácia Cenné minerotrofné rašeliny, mokraďové biotopy, pramene, tvoriace so sukcesnými plochami zložitú mozaikovú štruktúru
1616 Prírodná pamiatka Hrádeček Hrádeček Prírodná pamiatka
Kategória Hrádeček (natural monumet) na Wikimedia Commons
Údolie potoka Melhutky, lokalita bledule jarnej
1600 Natural monument Iruv dvur in 2011 (16).JPG Irů dvůr Prírodná pamiatka
Kategória Irův dvůr na Wikimedia Commons
Lúky a pastviny s vstavačovcom májovým a kosatcom sibírskym
5665 Jaroškov Prírodná pamiatka
935 Jelení vrch Prírodná pamiatka Zmiešaný porast, hniezdisko bociana čierneho
929 Jezerní luh Prírodná pamiatka Tri menšie rašeliniská obklopené podmáčanými smrečinami
145 Jezerní slať Jezerní slať Prírodná pamiatka
Kategória Jezerní slať na Wikimedia Commons
Rozľahlé vrchovisko s borovicou blatkou a výskytom brezy trpasličej
934 Natural monument Jilmova skala in summer 2011 (8).JPG Jilmová skála Prírodná pamiatka
Kategória Jilmová skála na Wikimedia Commons
Zvyšok prirodzeného zmiešaného porastu
927 Kotlina Valné Prírodná pamiatka Tri menšie rašeliniská s typickou vegetáciou
1062 Natural monument Koubovsky rybnik in 2011 (6).JPG Koubovský rybník Prírodná pamiatka
Kategória Koubovský rybník na Wikimedia Commons
Slatinná lúka s významnou kvetenou
1574 Nature reserve Kralovicke louky in 2011 (10).JPG Kralovické louky Prírodná rezervácia
Kategória Kralovické louky na Wikimedia Commons
Zrašelinovatelé svahové lúky s bohatou kvetenou
1237 Kvilda-Pod políčky Prírodná pamiatka Bohatá lokalita horca panónskeho
1063 Prírodná rezervácia Libín s krížovou cestou ku kaplnke U patriarchu Libín Prírodná rezervácia
Kategória Libín (nature reserve) na Wikimedia Commons
Zvyšok horského suťového lesa
212 Lipka Prírodná pamiatka Bývalá lokalita vzácneho všivca žezlovitého
2266 Lipka I. Prírodná rezervácia Spoločenstvá na podmáčanom stanovisku, zaistenie ochrany a podmienok pre kriticky ohrozený druh všivca žezlovitého
931 Malá niva Prírodná pamiatka Údolné rašelinisko s porastami blatky
1601 Malý Polec Prírodná pamiatka Menšie vrchovisko s porastami kosodreviny
1240 Balvanové pole na vrchu kopca Mařský vrch Prírodná pamiatka
Kategória Mařský vrch na Wikimedia Commons
Balvanové more syenitového porfýru na severnom svahu
1058 Natural monument Mastnice in 2011 (13).JPG Mastnice Prírodná pamiatka
Kategória Mastnice (natural monument) na Wikimedia Commons
Mokré lúky s hojným výskytom bledule jarnej
1154 Milešický prales Prírodná rezervácia Zmiešaná horská bučina s jedľou a javorom
1234 Miletínky Prírodná rezervácia Serpentinitové územie s typickou kvetenou
5607 Rieka Blanice v prírodnej rezervácii Na soutoku Na soutoku Prírodná rezervácia
Kategória Na soutoku na Wikimedia Commons
Prirodzené a samovoľné vývojové pochody v údolí Blanice, Křemenného a Milešického potoka
1061 Nad Zavírkou Prírodná rezervácia Ochrana prirodzene sa vyvíjajúcich spoločenstiev na rašelinisku, pramenisku a mokradiach
2257 Najmanka Prírodná rezervácia Ochrana prirodzene sa vyvíjajúcich spoločenstiev na rašelinisku, pramenisku a mokradiach
5601 Niva Kořenského potoka Prírodná rezervácia Prechodové rašelinisko a trasovisko
42 Obrí hrniec na potoku Světlá u Nového Údolí na Šumave Národný park Šumava Národný park
