Bibliografická informácia

Pod pojmom bibliografická informácia sa rozumejú bibliografické údaje, ktoré charakterizujú bibliografickú jednotku – dokument, napríklad knihu, seriálovú publikáciu, hudobninu, film, počítačový súbor, audiovizuálny dokument, článok, kompaktný disk (CD-ROM, VCD), DVD nosič a pod.[1]
Na získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie bibliografických informácií sa zameriava bibliografia ako činnosť.[2]

Usporadúvanie bibliografických informáciíUpraviť

Bibliografické informácie, čiže bibliografické údaje o dokumentoch sú usporiadané podľa určitých štandardov a noriem v bibliografických záznamoch, ktoré sú zaradené vo väčších celkoch, napríklad v bibliografických súpisoch (ako je napríklad národná bibliografia, špeciálna bibliografia a pod.). Bibliografické záznamy sú usporiadané do súborov buď v tradičnej, papierovej forme, alebo v digitalizovanej forme v počítačových súboroch a v bibliografických bázach údajov. Jadro všetkých bibliografických záznamov, ktoré sa vyskytujú v rozličných oblastiach komunikácie informácií o dokumentoch, ako je knihovníctvo, knižný obchod a vedecké informácie, tvorí bibliografický popis ako objektívna časť bibliografického záznamu.[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b KATUŠČÁK, D.: Moderná bibliografia, 1997, s. 23.
  2. KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 1998, s. 5.

ZdrojeUpraviť

  • KATUŠČÁK, Dušan: Chrestomatia k základom bibliografie. [online]. 26. februára 2006. 71 s. [cit. 10. 1. 2009]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [1].
  • KATUŠČÁK, Dušan: Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník: odbor Knižničná a informačná veda – KATUŠČÁK, Dušan – MATHAEIDESOVÁ, Marta – NOVÁKOVÁ, Marta ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1.
  • KATUŠČÁK, Dušan: Moderná bibliografia. Niektoré otázky teórie bibliografickej komunikácie a integrujúcich nástrojov výmeny bibliografických údajov (habilitačná práca) [online]. Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, 1997. 207 s. [cit. 2009-10-12]. Vyžaduje sa Microsoft Word. Dostupné na internete: