Diskusia:Teodor Csontváry-Kostka

Aktívne diskusie

Zápis menaUpraviť

Kodifikačná príručka Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. S. 42. uvádza: „Mená osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín (do roku 1918), písané dosiaľ nejednotne (zložkovým alebo maďarským pravopisom), píšu sa podľa zásad slovenského pravopisu“ a ďalej „Náležité podoby mien uvádza šesťzväzkový Slovenský biografický slovník (Martin 1986 – 1994).“ A ten uvádza CSONTVÁRY-KOSTKA, Teodor. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok I. A – D. Martin : Matica slovenská, 1986. 544 s. S. 384 – 385. Vasiľ (diskusia) 18:20, 8. január 2021 (UTC)[]

Spodná časť textu článku má byť nejaký sofistikovaný vandalizmus, vtip alebo čo to má znamenať? Hneď v nadpise je hrúbka na úrovni 1. triedy ZŠ. 2A02:AB04:2C44:1900:A99E:B97B:B975:52C5 19:05, 8. január 2021 (UTC)[]

Uhorský, maďarský alebo slovenský maliar?Upraviť

@Vasiľ: Dal som si znova tu námahu. Prešiel som si všetky dostupné zdroje, kde sa spomína Teodor Csontváry-Kostka. Dovolil som si urobiť menší všeobecný zoznam:

Maďarský maliar podľa:

  • Samozrejme uvádzam skrátený zoznam lebo tu je veľa zdrojov, ktoré tvrdia že bol maďarský maliar. Anglické zdroje a ani maďarské neuvádzam lebo tie tvrdia že bol Maďar. Nie je tam ani jedna zmienka o tom že by bol Slovák.

Biografický katalog ČSSR: články v českých časopisech (Praha: Národní knihovna), 1982, roč. 30, čís. 6, s. 118, 161. ISSN 0006-111. Biografický katalog ČSSR: články v českých časopisech (Praha: Národní knihovna), 1982, roč. 30, čís. 8, s. 93, 301. ISSN 0006-111. KRÚDY, Gyula. Přibehy Sindibádovy. Praha : Odeon, 1987. Preklad Anna Valentová. S. 1. ZEMINA, Jaromír. Via artis, via vitae. Praha : Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-403-6. S. 937. PRAŽÁK, Richard. Dějiny Uher a Maďarska v datech. Praha : Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-391-6. S. 264, 491. PRAŽÁK, Richard. Maďarsko. Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-269-4. S. 90. KUČERA, Martin. Kultura c českých dějinách 19. století: ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Praha : Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1962-2. S. 24. ALTMANN, Lothar. Lexikon malířství a grafiky. Praha : Knižní klub, 2006. ISBN 80-242-1576-4. S. 116.

Ťažko zaraditeľného:

KONTLER, Lászslo. Dějiny Maďarska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Preklad Miloslav Korbelík, Richard Pražák. ISBN 80-7106-405-X. S. 291. ABELOVSKÝ, Ján. Fenomén secesie a moderné maliarstvo Slovenska (rámcový náčrt problematiky). ARS (Bratislava: Slovak Academic Press), 1997, roč. 30, čís. 1, s. 20. ISSN 0044-9008.

Radia ho medzi slovenských maliarov:

  • samozrejme + Beliana

Malá československá encyklopedie. Zväzok 1. Praha : Academia, 1984. S. 738. ČARNÁ, Daniela. Art Brut po slovensky. Ateliér (Praha: Svaz československých výtvarných umělců), 2013, roč. 26, čís. 21 – 22, s. 8. ISSN 1210-5236.

Maliar slovenského pôvodu:

Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok A – F. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 1039 s. ISBN 80-7181-618-3. S. 574.

