Dohovor primátorov a starostov

Dohovor primátorov a starostov[1] je celospoločenské európske hnutie združujúce orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru sa zaväzujú splniť a prekročiť cieľ Európskej Únie znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020.

Po prijatí klimaticko-energetického balíčku Európskou Úniou v roku 2008 začala Európska komisia Dohovor primátorov s cieľom oceniť a podporiť snahy orgánov miestnej samosprávy pri realizácii politiky udržateľnej energetiky.

Európske inštitúcie predstavujú Dohovor primátorov a starostov ako výnimočný model viacúrovňovej správy pre jeho jedinečné vlastnosti. Je to jediné hnutie svojho druhu, ktoré mobilizuje miestnych a regionálnych aktérov smerom ku splneniu cieľov .[2]

Signatári Dohovoru primátorov a starostovUpraviť

Pristúpiť k Dohovoru primátorov a starostov sú oprávnené európske orgány miestnej samosprávy všetkých veľkostí – od malých dediniek až po hlavné metropolitné oblasti.[3]

Mestá, obce a ďalšie mestské oblasti by mali zohrávať kľúčovú rolu pri zmierňovaní zmien klímy, keďže spotrebovávajú tri štvrtiny energie vyprodukovanej v Európskej Únii a sú zodpovedné za obdobný podiel emisií CO2. Orgány miestnej samosprávy majú takisto ideálnu pozíciu na zmenenie správania svojich obyvateľov a riešenie otázok zmeny klímy a energetiky komplexným spôsobom, a to najmä zosúladením verejných a súkromných záujmov a integrovaním problematiky udržateľnej energetiky do cieľov celkového miestneho rozvoja.

Pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov predstavuje pre orgány miestnej samosprávy príležitosť posilniť snahy o znižovanie emisií CO2 na svojom území, ťažiť z európskej podpory a uznania a vymieňať si skúsenosti s európskymi partnermi.

Formálne záväzkyUpraviť

Dohovor primátorov a starostov ide ďaleko nad rámec jednoduchého vyhlásenia zámerov. Aby signatári splnili ambiciózne ciele znižovania emisií CO2, ktoré si sami stanovili, zaväzujú sa podniknúť viacero krokov a súhlasia s tým, že budú podávať priebežné správy a ich opatrenia budú monitorované. Formálne sa zaväzujú vo vopred určených lehotách splniť tieto podmienky:

 • Vytvoriť vhodné administratívne štruktúry vrátane pridelenia dostatočného množstva ľudských zdrojov, aby mohli podniknúť potrebné opatrenia;
 • pripraviť Východiskový inventár emisií;
 • do roka po oficiálnom pristúpení k iniciatíve Dohovoru primátorov a starostov predložiť akčný plán udržateľného energetického rozvoja a zahrnúť doň konkrétne opatrenia, ktoré povedú k minimálne 20 % zníženiu emisií CO2 do roku 2020;
 • predložiť správu o realizácii aspoň každý druhý rok od predloženia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja s cieľom vyhodnotiť, monitorovať a overiť.

Aby signatári splnili kľúčovú povinnosť mobilizovať miestne zainteresované strany do vypracovania akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, zaväzujú sa taktiež:

 • Vymieňať si skúsenosti a know-how s inými orgánmi miestnej samosprávy;
 • Organizovať Miestne dni energie s cieľom zvýšiť povedomie občanov o udržateľnom rozvoji a energetickej účinnosti
 • Zúčastniť sa každoročnej slávnosti Dohovoru primátorov a starostov, tematických workshopov a stretnutí diskusných skupín či k nim i nejakou formou prispieť;
 • Šíriť posolstvo Dohovoru na vhodných fórach a najmä podnecovať iných primátorov a starostov k tomu, aby sa pripojili k Dohovoru.

Akčné plány udržateľného energetického rozvojaUpraviť

Aby signatári Dohovoru primátorov a starostov splnili a prekročili ambiciózne ciele Európskej Únie v oblasti znižovania emisií CO2, zaväzujú sa do roka od pristúpenia k tejto iniciatíve vypracovať svoj akčný plán udržateľného energetického rozvoja (SEAP). Tento akčný plán schválený miestnym zastupiteľstvom popisuje aktivity a opatrenia, ktoré signatári naplánovali s cieľom splniť svoje záväzky s príslušnými časovými rámcami a pridelenými zodpovednosťami.

