Dieselov cyklus alebo Dieselov obeh je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien.

Dieselov cyklus popisuje prácu stroja, kde prívod tepla prebieha plynule počas expanzie a odvod tepla sa uskutoční vo veľmi krátkom čase - bez zmeny pohybu piesta. Takéto priblíženie je možné použiť pre vznetové motory pri plnom zaťažení , kde sa váčšia časť spaľovania (prívod tepla) koná počas expanzie. Odvod tepla je realizovaný výmenou náplne, čo zhruba zodpovedá predpokladom modelu.

Diagram Dieselovho cyklu upraviť

 
Znázornenie Dieselovho cyklu v p-V diagrame.

Jednotlivé fázy Dieselovho cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu (p-V diagram). Zanesením všetkých štyroch fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi adiabatami, izochorou a izobarou. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom

 .
  • krivka medzi bodmi 1 a 2 — adiabatická kompresia
  • krivka medzi bodmi 2 a 3 — izobarický prívod tepla
  • krivka medzi bodmi 3 a 4 — adiabatická expanzia
  • krivka medzi bodmi 4 a 1 — izochorický odvod tepla

Učinnosť Dieselovho cyklu upraviť

Účinnosť Dieselovho cyklu závisí iba na:

  • kompresnom pomere, t. j. pomere objemu v stave 1,4 k objemu v stave 2,3 ( ε )
  • exponente adiabaty - Poissonovej konštante ( k )
  • množstva privedeného tepla, t. j. pomeru objemu v stave 3 k objemu v stave 2 ( ρ )
 

Referencie upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.