Dúfam že to stačí na prehodnotenie názoru. Osobne sa mi páči prístup Jána Abelovského či už v ARS (mimochodom Časopis ARS - Ústav dejín umenia SAV), alebo aj v Výtvarná moderna Slovenska, kde opatrne pristupuje k takému škatuľkovaniu (to je slovenský maliar a to maďarský maliar). Rozlišuje skupinu kvázi slovenských maliarov, ktorí tvorili (najmä slovenská tematika) a pôsobili na Slovensku. Potom na maliaroch ktorý síce sa narodili na Slovensku mali slovenský pôvod. Hovorí o nich prevažne ako uhorských maliaroch. Nie maďarských!!! (Rovnako prípad Ladislav Medňanský). O Teodorovi Csontváry-Kostkovi sa mnoho zahraničných a pár slovenských vyjadruje, ako ťažko zaraditeľnom maliarovi. Pozrel som si ďalšie veci k Teodorovi Csontváry-Kostkovi, kde historici tvrdili že sa nikdy poriadne nevyjadril k otázke národnosti. Mohli by sme tvrdiť že tvoril na Slovensku. Áno ale málo. Nemalú časť života bol na cestách a maľoval iné kraje. Preto by som radšej preferoval prístup Jána Abelovského, než len bezduché zdrojovanie Belianou, ktorá môže obsahovať rovnako chyby (ako aj ostatné knihy). Tento až prílišný systém škatuľkovania a miestami násilnej slovákizácie vyzerá tragikomicky. To by sme mohli aj napísať Andymu Wasrholovi že bol slovenský umelec (veď rodičia boli zo Slovenska). Veď je to jedno že pôsobil a tvoril celý život v USA. Však to je na hlavu a hlavne nezmysel. Preto som dvakrát opravil že bol uhorský maliar slovenského pôvodu. Je to neutrálny postoj, pre obe strany. --Róbert Jahoda (diskusia) 18:42, 11. január 2021 (UTC)[]

Ak by autori/editori Beliany chceli/uznali za vhodné, tak by nebol pre nich problém napísať „uhorský maliar slovenského pôvodu“. Osobností, ktoré sú uvedené podobným spôsobom je tam dosť. Keď napísali slovenský maliar; rovnako ako predtým Csontváry-Kostka, Teodor. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 126. : „slov. maliar, krajinkár“, asi pre to mali nejaké dôvody. Osobitne, ak autorom hesiel sú odborníci z oblasti. A druhý zväzok Beliany je z roku 2001, takže článok z roku 1997 bol vysoko pravdepodobne zahrnutý medzi zdrojmi, nie opomenutý alebo čosi iné.
České zdroje, ktoré ho označujú za Maďara sú (v tomto) menej podstatné ako sk (napr. Pražák: Maďarsko, 2005 s. 90. píše: „Osobitým zjevem byl průkopnik moderního umění v maďarském malířství Tivadar Csontváry…“, nič o tom, že bol Maďar, proste ho priraďuje k maďarskému umeniu), plus jeden z nich je preklad (nemčina tiež nerozlišuje uhorský/maďarsky) a jeden je beletria (Přibehy Sindibádovy). Treba to trošku triediť, čo sem dávaš.
Dějiny Maďarska sa k otázke pôvodu či vzťahu k národu nevyjadrujú, nezaraditeľnosť sa týka umeleckého smeru.
ARS 1-3/1997, s. 20 vyslovene píše: „po celý život sa však prejavoval ako hornouhorský lokálpatriot“.
Z toho čo ty uviedol a čo som ešte pozrel som vyslovene presvedčený, že v článku priamo citovaná formulácia z 2. zväzku Beliany je vhodná na uvedenie vo wiki.
Len ako poznámka: Malá slovenská encyklopédia k Warholovi píše: americký pop artový maliar a filmový tvorca slovenského pôvodu. Takže ak je pri Kostkovi priamo uvedené „slovenský“ (čo je aj v iných zdrojoch) nevidím príčinu písať „uhorský maliar slovenského pôvodu“. Vasiľ (diskusia) 20:32, 11. január 2021 (UTC)[]

