Riadenie

rozlišovacia stránka

Riadenie môže byť:

 • všeobecne:
 • v kybernetike a riadiacej technike: cieľavedomé (informačné) pôsobenie na nejaký systém (alebo v jeho vnútri) na dosiahnutie nejakého stanoveného cieľa, v užšom zmysle len takéto pôsobenie spojené so spätnou väzbou, angl. control [6], pozri riadenie (kybernetika)
 • v ekonómii, ekonomike, sociológii a pod.:
  • rovnaká definícia ako je uvedená vyššie pod „v kybernetike“ [7]
  • rovnaká definícia ako je uvedená vyššie pod „v kybernetike“, ale s tým, že je (1) obmedzená buď na hospodárske či spoločenské systémy (napr. podnik, národného hospodárstvo) alebo na prípady, kde je subjektom riadenia človek, spoločenský systém či človekom vytvorený systém alebo na prípady, kde je objektom riadenia človek, a (2) prípadne je aj rozšírená tak, že už nezahŕňa len informačné procesy, ale aj rôzne procesy vytvárania a udržovania riadeného systému a hmotne-energetické väzby (po tomto rozšírení definície sa riadenie stáva prakticky zhodné s termínom manažment, ak sa manažment chápe – podľa najbežnejšej definície – ako systematické plánovanie, organizovanie, vedenie a controlling (kontrola) na dosiahnutie istých cieľov organizácie) [8][9][10] [11][12][13], pozri riadenie (kybernetika) a manažment
  • základný typ superordinačného cieľového ovplyvňovania (čiže cieľového ovplyvňovania založeného na nadriadenosti subjektu voči objektu), pričom je prítomná spätná väzba medzi riadiacim a riadeným systémom a riadiacim systémom môže byť len človek, spoločenský systém alebo človekom vytvorený systém a riadeným systémom môže byť čokoľvek (iné typy superordinačného cieľového ovplyvňovania sú napr. regulácia, politické vedenie, velenie, spravovanie, liečenie, režírovanie atď., pričom to, čo sa podľa iných definícií označuje ako riadenie v prírodných organizmoch tu spadá pod reguláciu) [14], pozri riadenie (kybernetika)
  • zriedkavo: ekvivalent podnikového manažmentu v podnikoch socialistických štátov s plánovanou ekonomikou [15]
  • úplné synonymum niektorého z nasledujúcich termínov:
   • manažment ako (rôzne definovaná) činnosť či postupy, angl. management [pozn 1][17][18][12][19], pozri manažment
   • kontrola (ďalšie synonymá: controlling, kontroling) ako jedna (v poradí posledná) z manažérskych funkcií [pozn 2] a/alebo kontrola v zmysle realizácia regulačných opatrení (aj napr. v spojení riadenie kvality – angl. quality control), angl. control, controlling [12][20] [21][22][23][24][25], pozri pod manažment a regulácia
   • prikazovane (ďalšie synonymá: dirigovanie, usmerňovanie) v zmysle jedna z hlavných činností v rámci manažmentu[pozn 3], angl. directing [26][27][28][29][30][12][31], pozri prikazovanie
   • vedenie ľudí (ďalšie synonymá: vedenie, vlastné riadenie, čiastočné synonymá: vodcovstvo, líderstvo) ako jedna z hlavných manažérskych funkcií, t. j. priame usmerňovanie správania ľudí, angl. leading (čiastočné synonymum: leadership) [pozn 4][38][39][33][40][41][42][43][44][45], pozri vedenie ľudí
   • manažment ako “opak” pojmu leadership (porovnaj vyššie), angl. management, headship, domination [46][47][48][49][50], pozri pod manažment
   • originárny (t.j. neodvodený) dispozitívny výrobný faktor (ďalšie synonymá: originálny dispozitívny výrobný faktor, dispozitívny výrobný faktor v užšom zmysle, pravé riadiace rozhodovanie, rozhodovanie, podnikové vedenie, vedenie, obchodné a podnikové riadenie, vlastné riadenie), čiže práca (rozhodovanie) vrcholového manažmentu resp. vlastníkov [pozn 5][51][52][53][54][55][56][57], pozri pod dispozitívny výrobný faktor a manažment
   • derivatívne (t.j. odvodené) dispozitívne výrobné faktory (ich zoznam pozri v poznámke pod čiarou), čiže práca (rozhodovanie) stredného a nižšieho manažmentu[54][58][59][60][61], pozri pod dispozitívny výrobný faktor a manažment
