Hospodársky systém

(Presmerované z Ekonomický systém)

Hospodársky systém (iné názvy: hospodárska sústava, ekonomický systém/sústava, hospodárske/ekonomické zriadenie, typ ekonomiky) je súhrnné označenie pre štruktúru a hospodárske procesy jednej ekonomiky, vrátane hospodárskeho správania a konania ekonomických subjektov a produkčného potenciálu (teda kvantitatívnej a kvalitatívnej výbavy ekonomiky výrobnými faktormi).[1] Hospodársky systém je jedna z častí spoločenského systému.

Niekedy sa rozlišuje hospodársky systém a hospodárske zriadenie. Toto rozlišovanie pochádza od ekonóma W. Euckena, ktorý rozlišoval hospodársky systém ako štruktúru usporiadania pomyselne konštruovaných ekonomík (teda ako ideálny typ) a hospodárske zriadenie ("Wirtschaftsordnung") ako v danom prípade realizovanú štruktúru usporiadania (teda ako reálny typ). Takéto rozlišovanie je však sporné a problematické.[1] Iný spôsob rozlíšenia týchto termínov je taký, že hospodársky systém sa skladá z hospodárskeho zriadenia (realizovaná forma teoreticky možných úprav systému, skladá sa z právnych predpisov k hospodárstvu a zo zaužívaného kultúrneho a mravne-morálneho poriadku) a z hospodárskych faktorov (výrobné faktory, ako aj dáta relevantné pre hospodárstvo, ako napr. podnebie, rozloha štátu a pod.).[2]

Niekedy sa konkrétny variant hospodárskeho systému označuje ako hospodársky/ekonomický režim, tento výraz ale môže znamenať aj len súhrn zákonných pravidiel, ktoré riadia hospodársku činnosť ľudí v určitom ekonomickom systéme. V marxizme má pojmu hospodársky systém blízko pojem výrobný spôsob.[3]

Kritériá rozlišovania hospodárskych systémov upraviť

Jednotlivé ekonomické systémy sú z jedného pohľadu rozdielne riešenia troch základných otázok každej ekonomiky (t.j. čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať).[4]

Z iného pohľadu sa odlišujú týmito faktormi[3]:

 • inštitúcie (inštitúcie zabezpečujúce právnu úpravu činnosti ekonomických subjektov a/alebo zasahovanie centrálnej moci)
 • mechanizmy riadenia a ovládania (napr. trh či plán) - ekonomická koordinácia
 • motivačné faktory (napr. maximalizácia zisku podniku).

Iný spôsob rozdelenia kritérií je takýto[5]:

 • forma vlastníctva (súkromné, štátne, družstevné a podobne)
 • miera rozvoja výrobných faktorov, t.j. strojov a technológie, pracovnej sily a podobne
 • forma rozhodovacích procesov (úloha vlastníka, manažmentu, zamestnancov, štátu)
 • hierarchia hodnôt, t.j. či je systém primárne orientovaný na hospodársky rast, prežitie, stabilitu alebo niečo iné.

Delenie upraviť

Existuje viacero delení hospodárskych systémov. Príkladom môže byť toto delenie [5][4]:

Trochu iné je toto delenie[3]:

Inokedy sa hospodárske systémy rozlišujú podľa geografických oblastí (napr. japonský systém, americký systém a pod.). V tomto prípade sa ale zvykne uprednostňovať termín ekonomický režim (pozri vyššie).[3]

Referencie upraviť

 1. a b Wirtschaftssystem in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005-2006
 2. Wirtschaftssystem in: Gabler Wirtschaftslexkon online [1]
 3. a b c d systém ekonomický. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 326-327. (po česky)
 4. a b Samuelson, P.A.: Economics, 1995
 5. a b hospodářský systém in: Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky, 1996