Efektívna účinnosť

(Presmerované z Celková účinnosť)

Efektívna účinnosť, alebo aj celková energetická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti technického zariadenia ako celku. Vypočíta sa z pomeru hodnôt energie privedenej do zariadenia a energie odvedenej zo zariadenia, čo je veľmi často mechanická práca.

Vplyv technologického rozvoja na efektívnú účinnosť. Modré čiary zobrazujú priemernú spotrebu paliva (kg uhlia/kWh), červené čiary zobrazujú dosahovanú účinnosť, na vodorovnej osi sú roky.

Efektívna účinnosť sa označuje symbolom ηe. Doplnok (výraz 1 - ηe) opisuje celkové straty zariadenia.

Príklad:

Efektívna účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηe =

  • We - efektívna (užitočná) práca (v kJ) ktorú spaľovací motor odovzdá na výstupnom hriadeli
  • Qd - chemická energia dodaná v palive (v kJ) daná výhrevnosťou a množstvom zmesi

alebo aj:

ηe =

Pozri aj

upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.