   • prevádzkové riadenie (ďalšie synonymá: operatívne riadenie [v užšom zmysle], vlastné riadenie), najmä bezprostredné (a to najmä priame) riadenie výroby, niekedy vrátane kontroly v pravom slova zmysle (čiže monitorovania), ale aj napríklad ako časť projektového manažmentu, angl. control(ling), najmä operations (alebo production) control [62][12][63] [64][65][66][67][68][69] (aj ako preklad nemeckého pojmu Lenkung, napr. v rámci sanktgallenskej koncepcie manažmentu [70][71]) , pozri operatívne riadenie
   • kontrola [72] (ďalšie synonymá: mechanizmus riadenia, riadiaca činnosť) ako jednotlivé opatrenie (prvok, mechanizmus, úkon) vnútorného riadenia organizácie, angl. control [73][74], pozri pod vnútorná kontrola
   • governance[75] (ďalšie synonymá: governancia [76], správa, spravovanie [77], správa a riadenie [78]), angl. governance, pozri governance
  • zriedkavo: súhrn ľudí venujúcich sa riadeniu v niektorom z vyššie uvedených významov, synonymá: vedenie resp. manažment [79][80], pozri vedenie (skupina ľudí) a manažment (pracovníci)
 • v pedagogike: organizovanie a ovplyvňovanie učenia žiakov, činností, ktoré vedú k plneniu stanovených cieľov [81], pozri napr. riadenie učenia, riadenie školy
 • v telekomunikáciách: súbor riadiacich obvodov slúžiaci na zostavovanie spojenia medzi účastníkmi spojovacieho systému [13], pozri riadenie (telekomunikácie)
 • v doprave:

Poznámky

upraviť
 1. Podľa niektorých názorov je paušálne stotožňovanie manažmentu a riadenia nevhodné [16]
 2. Myslia sa tu tieto manažérske funkcie: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a controlling (=kontrola).[16]
 3. V niektorých textoch je prikazovanie zhodné s pojmom vedenie ľudí (leading, leadership)[16], ktorý sa v tejto rozlišovacej stránke spomína na inom mieste (pozri nasledujúcu odrážku).
 4. a) Výraz riadenie sa síce zdanlivo v tomto kontexte často vyskytuje v spojení „štýl riadenia“, toto spojenie však aj v angličtine často znie „management style“, takže tu slovo riadenie treba skôr chápať ako synonymum slova manažment. [32][33][34][35];
  b) Druhý, častejší význam slovenského výrazu riadenie ľudí je jeho použitie ako synonymum výrazu manažment ľudí (=personálny manažment, personálne riadenie), t. j. riadenie ľudí v tomto zmysle zahŕňa okrem vedenia ľudí aj všetky ostatné oblasti manažmentu súvisiace s personálom, napr. náklady na personál, organizovanie personálu [36][37]
 5. Ostatné dispozitívne výrobné faktory (čiže ostatné hlavné činnosti manažmentu) sa nazývajú derivatívne (=odvodené) dispozitívne výrobné faktory a sú to tieto výrobné faktory: plánovanie, organizácia a kontrola, pričom kontrola sa tu chápe v pravom slova zmysle, teda ako púhe monitorovanie, a niekedy sa uvádza ako súčasť faktora plánovanie. [16]
 6. Vedenie (staršie: riadenie) vozidla je nielen (1) vedenie v užšom zmysle, t.j. použitie želanej trajektórie, želaného pruhu a želanej rýchlosti, ale aj (2) stabilizácia, t.j. vyrovnávanie rušivých vplyvov na želanú polohu v pruhu, rýchlosť a pod., a prípadne aj (3) navigácia, t.j. stanovenie a plánovanie trasy na úrovni cestnej siete so zohľadnením vplyvov prostredia[82][83][84].

Referencie

upraviť
 1. riadenie; riadiť. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. a b c riadenie; riadiť. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. a b PALKOVIČ, K. České slová řiditi, řidič, řadam ap. A ich slovenské ekvivalenty. In: Kultúra slova č. 5, 1967, S. 141 a nasl. [1]
 4. riadenie.In: Historický slovník slovenského jazyka V
 5. riadiť.In: Historický slovník slovenského jazyka V
 6. Podrobnosti a zdroje pozri v článku riadenie (kybernetika).
 7. MÍKA, V. T. Manažérske metódy a techniky – virtuálne skriptá. Žilina 2010 (2006) [2] Archivované 2018-06-13 na Wayback Machine 7, 9
 8. heslá řízení hospodářských systémů, řízení národního hospodářství. In: Ekonomická encyklopedie 2, Praha: Svoboda, 1984, S. 306 – 309
 9. riadenie. In: Pyramída
 10. riadenie. In: ŠÍBL, Drahoš. Malý slovník trhovej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1991. 237 s. ISBN 80-85323-02-8. S. 165.
