Družica

umelý či prirodzený kozmický objekt obiehajúci iné hmotnejšie teleso
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Družica pozri Družica (rozlišovacia stránka).

Družica (iné názvy: satelit, obežnica,[1] zriedkavo trabant[2]) je astronomické teleso obiehajúce okolo centrálneho (ústredného) astronomického telesa.

Rozlišuje sa:

Prirodzená družica je prírodné astronomické teleso (spravidla mesiac). Umelá družica je umelé kozmické teleso, objekt vytvorený človekom, príp. inou inteligentnou bytosťou (pozri mimozemský život), ktorý sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke okolo prírodného astronomického objektu.

Synchrónna družica je taká družica, ktorá obehne centrálne teleso práve za dobu jeho rotácie.[4] Príkladom synchrónnej družice je geostacionárna družica.

Referencie upraviť

  1. družica. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 978-80-224-0932-4. [cit. 2018-05-20].
  2. trabant. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6. [cit. 2018-05-20].
  3. DRUŽICE. In HAVRLANT, M. – BUZEK, L. – WAHLA, A. – VENCÁLEK, J. Geografický terminologický slovník. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1982, s. 40.
  4. družice. In Malá československá encyklopedie. 2. D – H. Praha : Academia, 1985, s. 200.