1147 Obří zámek Prírodná pamiatka Skalnaté vrcholy s kamenným morom a prirodzenými lesnými porastmi
1602 Olšinka Prírodná pamiatka Vrchovisko a podmáčané smrečiny, tokanisko tetrova
5879 Onšovice - Mlýny Prírodná pamiatka
938 Vstupný portál do Sudslavickej jaskyne spadajúci do rezervácie Opolenec Prírodná rezervácia
Kategória Opolenec na Wikimedia Commons
Teplomilná kvetena na kryštalických vápencoch
1603 Natural monument Pancice-V rekach in 2011 (9).JPG Pančice-V řekách Prírodná pamiatka
Kategória Pančice-V řekách na Wikimedia Commons
Vlhké lúky s bohatým výskytom bledule jarnej
2122 Pasecká slať Prírodná pamiatka Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na rašelinisku
2253 Pod Farským lesem Prírodná rezervácia Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na mokradiach a nimi obklopených suchších stanovištiach na zaniknutých poľnohospodárskych pôdach
2176 Pod Ostrohem Prírodná pamiatka Najvýššie položená lokalita výskytu generatívne plodnej trste obyčajnej
1604 Pod Ostrou Horou Prírodná pamiatka Mokraďové lúky s kosatcom sibírskym
937 Pod Popelní horou Prírodná rezervácia Porast borievky obyčajnej
1605 Pod Sviňovicemi Prírodná pamiatka Prameniská a vlhké lúky so vzácnou flórou
936 Pod Šindlovem Prírodná pamiatka Pastvina s porastom borievky obyčajnej
640 Natural monument Pod Vyhlidkou in 2011 (1).JPG Pod Vyhlídkou Prírodná pamiatka
Kategória Pod Vyhlídkou na Wikimedia Commons
Chránené územie zamerané na výuku na ochranu prírody
1766 Natural monument Pod Vyhlidkou II in 2011 (2).JPG Pod Vyhlídkou II Prírodná pamiatka
Kategória Pod Vyhlídkou II na Wikimedia Commons
Ochrana areálu Stanica mladých prírodovedcov
1059 Prírodná pamiatka Podhájí Podhájí Prírodná pamiatka
Kategória Podhájí (natural monument) na Wikimedia Commons
Mokraďová lúka s bohatou kvetenou
1606 Polední Polední Prírodná pamiatka
Kategória Polední na Wikimedia Commons
Mokraďové lúky s veľmi vzácnou kvetenou
1241 Polučí Prírodná pamiatka Prirodzený lesný bukový porast
1607 Anthill in natural monument Poust in 2011 (10).JPG Poušť Prírodná pamiatka
Kategória Poušť (natural monument) na Wikimedia Commons
Smrekový porast s bohatým výskytom mravca hôrneho
1153 Prameň Vltavy v zime Prameň Vltavy Prírodná pamiatka
Kategória Pramen Vltavy na Wikimedia Commons
Prameň Vltavy na rašelinisku s porastom borovice barinnej
3411 Prameniště Blanice z Horní Sněžné.jpg Prameniště Blanice Národná prírodná pamiatka
Kategória Prameniště Blanice na Wikimedia Commons
Biotop a populácie kriticky ohrozeného druhu perlorodky riečnej, najmä rané vývojové štádiá na pramenisku rieky Blanice
2121 Pravětínská Lada Prírodná rezervácia Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na rašelinisku, pramenisku, mokradiach a nimi obklopených suchých stanovištiach na zaniknutých poľnohospodárskych pôdach
3370 Radost Prírodná rezervácia Ochrana zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov a ich biotopov
5678 Rašeliniště u Martinala Prírodná rezervácia
5602 Nature reserve Saladinska olsina in 2011 (15).JPG Saladínská olšina Prírodná rezervácia
Kategória Saladínská olšina na Wikimedia Commons
Prírodný, ľudskou činnosťou neovplyvňovaný údolný jaseňovo-jelšový luh
1608 Turmalinové slnko v oblasti pamiatky Skalka Prírodná pamiatka
Kategória Natural monument Skalka (Prachatice District) na Wikimedia Commons