 11. VÁCHAL, Jan; VOCHOZKA, Marek; a kolektiv. Podnikové řízení. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-8682-7. S. 21-26.
 12. a b c d e MÍKA, V. T. 2006 a nasl. Základy manažmentu. Virtuálne skriptá. [on line]. Vybrané prednášky pre študentov externého štúdia FŠI ŽU. Žilina: 2006. ISBN 978-80-88829-78-2. 133 s. [3] Archivované 2022-01-21 na Wayback Machine S. 8
 13. a b řízení. In: Malá československá encyklopedie V., S. 479
 14. heslá cilové ovlivňování, regulování a řízení. In: Ekonomická encyklopedie 1 a 2, Praha: Svoboda, 1984, 1 diel: S. 117 – 121, 2. diel: S. 241, 301 – 305
 15. Manažment cestovného ruchu. [s.l.] : Slovensko-svajciarske združ.. 156 s. ISBN 978-80-89090-67-9. S. 7.
 16. a b c d Zdroje sú uvedené hore pri mieste, na ktoré sa táto poznámka vzťahuje.
 17. STN ISO/IEC 27000:2014
 18. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília, a kol. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita, 2007. Dostupné online. ISBN 978-80-8082-145-6. S. 95.
 19. HAMMER, Richard. Planung und Führung. [s.l.] : Walter de Gruyter, 2011. 360 s. ISBN 978-3-486-70711-3. S. 5.
 20. HEINRICH, Lutz J.; HEINZL, Armin; ROITHMAYR, Friedrich. Wirtschaftsinformatik-Lexikon. [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014. 956 s. ISBN 978-3-486-81590-0. S. 631.
 21. Planning, Organizing, Leading, and Controlling [online]. saylordotorg.github.io, [cit. 2020-05-27]. Dostupné online.
 22. STN EN ISO 9000:2016
 23. KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Essentials Of Management. [s.l.] : Tata McGraw-Hill Education, 2006. 475 s. ISBN 978-0-07-062030-8. S. 27.
 24. BENČOVÁ, M. Controlling, postavenie a funkcie v podniku (dizertačná práca). Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta – Katedra podnikového hospodářství Odbor: Podniková ekonomika a management, 2008 [4], napr. S. 13-21
 25. funkcie riadenia. In: OBDRŽÁLEK, Zdeněk; HORVÁTH, Kinga, a kol. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. S. 95.
 26. MSG Management Study Guide [online]. managementstudyguide.com, [cit. 2020-05-27]. Dostupné online.
 27. Vedenie, vodcovstvo a participácia [online]. euroekonom.sk, 2015-06-26, [cit. 2020-05-27]. Dostupné online.
 28. GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. [s.l.] : Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 978-80-85605-28-0. S. 362.
 29. Právník. [s.l.] : Jednota, 1982. 628 s. (Citát: Pojem řízení je překládán z ruského upravlenije, z německého die Steu[e]rung (die Leitung, die Lenkung), z anglického control (management, directing)
 30. MILAN, Mikuláštík. Manažerská psychologie (3., přepracované vydání). [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2015. 344 s. ISBN 978-80-247-9835-6. S. 174-175.
 31. VÍŠKOVÁ, L. Komunikačné stratégie manažmentu základnej školyskomparáciou Českej republiky a Slovenskej republiky (dizertačná práca). Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky asociálních studií, 2013 [5] S. 20
 32. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. S. 261.
 33. a b MÍKA, V. T. 2006 a nasl. Základy manažmentu. Virtuálne skriptá. [on line]. Vybrané prednášky pre študentov externého štúdia FŠI ŽU. Žilina: 2006. ISBN 978-80-88829-78-2. 133 s. [6] Archivované 2022-01-21 na Wayback Machine S. 109
 34. leadersyndrome.files.wordpress.com, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 35. Styl manažerský [online]. encyklopedie.soc.cas.cz, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 36. Špecialista ľudských zdrojov [online]. forum-media.sk, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 37. VAVERČÁKOVÁ, Marta; HROMKOVÁ, Michaela. Riadenie ľudských zdrojov. prvé. vyd. [s.l.] : [s.n.]. Dostupné online. ISBN 978-80-568-0135-2. S. 8-9.
