Zrážková voda môže mať skupenstvo kvapalné (dážď) alebo tuhé (sneh, ľadovec). Prechodom cez vrstvu vzduchu pohlcuje rôzne plynné, kvapalné a tuhé látky, ktoré sa v ovzduší nachádzajú. Môžu to byť látky prírodné (napr. kyslík, oxid uhličitý) alebo priemyselné produkty (napr. oxid siričitý, sulfán). Preto je zloženie zrážkovej vody v priemyselných oblastiach iné (kyslé dažde), ako v čistých prírodných lokalitách. Napriek všetkému je dažďová voda pomerne čistá a môže sa využiť napr. na pranie bielizne alebo polievanie rastlín.