Štruktúra (štruktúrna geológia)

(Presmerované z Štruktúra (geológia))

Štruktúra vo všeobecnej a štruktúrnej geológii predstavuje celkové vzťahy[1], priestorové usporiadanie[2] horninových jednotiek. Horninové jednotky (napr. vrásy, zlomy, diskordancie) predstavujú funkčné časti v štruktúrnom celku, ktorým je geologické (horninové) prostredie. Štruktúra zároveň vyjadruje vzájomné vzťahy medzi prvkami a celkom.

Pojem štruktúra môže mať v iných oboroch geológie, ako je petrológia alebo mineralógia iné významy.

Štúdiom geologických štruktúr, postupnosti ich vzniku sa venuje odbor štruktúrnej geológie označovaný štruktúrna analýza.

Delenie upraviť

Geologické štruktúry možno rozdeliť podľa vzniku na primárne (prvotné) a deformačné štruktúry (sekundárne, ktoré vznikli pôsobením deformácie na primárne štruktúry).

Primárne štruktúry upraviť

Primárne pôvodné štruktúry hornín možno ďalej deliť na základe ich vzniku na sedimentárne a magmatické. Medzi magmatické štruktúry patria rôzne magmatické telesá ako sú lakolity, batolity, plutóny, dajky, žily, neky a iné. Vulkanické telesá tvoria kaldery, diatrémy atď.

Štruktúry sedimentárnych hornín tvorí vrstvovitosť, ktorá reprezentuje vodorovne uložené vrstvy, ale i rôzne iné typu uloženia ako šikmé zvrstvenie, gradačné zvrstvenie, čeriny, diskordancie a iné. Pri pozícií vrstiev usadených hornín sa aplikujú základné pravidlá stratigrafie, hlavne pravidlo superpozície.

Deformačné štruktúry upraviť

Deformačné ale sekundárne štruktúry vznikli pôsobením deformačných síl na primárne (pôvodné) štruktúry. Rozlišujú sa spravidla podľa štýlu deformácie na spojité (duktílne), napr. vrásy a nespojité (krehké), napr. zlomy.

Veľmi vzácne sa vyskytujú aj vzácne netektonické deformačné štruktúry, sú spojené s niektorými synsedimentárnymi procesmi. Známe sú napr. glacigénne a gravitačné štruktúry v sedimentoch. Glacigénne deformácie vznikajú pôsobením ľadovca na okolité sedimenty.

Zmiešané štruktúry upraviť

Zmiešané (tzv. penekontemporánne) deformácie sedimentov môžu byť tiež podmienené regionálnym napäťovým poľom, prípadne môžu byť spôsobené syntektonickým umiestnením intrúzie a jej následným chladnutím počas deformácie. Takto tiež vznikajú niektoré premenené horniny ako syntektonické anatektické migmatity a pod.

Referencie upraviť

  1. PETRÁNEK, Jan. On-line geologická encyklopedie [online]. [Cit. 2009-09-16]. Dostupné online.
  2. Marko, F., Jacko, S., 1999: Štruktúrna geológia I (Všeobecná a systematická). Archivované 2011-07-19 na Wayback Machine Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 180 s.