 38. KHOL, Josef. Podmínky efektivnosti řídící práce. [s.l.] : Nakl. Horizon, 1971. 170 s. S. 10.
 39. Manažment [online]. euroekonom.sk, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. (Poznámka:“vedenie/riadenie“)
 40. SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2006. 296 s. ISBN 978-80-247-1667-1. S. 42.
 41. LANG, Helmut. Management – trendy a teorie. [s.l.] : Nakladatelství C H Beck, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7179-683-1. S. 13 dole.
 42. LANG, Helmut. Neue Theorie des Management (Bewähren sich die Managementtheorien in der Finanzkrise?). [s.l.] : BoD – Books on Demand, 2014. 328 s. ISBN 978-3-86741-915-4. S. 11.
 43. Schierenbeck citovaný in: KEMNITZ, Martin Christian. Transformationsmodell nachhaltiger Unternehmensführung durch Unternehmensentwicklung (Grundmodell betriebswirtschaftlicher Nachhaltigkeit). [s.l.] : Springer-Verlag, 2016. 209 s. ISBN 978-3-658-13867-7. S. 40, 36.
 44. KUPKOVIČ, Milan, a kol. Podnikové hospodárstvo : komplexný pohľad na podnik. 1. vyd. Bratislava : Sprint, c2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7. S. 142. (Poznámka: Schierenbeckove delenie tu nie je prezentované správne)
 45. HAMMER, Richard. Planung und Führung. [s.l.] : Walter de Gruyter, 2011. 360 s. ISBN 978-3-486-70711-3. S. 3-4.
 46. ROLLINSON, Derek. Organisational Behaviour and Analysis (An Integrated Approach). [s.l.] : Pearson Education, 2008. 757 s. ISBN 978-0-273-71114-8. S. 354.
 47. MACHARZINA, Klaus; WOLF, Joachim. Unternehmensführung (das internationale Managementwissen ; Konzepte, Methoden, Praxis). [s.l.] : Springer-Verlag, 2008. 1173 s. ISBN 978-3-8349-1119-3. S. 38-39.
 48. DANA, Janišová; MIRKO, Křivánek. Velká kniha o řízení firmy (Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace). [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4337-0. S. 338.
 49. LADISLAV, Blažek. Management (Organizování, rozhodování, ovlivňování – 2., rozšířené vydání). [s.l.] : Grada Publishing, a.s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. S. 191.
 50. WUNDERER, Rolf; GRUNWALD, Wolfgang. Führungslehre, Band 1: Grundlagen der Führung. [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. 545 s. ISBN 978-3-11134302-0. S. 64.
 51. KUPKOVIČ, Milan, a kol. Podnikové hospodárstvo : komplexný pohľad na podnik. 1. vyd. Bratislava : Sprint, c2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7. S. 142-145.
 52. WÖHE, G. Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 14. Aufl., Mníchov: Vahlen, 1981, S. 83-84, 173 – 175
 53. ALEXY, Július; SIVÁK, Rudolf. Podniková ekonomika. 3. vyd. Bratislava : Iris, 2005. 234 s. ISBN 80-89018-82-3. S. 63.
 54. a b LECHNER, Karl; EGGER, Anton; SCHAUER, Reinbert. Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre. [s.l.] : Linde, 1987. 853 s. ISBN 978-3-85122-216-6. S. 60, 61.
 55. DANA, Martinovičová; MILOŠ, Konečný; JAN, Vavřina. Úvod do podnikové ekonomiky (2., aktualizované vydání). [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2019. 224 s. ISBN 978-80-271-2034-5. S. 18.
 56. Novinky literatury (Společenské vědy. Bibliografie ekonomické literatury. Řada II). [s.l.] : Státní knihovna ČSSR, Ústřední ekonomická knihovna, 1967. 802 s. S. 113.
 57. BRČÁK, Josef. Teoretické otázky zdokonalování soustavy plánovitého řízení socialistické ekonomiky. [s.l.] : Academia, 1982. 274 s. S. 35.
 58. HAMMER, Richard. Planung und Führung. [s.l.] : Walter de Gruyter, 2011. 360 s. ISBN 978-3-486-70711-3. S. 6.
 59. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Aufbau – Ablauf – Führung – Leitung). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 508 s. ISBN 978-3-322-92023-2. S. 445.
