Slovník spisovného jazyka slovenského

Slovník spisovného jazyka slovenského alebo tzv. Matičný slovník bol prvý pokus o veľký jednojazyčný slovník slovenčiny. Vychádzal v Matici slovenskej v zošitoch po druhej svetovej vojne (v rokoch 19461949), ale vyšiel iba jeho prvý diel, t. j. písmená A-J; slovník teda ostal nedokončený. Autormi boli Anton Jánošík a Eugen Jóna.

Slovník bol koncipovaný ako výkladový a dokladový jazykový slovník, v ktorom sa slová a ich významy hojne dokladali citátmi zo slovenskej umeleckej a odbornej literatúry. Materiál na slovník sa zhromažďoval v Matici slovenskej po prvej svetovej vojne, sústavnejšie od roku 1934. Prípravné práce a koncipovanie slovníka mali na starosti A. Jánošík a E. Jóna. Po obnovení Česko-Slovenska, konci druhej svetovej vojny a februárovom prevrate boli práce na slovníku v roku 1949 presunuté z Matice slovenskej na Jazykovedný ústav SAVU (dnešný Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), kde boli ukončené. Spracovaná časť však poslúžila v Slovenskej akadémii vied ako orientačná pomôcka pri prácach na neskoršom 6-dielnom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968).

Zdroj upraviť