Binárny súbor je počítačový súbor, ktorý môže obsahovať akýkoľvek typ dát, kódovaný v binárnej forme za účelmi uchovania a spracovania v počítači; napríklad, počítačové dokumentové súbory obsahujúce formátovaný text. Mnoho binárnych formátov súboru obsahuje časti, ktoré sa dajú interpretovať ako text; binárne súbory, ktoré obsahujú iba textové údaje - bez akýchkoľvek napríklad formátovacích informácií - sa nazývajú čisto textové súbory (angl.: plain text). Pri bežnom používaní sa typicky rozlišuje medzi čisto textovými súbormi a binárnymi, takže v tomto zmysle sú binárne súbory všetky súbory, ktoré neobsahujú iba obyčajný čistý text.

Binárne súbory sa obvykle chápu ako sekvencia bajtov, čo znamená, že binárne číslice (bity) sú zoskupované po ôsmich. Binárne súbory typicky obsahujú bajty, ktoré sú určené na interpretovanie ako niečo iné než textové znaky. Skompilované počítačové programy sú toho typickými príkladmi; skutočne, skompilované aplikácie (objektové súbory) sa niekedy označujú, najmä programátormi, ako binárky. Ale binárne súbory môžu obsahovať aj obrázky, zvuky, komprimované verzie iných súborov, atď. — stručne, akýkoľvek typ súboru obsahujúci čokoľvek.

Pri posielaní binárnych súborov cez určité systémy (ako napríklad e-mail), ktoré nedovoľujú všetky hodnoty dát, sa často tieto súbory preložia na čisto textovú reprezentáciu (použitím, napríklad, Base64). Toto kódovanie má nevýhodu, že zväčšuje veľkosť súboru o približne 30% počas prenosu, ako aj to, že vyžaduje preloženie naspäť do binárnej formy po obdržaní súboru. Podrobnejšie na túto tému pozrite Kódovanie binárneho na textový súbor.

Microsoft Windows umožňuje programátorovi špecifikovať parameter systémového volania indikujúci, či je súbor textový alebo binárny; Unix to nerozlišuje a narába so všetkými súbormi ako s binárnymi. Toto odráža fakt, že rozdelenie súborov na textové a binárne je do určitej miery svojvoľné.

Prezeranie binárnych súborov upraviť

Ak otvoríte binárny súbor v textovom editore, každá skupina ôsmich bitov bude typicky preložená ako jeden znak, a vy uvidíte (pravdepodobne nelogické) zobrazenie textových znakov. Ak by ste ten istý súbor otvorili v inej aplikácii, táto aplikácia bude mať svoje vlastné použitie pre každý bajt: možno že daná aplikácia bude narábať s každým bajtom ako s číslom a pošle na výstup tok čísel v rozpätí 0 až 255 — alebo možno že bude interpretovať tieto čísla v bajtoch ako farby a zobrazí zodpovedajúci obrázok. Ak sa so samotným súborom narába ako s vykonateľným a spustiteľným, tak sa počítač pokúsi interpretovať tento súbor ako sériu inštrukcií vo svojom strojovom jazyku.

Na prezeranie hexadecimálnych (a možno aj decimálnych) hodnôt pre zodpovedajúce bajty binárneho súboru sa môže použiť hex editor. S bajtami sa potom môže narábať zmenou ich hexadecimálnej hodnoty v hex editore.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • BIEW is Binary vIEW project