Absentizmus

rozlišovacia stránka

Absentizmus[pozn 1] (nesprávne: absenteizmus) môže byť:

 • všeobecne: bezdôvodná sústavná neprítomnosť, absencia (napr. na pracovisku, v škole, v spolku, na tréningoch), synonymum: absentérstvo,[2][3] pozri pod neprítomnosť
 • historicky: jav spočívajúci v opustení pozemkových majetkov (veľkostatkov) ich vlastníkmi a prenechaní vedenia nehnuteľností správcom, ku ktorému dochádzalo v Írsku a neskôr aj inde,[3][4] pozri absentizmus (dejiny)
 • v psychológii (najmä v personalistike a pedagogickej psychológii): sústavná (neospravedlnená) neprítomnosť, absencia pracovníka na pracovisku alebo žiaka v škole,[5][6][7] pozri absentizmus (psychológia)
 • vyhýbanie sa účasti na verejnom živote (napr. neúčasť na voľbách)[4]
 • pobyt v cudzine[8]

Pozri ajUpraviť

PoznámkyUpraviť

 1. Z lat. absentia < absens – neprítomný < abesse – byť neprítomný < ab- + esse – byť[1] a zo starogr. -ισμός ismós – -izmus.

ReferencieUpraviť

 1. absence. In Rejzek, Jiří. Český etymologický slovník. 1. vyd. Vozice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3, s. 43-44.
 2. absentizmus. Peciar, Štefan. Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. Dostupné online. [cit. 2018-03-31].
 3. a b absentizmus. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6. Dostupné online. [cit. 2018-03-31].
 4. a b absentismus. In Malá československá encyklopedie. Praha : Academia, 1984, s. 25.
 5. Linssen, Ruth – Grewe, Norbert. Absenteeism as a European Issue. In Grewe, Norbert (ed.). Absenteeism in European Schools. ISBN 3-8258-8849-5, pp. 7-8. Dostupné online. [cit. 2018-03-31]. Autori porovnávajú rôzne definície absentizmu (absenteeism) z pohľadu školských systémov v európskych krajinách. Všímajú si, že vo väčšine krajín pokladajú za absentizmus len sústavnú neospravedlnenú neprítomnosť, zatiaľ čo občasná neospravedlnená neprítomnosť sa označuje ako „záškoláctvo“ (truancy), hoci napr. v Rusku chápu oba termíny ako synonymá, v Španielsku rozlišujú medzi „nepodstatným“ (“non-significant”! a „podstatným absentizmom“ (“significant absenteeism”), v závislosti na dĺžke neprítomnosti. Rozdiely medzi krajinami v definovaní absentizmu spočívajú do veľkej miery v dĺžke neospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín (napr. vo Fínsku dva dni mesačne, v Maďarsku 10 hodín mesačne). V Holandsku sa rozlišuje medzi „absolútnym absentizmom“ (absolute absenteeism; rodičia neprihlásia svoje dieťa do školy), „relatívnym absentizmom“ (relative absenteeism; žiak vymešká tri dni za sebou bez dôvodu alebo ospravedlnenia alebo vymešká osminu z mesačných vyučovacích hodín) a „absentizmom z luxusu“ (luxury absenteeism; rodičia vezmú svoje dieťa na výlet a pod. bez toho, aby jeho neprítomnosť vopred riadne ospravedlnili v škole).
 6. Johns, Gary. Absenteeism and Mental Health. In Thomas, Jay C. – Hersen, Michel (eds.). Handbook of Mental Health in the Workplace. Thousand Oaks, California; London; New Delhi : SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-2255-5, p. 437. Dostupné online. [cit. 2018-03-31].
 7. Cameron, Sheila. Data, evidence and sampling. In Cameron, Sheila – Price, Deborah. Budiness Research Methods : A practical approach. London : Chartered Institute of Personnel and Development, 2009. ISBN 978-1-84398-228-9, p. 214. Dostupné online. [cit. 2018-03-31].
 8. absentizmus. In Jánošík, Anton – Jóna, Eugen. Slovník spisovného jazyka slovenského. 1. vyd. Turčianský Svätý Martin : Matica slovenská, 1946, s. 3. Dostupné online. [cit. 2018-03-31].
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.