 60. Novinky literatury (Společenské vědy. Bibliografie ekonomické literatury. Řada II). [s.l.] : Státní knihovna ČSSR, Ústřední ekonomická knihovna, 1967. 802 s. S. 113.
 61. Novinky literatury (Společenské vědy. Bibliografie ekonomické literatury. Řada II). [s.l.] : Státní knihovna ČSSR, Ústřední ekonomická knihovna, 1967. 772 s. S. 1275.
 62. Management [online]. encyklopedie.soc.cas.cz, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
 63. VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy – 2., aktualizované a rozšířené vydání. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2008. 311 s. ISBN 978-80-247-2409-6. S. 118.
 64. Vybrané spôsoby hľadania poradia operáciív generatívnych CAPP systémov [online]. fstroj.utc.sk, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online. Archivované 2022-01-21 z originálu.
 65. řízení výroby operativní. In: Ekonomická encyklopedie 2, Praha: Svoboda, 1984, S. 319
 66. PAPULA, Jozef. Operačný manažment. Bratislava : Kartprint, 2000. 155 s. ISBN 80-88870-16-X. S. 48.
 67. MIŠÚN, Juraj; MAJTÁN, Miroslav; SZABO, Ľuboslav; JANKELOVÁ, Nadežda; MATULČÍKOVÁ, Marta, HUDÁKOVÁ, Ivana Mišúnová; PAPULOVÁ, Emília; ČAMBALÍKOVÁ, Andrea; SKORKOVÁ, Zuzana Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev (Recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia I. etapy grantového projektu VEGA MŠ a SAV č. 1/0135/17). [s.l.] : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. České Budějovice, 2018. 118 s. ISBN 978-80-7556-027-8. S. 23.
 68. TOMÁŠ, Bruckner; JIŘÍ, Voříšek; ALENA, Buchalcevová; a kolektiv. Tvorba informačních systémů (Principy, metodiky, architektury). [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-7902-7. S. 288.
 69. ISO 10006:2017
 70. PIFKO, Clarisse; REBER, Marcel; Rita-Maria Züger. Betriebswirtschaftslehre für technische Kaufleute und HWD (Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten sowie Übungen). [s.l.] : Compendio Bildungsmedien AG, 2011. 272 s. ISBN 978-3-7155-9475-0. S. 52.
 71. Manažment cestovného ruchu. [s.l.] : Slovensko-svajciarske zdruz. 156 s. ISBN 978-80-89090-67-9. S. 19.
 72. Príručka na používanie medzinárodných audítorských štandardov pri výkone auditu v malých a stredných podnikochZväzok 1 – Základné koncepcie. 3. vydanie. 2012 ISBN 978-80-970174-3-9 [7] Archivované 2022-01-18 na Wayback Machine S. 10, 11
 73. STN ISO 31000:2019
 74. MILOSLAV, Synek; a kolektiv. Manažerská ekonomika (5., aktualizované a doplněné vydání). [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-7528-9. S. 425.
 75. Biela kniha Výboru regiónov o viacúrovňovom riadení (2009/C 211/01) [8]
 76. STN ISO/IEC 38500
 77. Jana Wachtarczyková. Kto potrebuje governance? In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5
 78. Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoloþností – KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU, 2008 [9]
 79. [10]
 80. riadenie. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 81. řízení. In: KOLÁŘ, Zdeněk, a kol. Výkladový slovník z pedagogiky : 583 vybraných hesel. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2.
 82. a b řízení. In: Technický slovník naučný 7. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 194.
 83. HAMERNÍKOVÁ, Veronika; ŠUCHA, Matúš; VIKTOROVÁ, Lucie; PLÍHAL, Jiří; MAZALOVÁ, Romana, RISSER, Ralf; VTÍPIL, Zdeněk Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. [s.l.] : Univerzita Palackého v Olomouci. 100 s. ISBN 978-80-244-5265-4. S. 15.
 84. RADKE, Tobias. Energieoptimale Längsführung von Kraftfahrzeugen durch Einsatz vorausschauender Fahrstrategien. [s.l.] : KIT Scientific Publishing, 2013. 218 s. ISBN 978-3-7315-0069-8. S. 105-106.
 85. riadiť. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 86. riadiť. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 87. riadiť. In: Historický slovník slovenského jazyka
 88. STN 30 0029:2001

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Riadenie
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.