Skalnatý odkryv žilovej žuly s tzv. turmalínovými slnkami
926 Spálený luh Prírodná pamiatka Horské rašelinisko s typickou zonáciou
928 Splavské rašeliniště Prírodná pamiatka Údolné rašelinisko s typickou kvetenou
1609 Natural monument Stadla in 2011 (2).JPG Stádla Prírodná pamiatka
Kategória Stádla (natural monument) na Wikimedia Commons
Kamenitý svah s bohatým výskytom vstavačovca bazového
1150 Stožec Prírodná pamiatka Pralesovitý suťový les
1151 Stožecká skála Prírodná pamiatka Žulové skaliská so suťovými prúdmi a svahovými porastami
1235 Strážný-Pod Obecním lesem Prírodná pamiatka Lokalita šafranu bielokvetého
1610 Natural monument Sterbu louka in 2011 (2).JPG Štěrbů louka Prírodná pamiatka
Kategória Štěrbů louka na Wikimedia Commons
Vlhká lúka so vzácnou kvetenou
43 Šumava Chránená krajinná oblasť
1146 Tetřevská slať Prírodná pamiatka Horské vrchovisko
1060 Tisy u Chrobol Prírodná pamiatka Zmiešaný lesný porast s väčším zastúpením tisa
450 Plešné jezero Trojmezná hora Prírodná pamiatka
Kategória Trojmezná hora na Wikimedia Commons
Nejvyššie partie českej Šumavy, horské smrečiny, bukové porasty, kamenné moria, ľadovcové jazero
1575 National nature monument U Hajnice in 2011 (4).JPG U Hajnice Národná prírodná pamiatka
Kategória U Hajnice na Wikimedia Commons
Bezlesná enkláva, lokalita trčníčka jednolistého
1611 Prírodná pamiatka U Narovců U Narovců Prírodná pamiatka
Kategória U Narovců na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy (kryštalický vápenec) s bohatou flórou a faunou
1242 Natural monument U Pilata in 2011 (8).JPG U Piláta Prírodná pamiatka
Kategória U Piláta na Wikimedia Commons
Suťový bukový porast s bohatým bylinným poschodím
1612 U poustevníka Prírodná pamiatka Podmáčané smrečiny a jelšiny s bohatou kvetenou
5670 Úbislav Prírodná pamiatka
1239 Upolíny Prírodná pamiatka Vlhká lúka s bohatou kvetenou, hlavne žltohlavom európskym
1614 Natural monument V Polich in 2011 (12).JPG V polích Prírodná pamiatka
Kategória V Polích na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavača obyčajného
1149 Velká Niva Národná prírodná rezervácia Rozľahlé nivné rašelinisko s prirodzenými lesnými porastmi tvorenými najmä podmáčanými rašelinovými smrečinami
1613 Vltavské stráně Prírodná pamiatka Skalnaté stráne nad Teplou Vltavou s horcom pannónskym ai.
1152 Vltavský luh Prírodná pamiatka Luh na hornej Vltave, komplex rašelín, mokradí, tôní a mŕtvych ramien s bohatou flórou a faunou
2175 Vraniště Prírodná pamiatka Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na mokradiach a nimi obklopených stanovištiach na zaniknutých poľnohospodárskych pôdach
1236 Vyšný – Křišťanov Prírodná pamiatka Bohatá lokalita šafránu bielokvetého
1615 Natural monument Zabrdská skala in 2011 (17).JPG Zábrdská skála Prírodná pamiatka
Kategória Zábrdská skála na Wikimedia Commons
Rulové skaly s porastom tarice skalnej
1148 Zátoňská hora Prírodná rezervácia Zmiešaný suťový porast prirodzeného charakteru
5691 Zátoňská mokřina Prírodná rezervácia
930 Žďárecká slať Prírodná pamiatka Typické vrchovisko šumavských plání
1238 Žižkova skalka Žižkova skalka Prírodná pamiatka
Kategória Žižkova skalka na Wikimedia Commons
Odkryv kremencovej žily, vyhliadkový bod

ZdrojeUpraviť