Barter alebo barterový obchod je forma obchodnej činnosti, pri ktorej je tovar alebo služby priamo vymenený za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí.

Barterový obchod môže prebiehať bilaterálne aj viacstranne. Ide o priamu výmenu bez zapojenia niektorého všeobecného prostriedku výmeny (napr. peňazí či zlata). Barterový obchod a peniaze predstavujú rôzne prostriedky na vyváženie hospodárskej výmeny. K výmenným obchodom najčastejšie dochádzalo a dochádza v spoločnostiach, v ktorých neexistuje peňažný systém, alebo v ekonomikách s nestálou menou (napr. v čase vysokej inflácie), ale môže byť vedený snahou ušetriť náklady spojené s platením peňazí.

K dvojstrannej výmene môže dôjsť vtedy, ak sa vzájomne stretne ponuka a dopyt dvoch subjektov na trhu. Každá strana musí byť schopná dodať to, o čo má druhá strana záujem. Ak takéto ideálne stretnutie ponuky a dopytu nenastane, možno výmenu uskutočniť ešte ďalšími spôsobmi:

  • v niektorých spoločnostiach sa vyvinul systém sprostredkovateľov, ktorí skladujú tovar a obchodujú s ním; títo sprostredkovatelia sa však často dostávajú do ekonomického rizika
  • iným spôsobom je vytvorenie virtuálnej výmennej jednotky (napr. barterový dolár), ktorá je ekvivalentom používaným pri výmene obdobne ako v parciálnych menových systémoch, ktoré nie sú zaštítené štátnou autoritou
  • Posledné riešenie predstavuje multilaterálny obchod, ktorý je síce organizačne zložitejší, ale umožňuje výmenu tam, kde dvojstranné vzťahy nestačia

História barterového obchodovania

upraviť

Priama výmena tovarov a služieb fungovala v spoločnostiach, ktoré nemali menový systém, alebo keď používaná mena prestala odrážať ekonomickú hodnotu tovaru. Barterový spôsob obchodovania bol široko využívaný v koloniálnej ére, napr. multilaterálna výmena bola používaná v storočí v tzv. trojuholníkovom obchode medzi britskými kolóniami v Amerike a Afrikou a Európou pri obchode s otrokmi, cukrom a rumom.

Barterové obchodovanie nie je len historický jav. Je používaný i v súčasnosti medzi obchodnými spoločnosťami či štátmi v prípadoch, keď by výmena za peniaze neprimerane zvyšovala náklady účastníkov obchodu.

Internet otvára barterovému obchodu novú dimenziu a budúcnosť v podobe nových aplikácií elektronického trhu e-change.

Pozri aj

upraviť