doc. RNDr. Alojz Wawruch, CSc. (* 9. december 1939, Pécs, Maďarsko – † 16. apríl 1999, Stupava, Slovensko) bol slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg.

Alojz Wawruch
slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie9. december 1939
Pécs, Maďarsko
Úmrtie16. apríl 1999 (59 rokov)
Stupava, Slovensko

Životopis upraviť

Narodil sa v Pécsi v Maďarsku. Po maturite v roku 1958 na jedenásťročnej strednej škole v Bratislave študoval v rokoch 1958 – 1963 matematiku a fyziku, od 3. ročníka aplikovanú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po absolvovaní štúdia nastúpil v roku 1963 ako asistent na Katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty UK, po vzniku nových katedier v roku 1964 prešiel na katedru numerickej matematiky a matematickej štatistiky, aby po niekoľkých ďalších reorganizáciách zakotvil na katedre aplikovanej matematiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (vznikla v roku 1980 oddelením od Prírodovedeckej fakulty UK), odkiaľ po dlhodobej práceneschopnosti predčasne odišiel v roku 1993 do invalidného dôchodku.

Titul RNDr. získal v roku 1967, kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti fyzikálno-matematických vied obhájil v roku 1977 a za docenta bol po dlhých prieťahoch vymenovaný v roku 1989. Ťažiskom jeho pedagogickej práce bola numerická matematika, osobitne so zameraním na výučbu programovania s využívaním výpočtovej techniky. S veľkým časovým predstihom prezieravo vystihol význam malej výpočtovej techniky a zdôrazňoval potrebu orientácie fakulty na vybavenie pracovísk osobnými počítačmi. Osobitosťou jeho prednášok a cvičení, najmä výučby z oblasti optimalizácie a riadenia, bolo úzke spojenie teórie s konkrétnou praxou výskumných úloh a riešenia problémov zo sféry výroby a služieb. Celá jeho pedagogická činnosť bola príkladom výchovy k aplikovaniu matematiky v najhlbšom význame tohto pojmu. Nedostatok aktuálnej študijnej literatúry z oblasti programovania a numerickej matematiky sa usiloval zmierniť tvorbou a spoluautorstvom niekoľkých učebných textov.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal teóriou grafov, numerickým riešením diferenciálnych rovníc a aplikáciami týchto disciplín v matematike a ekonómii. Najvýraznejšou črtou jeho výskumno-odbornej činnosti bola aplikácia matematiky v riešení konkrétnych národohospodárskych úloh v celoštátnom, rezortnom i regionálnom rozsahu. V mnohých zmluvných úlohách s Výskumným ústavom národohospodárskym, Vysokou školou ekonomickou, Hydrometeorologickým ústavom, Ministerstvom výstavby a ďalšími ústavmi, inštitúciami a orgánmi výroby, služieb a štátnej správy bol hlavným iniciátorom, garantom zmluvného zabezpečenia, organizátorom riešiteľského kolektívu a spravidla aj zodpovedným riešiteľom. Stál pri zrode rozsiahlej spolupráce fakulty s koncernom ZVL Považská Bystrica. Táto spolupráca zaznamenala nielen markantný národohospodársky prínos, ale priniesla fakulte aj citeľný finančný osoh a iným spôsobom sotva dosiahnuteľné zariadenia modernej výpočtovej techniky. Dlhý je zoznam inštitúcií, s ktorými inicioval spoluprácu –- od Podniku výpočtovej techniky cez Výskumný ústav výpočtovej techniky až po Onkologický ústav a Výskumný ústav jadrových elektrární -– a široké je spektrum matematických aplikácií, ktorými sa úspešne vyriešili praktické úlohy v mnohých oblastiach. Účasť pracovníkov fakulty na riešení týchto úloh bola podnetná aj v teoretickom ohľade: základy počítačovej grafiky a počítačovej geometrie sú spojené práve s touto činnosťou.

Posledné roky svojho života, poznačené ťažkým zdravotným postihnutím, stratou zraku a mobility, dožíval doc. Wawruch v ústavnej starostlivosti. Zomrel 16. apríla 1999 v Stupave.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.