Pokiaľ ide o otázku, či nebol maďarský maliar, nie je tu čo riešiť, lebo zo životopisu je jasné, že etnický Maďar nebol v žiadnom prípade (rodičia neboli Maďari a maďarčinu sa učil ako cudzí jazyk), t.j. akýkoľvek text tvrdiaci opak je chybný. Maďar bol len pri chybnom preklade maďarského slova Magyar ako maďarský, hoci tu to slovo znamená len uhorský. Toto nie je prípad len tohto človeka, ale väčšiny obyvateľov Uhorska (v Maďarsku ich totiž spravidla vedú ako "Magyar", vrátane takých národovcov ako Kollár atď. a cudzinci tento jazykový podvod zásadne prehliadajú). To, že bol uhorský maliar je samozrejmosť (keďže sa narodil a býval v Uhorsku), čiže to je nulová informácia rovná tomu, ako keby tam pred slovom maliar nebolo napísané nič. 2A02:AB04:2C44:1900:42A:F30A:87A0:C490 20:45, 11. január 2021 (UTC)[]

Však ja netvrdím že bol Maďar ale chcel som upresniť formuláciu že je lepšie ho radiť ako uhorského maliara slovenského pôvodu (tak ako Abelovsky). Keby si niekto prečítal celý článok od Abelovského o tejto problematike pochopil by. Pojem hornouhorský lokálpatriot nám čo povie. Nič. Možno že bol Šarišan. Rodina bola poľského pôvodu z otcovej strany a asi slovenského pôvodu z matkinej strany. Tomu sa hovorí Slovák ako repa. K tomu Warholovi keby by bolo napísané v Beliane že bol slovenský(americký) umelec tak by si to citoval. Lebo podľa logiky tých "odborníkov" ak mal niekto slovenských predkov tak automaticky bol slovenský umelec. Nebudem zbytočne míňať čas na ľudí, ktorí si idú svoje hlava nehlava a prečítajú si len Belianu. Pre mňa za mňa nech to aj ostane kašlem na to. --Róbert Jahoda (diskusia) 21:03, 11. január 2021 (UTC)[]

Ja len poznamenám, že ak má niekto slovenských rodičov a materinský jazyk slovenčinu, tak je samozrejme automaticky "slovenský", môže mať neskôr aj inú identitu, ale "slovenský" je určite. Ale zrejme si to predstavuješ tak, ako to majú v Maďarsku, kde majú v modernom "biografickom slovníku Maďarov" (Magyar) uvedených aj vtedajších Slovákov, keďže boli do roku 1918 "Magyar". A pod "Magyar" si samozrejme bežný dnešný Maďar predstaví Maďara, nie Uhra. V preklade: Všetci Slováci do roku 1918 boli "Magyar" a teda Maďari (pokiaľ nekričali celý deň, že nenávidia Maďarov alebo neboli extrémni národovci). To len aby bolo jasné, ako sa veci majú. A to som problematiku ešte veľmi "podhnal"...Pokiaľ ide o tohto tu, tak rodičia boli Poliak a Slovenka, lenže žil na Slovensku (nie v Poľsku), vracal sa sem a bol tunajší patriot, takže je už pri zbežnom pohľade jasné, akým jazykom hovoril. Toto vyplýva čisto z toho, čo je teraz v článku; ak by som si to pozrel bližšie, nepochybne existuje aj nejaká jeho korešpodencia a pod. (ako obyčajne) a z toho sa už dá zistiť veľmi presne, akej bol národnosti. A to sú veci, ktoré majú k dispozícii autori biografických slovníkov. Dodávam, že slovenský bol aj inom zmysle: pôsobil na Slovensku, žil na Slovensku a maľoval Slovensko; pojem Slovensko je doložený od 11./15. storočia. 2A02:AB04:2C44:1900:42A:F30A:87A0:C490 22:26, 11. január 2021 (UTC)[]

Späť na stránku „Teodor Csontváry-Kostka“.