Rôzne technické a metodické podporné materiály (vrátane Príručky SEAP a šablón[4], správ o existujúcich metodikách a nástrojoch atď.) ponúkajú praktické návody a jasné odporúčania na celý proces prípravy SEAP. Tento podporný balíček čerpajúci z praktických skúseností orgánov miestnej samosprávy a vypracovaný v úzkej spolupráci so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie poskytuje signatárom Dohovoru kľúčové zásady a jasný postup krok za krokom. Všetky dokumenty sa dajú stiahnuť v Knižnici na internetovej stránke www.eumayors.eu.[5]

Koordinácia a podporaUpraviť

Koordinátori Dohovoru a podpornéUpraviť

Signatári Dohovoru nedisponujú vždy adekvátnymi nástrojmi a zdrojmi potrebnými na vypracovanie východiskového inventára emisií, s ním súvisiaceho akčného plánu udržateľného energetického rozvoja a na financovanie opatrení v ňom obsiahnutých. Provincie, kraje, siete a zoskupenia samospráv preto zohrávajú kľúčovú rolu v poskytovaní pomoci signatárom pri plnení ich záväzkov.

Koordinármi Dohovoru sú orgány verejnej správy rôznych úrovní (národnej, regionálnej a provinčnej), ktoré signatárom poskytujú strategické vedenie, finančnú a technickú pomoc pri vypracúvaní a realizácii ich akčných plánov udržateľného energetického rozvoja. Komisia rozlišuje územných koordinátorov, čo sú podnárodné decentralizovné orgány – vrátane provincií, krajov a verejných zoskupení miestnych samospráv – a národných koordinátorov, teda národné verejné orgány – vrátane národných energetických agentúr a ministerstiev energetiky.

Podpornými štruktúrami sú európske, národné a regionálne siete a združenia miestnych samospráv, ktoré uplatňujú lobovanie, komunikáciu a vytváranie sietí na propagáciu iniciatívy Dohovor primátorov a starostov a podporujú záväzky jeho signatárov.

Kancelária Dohovoru primátorov a starostovUpraviť

Signatárom Dohovoru a podporným štruktúram poskytuje každodenne pomoc propagačného, technického a administratívneho charakteru kancelária Dohovoru primátorov a starostov (CoMO), ktorú riadi konzorcium sietí zastupujúcich miestne a krajské orgány samosprávy vedené Energy Cities a tvorené CEMR, Climate Alliance, Eurocities a Fedarene. CoMO financovaná Európskou komisiou je zodpovedná za celkovú koordináciu iniciatívy.

Inštitúcie Európskej ÚnieUpraviť

Na podporu vypracúvania a realizácie akčných plánov udržateľného energetického rozvoja jednotlivých signatárov prispela Európska komisia vytvorením finančných nástrojov konkrétne zameraných na signatárov Dohovoru primátorov a starostov vrátane Európskeho nástroja miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) zriadeného v spolupráci s Európskou investičnou bankou pre veľké projekty a ELENA-KfW zriadeného v rámci partnerstva s nemeckou skupinou KfW, ktorý ponúka dodatočný prístup k podpore udržateľných investícií malých a stredne veľkých samospráv.

Popri podpore Európskej komisie sa Dohovor teší plnej inštitucionálnej podpore vrátane podpory od Výboru regiónov, ktorý podporuje iniciatívu od jej počiatku, podpory Európskeho parlamentu, na pôde ktorého sa konali prvé dve slávnostné podpisovania Dohovoru, a podpory Európskej investičnej banky, ktorá orgánom miestnej samosprávy pomáha realizovať ich investičné možnosti.

Spoločné výskumné centrumUpraviť

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie je zodpovedné za poskytovanie technickej a vedeckej podpory iniciatíve. Úzko spolupracuje s kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov s cieľom poskytnúť jasné technické pokyny a šablóny signatárom, aby im tak napomohlo splniť ich záväzky plynúce z účasti na Dohovore primátorov a starostov a aby monitorovalo realizáciu plánov a výsledky.

ReferencieUpraviť

 1. http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_sk.pdf
 2. http://www.euractiv.com/en/climate-change/mayors-commit-exceeding-eu-climate-goals/article-179356
 3. http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html
 4. http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
 5. http://www.eumayors.eu/support/library_en.html

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

 1. Covenant of Mayors official Website
 2. Directorate-General for Energy
 3. Joint Research Centre
 4. Energy Cities
 5. Climate Alliance
 6. Council of European Municipalities and Regions
 7. Eurocities
 8. Fedarene